Bražuolės hidrografinis draustinis

 

Kol karantinas neleidžia keliauti, kviečiame į virtualią kelionę – apžiūrėkime Luko Zmejevskio sukurtą Bražuolės piliakalnio ir jo apylinkių panoraminę nuotrauką, kuri suteikia galimybę apžvelgti vaizdą 360 laipsnių: Bražuolės piliakalnis ir apylinkės  (galite virtualiai aplankyti ir Užutrakio dvaro rūmuose eksponuojamą Trakų panoraminių nuotraukų parodą: "Užutrakio dvaro rūmuose - žvilgsnis į trapią Trakų planetą"). Žemiau rasite informaciją apie Bražuolės hidrografinį draustinį ir piliakalnį.Bražuolės piliakalnis 1950 m. Adolfo Tautavičiaus nuotrauka. Šaltinis: Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas | Fototeka (Archeologijos), Nr. ng 1447. Interneto prieiga: http://www.aruodai.lt/paieska2/vaizdas.php?VId=3434


Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje prasideda 23,2 km ilgio į Nerį įtekantis Bražuolės upelis, kurio pelkėtose ištakose, ant kalno, iškilusio tarp versmių, požemiais srūvančių iš šalia esančio Akmenos ežero, senovėje stovėjo viena didžiausių medinių pilių Lietuvoje.

Gamtos ir kelis tūkstančius metų čia gyvenusių žmonių suformuotas Bražuolės piliakalnis išliko iki mūsų laikų – 11,2 m aukščio, ypač stačiais 15-25 m šlaitais, su pailga 2 ha ploto aikštele, kur kadaise stovėjo pilis. Išliko ir ją saugojęs pylimas, kurio ilgis – 440 m, aukštis – 1-2,5 m, o plotis – 11-23 m.

Pirmieji gyventojai čia įsikūrė daugiau nei prieš du tūkstančius metų – I tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje. XIV a. piliakalnis apleistas.


Bražuolės upelis, požeminiais horizontais glaudžiai susijęs su Akmenos ežeru, į paviršių prasimuša tik požeminiais šaltiniais, prasispraudęs daugiau nei 300-500 m. iš po aplinkinių kalvų ir piliakalnio.

Požeminio vandens srautai, intensyviai plovę kalvų šlaitus, šioje vietoje suformavo įdomias pusapvales neigiamas reljefo formas – sufozinius cirkus, sudarančius besišakojantį kanjoninio pobūdžio Bražuolės aukštupio slėnį.

Ardydamas aplinkinių kalvų šlaitus, Bražuolės upelis ir šiandien iš lėto skverbiasi Akmenos ežero link.Žmogus į šį kraštovaizdį sukūrusios gamtos darbą įsiterpė I tūkst. prieš Kr. pabaigoje, kai ant Bražuolės kalvos tarp dviejų upelio atšakų apsigyveno žmonės, priklausę brūkšniuotosios keramikos kultūrai. Apie šiuos pirmuosius gyventojus liudija giliausiame piliakalnio aikštelės kultūriniame sluoksnyje rasti brūkšniuotosios keramikos fragmentai ir akmeniniai kirviai.

I tūkst. po Kr. pirmojoje pusėje Bražuolės piliakalnis buvo įtvirtintas – jį saugojo 0,8 m aukščio ir 4 m pločio pylimų žiedai bei tarp jų buvęs griovys. Ant gynybinių pylimų įrengtos pirmosios akmenimis sutvirtintos medinės užtvaros.

I tūkst. po Kr. antrojoje pusėje piliakalnis dar labiau įtvirtintas – pylimai padidinti iki 2 m aukščio ir 8 m pločio, o griovys pagilintas iki 1,5 m. Ant išorinio pylimo viršaus pastatyta medinė gynybinė siena: kas 1-1,5 m įkasti 20-30 cm skersmens rąstai, o tarpai tarp jų užpildyti gulsčiais rąstais. Tyrimus atlikę archeologai nustatė, kad beveik penkis šimtmečius čia gyvenę jau kitos - grublėtosios keramikos – kultūros žmonės įtvirtinimus remontavo mažiausiai 10 kartų.

Apie 1000 m. abu piliakalnio pylimai buvo sujungti į vieną, siekusį 2,7 m aukščio ir 14 m pločio, o jo viršuje pastatyta 1,5 m pločio gynybinė siena, daug masyvesnė už buvusią. Manoma, kad tada Bražuolės pilyje pastatyti ir pirmieji mediniai bokštai, nes ties sienos posūkiu archeologai atrado vieno iš jų fragmentą. Piliakalnio aikštę juosęs pylimas iš vidaus buvo sutvirtintas akmenimis, prie jo prišlieti mediniai pilies pastatai.


XIV a. piliakalnyje turbūt paskutinį kartą vyko dideli statybos darbai – būtent tada paaukštintas pylimas, kurio likučius šiandien matome. Bražuolės pilis tapo vienu iš stambiausių šios Trakų žemės centrų. Kaip ji atrodė – nežinia, bet turbūt nedaug skyrėsi nuo kitų XIII-XIV a. Lietuvoje statytų medinių pilių. Buvo gana primityvi – pastatyta iš žemių, lauko riedulių ir medžio, kaip rišamąją medžiagą naudojant molį.

