Tarptautinė rūmų interjerų paroda "Atrasti namai"Paroda ATRASTI NAMAI vainikuoja bendrą lietuvių ir lenkų darbą revitalizuojant buvusią grafų Tiškevičių Užutrakio rezidenciją, restauruojant rūmus bei juos supantį parką ir atkuriant istorinius interjerus. Paskutiniame darbų etape kiekvienai pirmo aukšto salei buvo grąžinta istorinė tapatybė, atkurta jų pirminė paskirtis, interjerai ir apstatymas. Valgomasis, Gobelenų salė, Buduaras, Fumuaras, Grafo ir Mažasis kabinetai - visos šios nepakartojamai įspūdingos erdvės, kurios kadaise atliko tiek reprezentacines tiek gyvenamąsias funkcijas, atkurtos nuoširdžios Lenkijos muziejų paramos dėka. Naujai Užutrakio ekspozicijai dalį savo puikių kolekcijų paskolino Vilanovo rūmų muziejus, Varšuvos nacionalinis muziejus, Krokuvos nacionalinis muziejus, Krokuvos miesto istorijos muziejus, Wojciecho Weisso muziejus Krokuvoje, Palenkės muziejus Balstogėje ir Lancuto pilies muziejus. Baldų komplektai, paveikslai, laikrodžiai ir taikomosios dailės kūrinių kolekcijos iš šių muziejų suteikė galimybę sugrąžinti gyvenimą į namus, kurie buvo dešimtmečiams prarasti, o šiandien jau galime sakyti, kad jie yra vėl atrasti.

Seniau „Baltaisiais rūmais" vadinami Tiškevičių namai įkurti ant aukšto Galvės ežero kranto, nuo kurio atsiveria romantiškas peizažas su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto viduramžių pilimi. Tai buvo pagrindinė Juozapo Tiškevčiaus ordinacijos rezidencija, pastatyta 1896 - 1901 metais neoklasicizmo stiliumi, įkvėpimo semiantis iš Prancūzijos karališkosios rezidencijos Petit Trianone architektūrinių formų. Pagal tuometines mados tendencijas ir dėl ypatingo savininko susižavėjimo prancūziška estetika rūmai buvo apstatyti Liudviko XVI stiliaus baldų komplektais. Kartu su brangiomis paveikslų, gobelenų ir kitų daiktų kolekcijomis iš pirmo žvilgsnio jie sudarydavo muziejaus įspūdį. Dabar kuriama būtent tokia Užutrakio rūmų paskirtis. Nepaisant to, jog gautieji eksponatai negali pasižymėti tokia stilistine vienove kaip buvę istoriniai originalai, geriausių Lenkijos muziejų kolekcijų pagrindu vis dėlto pavyko sukurti interjerus, kurie harmoningai ir kokybiškai įsilieja į rūmų erdves. Antrasis rūmų aukštas, kuriame buvo privatūs grafų šeimos apartamentai, dabar skirtas laikinoms parodoms. Šiuo metu čia vieši vieno iškiliausių lenkų tapytojo Wojciecho Weisso darbų paroda. Menininkas gyveno ir kūrė tuo pačiu metu, kai Užutrakio dvaras išgyveno savo gražiausio klestėjimo tarpsnį.

Nuo 1997 metų Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pradėjo darbus, kurie apsaugojo buvusią Tiškevičių dvaro sodybą nuo visiško sunykimo, o prieš penkerius metus ją prikėlė naujam gyvenimui. Šiandien mes vėl galime žavėtis Užutrakiu, kaip neabejotinai viena gražiausių rezidencijų Lietuvoje, tapusia neatsiejama ir svarbia Europos kultūrinių kelių vieta.

Užutrakio rūmų ir parko revitalizacija buvo finansuojama iš ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Kultūros ministerijos išteklių bei Lenkijos Respublikos Kultūros ir nacionalinio paveldo ir ministerijos lėšų, koordinuojamų Vilianovo rūmų muziejaus.

Rūmų darbo laikas, bilietų kainos ČIA >> 

DOM ODZYSKANY
Wystawa wnętrz pałacowych w Pałacu na Zatrzoczu

 

Wystawa DOM ODZYSKANY jest uwieńczeniem polsko-litewskich działań rewitalizacyjnych wokół byłej siedziby hr. Tyszkiewiczów na Zatroczu, które objęły kompleksowy remont pałacu i otoczenia parkowego oraz przywrócenie stanu oryginalnego jego wnętrzom. Efektem obecnie ukończonego etapu, jest odtworzenie historycznych funkcji i wyposażenie poszczególnych sal parteru: Sali Jadalnej, Sali Gobelinowej, Buduaru, Fumuaru, Gabinetu Pana oraz Gabinetu Małego. Rekonstrukcja tych unikatowych przestrzeni, zarówno reprezentacyjnych jak i mieszkalnych, możliwa była dzięki serdecznemu wsparciu i wypożyczeniom elementów kolekcji z polskich muzeów, takich jak: Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Wojciecha Weissa w Krakowie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Muzeum Zamek w Łańcucie. Pozyskane tą drogą komplety mebli, obrazy, grafiki, zegary i drobne rzemiosło artystyczne pozwoliły ponownie wprowadzić życie do domu, który na dziesięciolecia został utracony, a dzisiaj możemy o nim powiedzieć „odzyskany".

Pałac Tyszkiewiczów, zwany od początku „Białym Pałacem" położony jest na wysokim brzegu jeziora Galwe, skąd rozciąga się piękny romantyczny widok na średniowieczny zamek Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Był główną siedzibą ordynacji Józefa Tyszkiewicza, wzniesiony w latach 1896 - 1901 w stylu neoklasycystycznym, w oparciu o architektoniczną formę francuskiej rezydencji królewskiej Petit Trianon. Zgodnie z ówczesnymi trendami mody i szczególnymi profrancuskimi zamiłowaniami właściciela, został wyposażony w garnitury mebli w stylu Ludwika XVI, a wraz z cenną kolekcją obrazów, gobelinów i innych przedmiotów, od początku stanowił namiastkę muzeum. W chwili obecnej ta funkcja została Pałacowi przywrócona i chociaż pozyskane muzealia nie posiadają tak jednolitego charakteru jak oryginalne, niemniej jednak budują jakość wnętrz na bazie najcenniejszych polskich kolekcji. Pierwsze piętro pałacu, na którym znajdowały się apartamenty prywatne dawnych właścicieli, przeznaczone jest na wystawy czasowe. Obecnie gości unikatową wystawę malarstwa Wojciecha Weissa, jednego z najwybitniejszych malarzy polskich tej samej epoki, co krótka, ale piękna historia Pałacu.

Od roku 1997 Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego rozpoczęła trud podniesienia byłej siedziby Tyszkiewiczów ze stanu kompletnej degradacji, a przed pięcioma laty odrodziła ją do nowego życia. Dzisiaj możemy podziwiać Zatrocze znowu jako jeden z najpiękniejszych obiektów rezydencjonalnych na Litwie, wpisujący się również w ważne szlaki kulturowe Europy.

Rewitalizacja Założenia pałacowo-parkowego na Zatroczu finansowana była przez Fundusz Strukturalny UE, budżet Republiki Litewskiej i Ministerstwa Kultury Litwy oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, koordynowanych przez Muzeum Pałac w Wilanowie.

 


 

THE HOUSE RESTORED
The exhibition of Užutrakis Manor Palace interiors


The exhibition "The House Restored" is the culmination point of Polish-Lithuanian revitalization activities carried out at the former residence of the Count Tyszkiewicz on Užutrakis, which includes the full renovation process of the palace and surrounding park as well as the restoration of its original interiors. Recently completed stage of the proceeding results in reconstitution of the historical features and facilities of the ground floor: Dining Room, Tapestries Hall, Boudoir, Fumuar, the Cabinet of Master and the Little Cabinet. The reconstruction of these unique spaces, both representational and residential, was possible thanks to the cordial support and outgoing loans from the collection of Polish museums : the Wilanów Palace Museum, the National Museum in Warsaw, the National Museum in Cracow, Historical Museum of Cracow, The Foundation of Wojciech Weiss Museum in Cracow, Podlaskie Museum in Bialystok and The Castle Museum in Łańcut.

Acquired sets of furniture, paintings, prints, clocks and fine crafts made it posssible to revive the house, which for decades has been lost, and today we can name it "recovered". Užutrakis Manor Palace, from the very beginning called "White Palace", is situated on the rising shore of Lake Galve, from where you can enjoy romantic views of the medieval castle of the Lithuanian Grand Duke Witold. It was the main site of Joseph Tyszkiewicz dynastic majorat, built between 1896 - 1901 in the neoclassical style, based on the architectural form of the French royal residence Petit Trianon. According to contemporary fashion trends and specific owner's pro-French interests, Užutrakis Manor Palace was furnished in Louis XVI style and also equipped with the valuable collection of paintings, tapestries and other works of art. From the beginning it was arranged basing on the idea of museum. Although the acquired furnishing objects do not have such a consistent character as the original, nowadays this function has been brought back to the Palace, because the interiors' quality comes from the most valuable Polish collections. The first floor of the Palace, which used to include the former residents' private apartments, has been converted into the area intended for temporary exhibitions. Currently it presents a set of unique paintings by Wojciech Weiss, one of the most remarkable Polish artists, coming from the époque of the Palace.

Since 1997, the Direction of Trocki National Historical Park (Trakų istorinis nacionalinis parkas) has began the effort to raise the former house of Tyszkiewicz from complete degradation. Five years ago it has been finally regenerate and has been given a new life. Today we can admire Užutrakis again, as one of the most beautiful residences in Lithuania, amongst the other important European cultural routes. Revitalization of the palace and park complex in Užutrakis was financed by the EU Structural Funds, the budget of the Republic of Lithuania and the Lithuanian Ministry of Culture, the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, coordinated by the Wilanów Palace Museum in Warsaw.

 

 2013-09-16

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...