Statūs kalvos šlaitai ir užpelkėjęs šaltiniuotas slėnis darė pilį sunkiai prieinamą. Beje, čia srūvantys šaltiniai iki šiol „klajoja", persikeldami į kitą vietą, o žiemą piliakalnio pašlaitės pasidengia tufo nuspalvintu lediniu kiautu. Seni žmonės pasakoja, kad prie piliakalnio į požeminius vandenis skradžiai žemės prasmego ne vieno ūkininko karvė, todėl vietiniai vengę čia lankytis, ganyti gyvulius ar šienauti žolę.

Pilies kiemą turėjo juosti aukštai ant pylimo iškilusios medinės moliu tinkuotos sienos, o vidinis pylimas dalino kiemą į dvi dalis. Pilies vartai turbūt buvo panašūs į medinį tunelį, pritaikytą ginti ir iš viršaus, ir iš šonų. Įtvirtinimus sustiprino mediniai bokštai – keturkampio plano, rentinės arba karkasinės konstrukcijos – bei pilies viduje prie gynybinių sienų ir pylimų pastatyti nedideli rentiniai pastatai.

Bražuolės pilyje turėjo stovėti bent vienas valdovui gyventi skirtas pastatas, nes čia rezidavo žemės kunigaikštis, o vėliau ir 1381 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą praradęs Jogaila.


1382 m. liepos 6 d. Bražuolės pilyje Jogaila, sukilęs prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį Kęstutį, sudarė taikos sutartį su Kryžiuočių ordino atstovais.

Tais metais Jogailai apgulus Trakus, prie jų artėjo ir į Lietuvą įsiveržusi ordino kariuomenė. Jogaila pasiruošė kautis su vokiečiais, bet tarpininkaujant broliui Skirgailai išsiaiškino, kad ordinas, kaip ir anksčiau, ketina jį paremti. Susitikusios Bražuolės pilyje, šalys pasižadėjo nepulti viena kitos iki 1382 m. rugsėjo 8 d.

Kryžiuočiai Bražuolės sutartimi įsipareigojo neremti Kęstučio ir jo sūnų, o Jogaila pažadėjo paramą ordinui prieš Kęstutį.

Vėlesnių duomenų apie Bražuolės pilį nėra, matyt, ji sunyko per karą tarp Jogailos ir Kęstučio su Vytautu.


Bėgant amžiams, žmonių apleistą piliakalnį vėl užėmė gamta – įtvirtinimai nunyko, drėgme persisunkę šlaitai apaugo medžiais. Pilies aikštelė virto dirbamu lauku, o kelias į valstiečio sodybą, dar 1953 m. stovėjusią ant kalno, driekėsi pro pietvakarinį pylimą. Nykstant piliakalniui ypač nukentėjo vakarinis šlaitas – paplautas požeminių tėkmių, nugriuvo į upelį iki pat pylimo vidurio.


Natūralią teritorijos raidą sovietmečiu sutrikdė žmogaus veikla – pastačius užtvanką ir iškasus tvenkinius, pasikeitė hidrologinis Bražuolės upės režimas. Siekiant išsaugoti gamtos požiūriu vertingą vietovę ir Bražuolės aukštupio hidrografinę struktūrą, 1995 m. įkurtas 117,07 ha ploto hidrografinis draustinis, kurio teritorija ribotai naudojama žemės ir miškų ūkiui, pažintinei rekreacijai. Draustinis apima ir Bražuolės piliakalnį bei 23,8 ha miško.


Šaltiniuoti sufoziniai cirkai ir jų suformuotas slėnis, kadaise sudarę sąlygas žmonėms saugiai įsikurti Bražuolės piliakalnyje, mūsų laikais tapo prieglobsčiu retoms, Europos mastu saugomoms Natura 2000 buveinėms.

43 ha ploto Natura 2000 teritorijoje „Bražuolės upės ištakos" aptinkamos šios europinės svarbos buveinės: 6210 Stepinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos; 7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 7230 Šarmingos žemapelkės; 91E0 Aliuviniai miškai.

Tai natūralios ekosistemos su joms būdinga augmenija ir gyvūnija, taip pat ir retomis rūšimis, skirtos biologinės įvairovės išsaugojimui. Šlapiuose miškuose, klampiuose šaltiniuose ir pelkėse auga reti saugomi augalai – mėlynasis palemonas (Polemonium caeruleum) ir baltijinė gegūnė (Dactylorhiza baltica), o sausose pievose - pievinis auksveitis (Seseli annuum).
Per amžius susiformavusi gamtos ir kultūros paveldo visuma – tai, ką turėtume išsaugoti ateities kartoms Bražuolės hidrografiniame draustinyje. Nuo garsiojo piliakalnio, kurį supa Europos mastu saugoma gamta, nematyti įspūdingų tolvaizdžių, tačiau jis atveria istorinės atminties gelmes.


Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...