Kada atkursime Trakų senamiestį ir grąžinsime sovietų atimtą nuosavybę?


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisės aktuose buvo įtvirtinta mūsų valstybės valia atkurti tradicinį Trakų senamiesčio vaizdą ir sunaikintą užstatymą, numatant istoriniais duomenimis pagrįstą gyvenamųjų namų statybą pusiasalio teritorijoje ir rekonstruojant sovietmečio statinius. Vietos gyventojams turėjo būti grąžinta sovietų valdžios nusavinta žemė, atkuriant mieste istorinius sklypus.

Deja, praėjus daugiau nei ketvirčiui amžiaus tai tebėra neįgyvendinta - Trakų senamiestį vis dar darko apleisti sovietiniai pastatai, neatkurtas per Antrąjį pasaulinį karą ir vėliau sunaikintas užstatymas, seniesiems trakiečiams negrąžinta jų protėvių žemė.

Kokie teisės aktai ignoruojami ir ką dėl to prarandame?

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo" (Žin., 1993, Nr.68-1287) nustatė, kad siekiant „(...) atkurti tradicinį Trakų senamiesčio vaizdą, atstatyti sunaikintą užstatymą, numatoma gyvenamųjų namų statyba pusiasalio teritorijoje. Siūlomų atstatyti sunaikintų ar sunykusių pastatų kiekis, atstatymo eiliškumas, jų panaudojimas visuotinei infrastruktūrai plėtoti bei regeneravimo principai nustatomi senamiesčio regeneravimo projekte. Taip pat turi būti numatyta pokario metais pastatytų namų rekonstrukcija". Taip pat nustatyta, kad Trakų senamiesčio apsaugos ir naudojimo režimą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, 22-652) patvirtintų sąlygų XIX skyrius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 6 d. nutarimas Nr. 735 "Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose" (Žin., 1992, Nr. 30-950). Įgyvendinant pastarąjį nutarimą, buvo parengtas "XV-XX a. Respublikinės reikšmės architektūros ir urbanistikos paminklas. Trakų senamiestis. Sklypų išplanavimo projektas" (reg. Nr. T00043473), patvirtintas 1993 m. gruodžio 22 d. Trakų rajono valdybos potvarkiu Nr. 395v "Dėl Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto".

Pagal šį projektą aplink buvusios miesto rotušės aikštę su šv. Jono Nepomuko koplytstulpiu buvo numatyta atkurti ir suformuoti net 11 sklypų, kuriems nustatyti režimai „E - atkuriamas sunaikintas istorinis užstatymas" ir „G - sklypai skiriami rekreacijai". Deja, šioje vietoje iki šiol suformuotas tik vienas sklypas ir nuosavybė grąžinta tik įtakingo vietos politiko šeimai. Todėl miesto istorinis centras liko neatkurtas, neatstatyti čia stovėję tradiciniai gyvenamieji namai ir nevykdoma jokia rekreacinė veikla.

Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcija siūlė atkurti buvusį rotušės aikštės užstatymą ir jame įkurdinti centrą, kuriame dviratininkams ar kito alternatyvaus keliavimo entuziastams būtų teikiamos įvairios turistams reikalingos paslaugos - informacijos, maitinimo, laikinojo apsistojimo, tradicinių amatų pažinimo ir kitos - deja, šie pasiūlymai liko neišgirsti.

Dar vienas pavyzdys: 1998-iais demontuojant Karaimų gatvės namą Nr. 6, vieną iš didžiausių medinių istorinių Trakų pastatų, jis buvo apmatuotas, numatant atstatyti. Deja, jau beveik 20 metų pastatas neatkuriamas, o žemės plotas senamiesčio viduryje nenaudojamas nei gyvenamajai paskirčiai, nei turizmo, nei verslo tikslams - nors puikiai tiktų tradiciniam Trakų viešbučiui, ypač patraukliam tuo, kad būtų įsikūręs pačiame valstybės saugomos TINP teritorijos centre, prie pat Trakų Pusiasalio pilies.

TINP direkcija dar 2014-iais pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui informaciją apie Trakų senamiesčio teritorijoje nesuformuotus ir negrąžintus 25 sklypus, kuriuos jau tuo metu buvo galima suformuoti, atkuriant piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste.

Tikėtasi, kad tai padės atkurti istorinį teisingumą, o atgavę žemę senieji gyventojai patys imsis atkūrinėti Trakų senamiestį. Deja, taip neįvyko.

Pažymėtina, kad Trakų urbanistinio draustinio specialiajame plane „XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklo Trakų senamiesčio regeneravimo projektas. Tvarkymo ir naudojimo režimo projektas" (buv. reg. Nr. T00043474) yra numatytas pastatų ir kitų elementų atkūrimas bei statyba istorinių duomenų pagrindu – deja, keturių Lietuvos Respublikos Seimo narių inicijuotoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. spalio 17 d. nutartimi išaiškino, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tinkamai nepaskelbė šio projekto, dėl to jis yra neįsigaliojęs (nutartį žr.: https://www.lvat.lt/doclib/my86jq0uxk1cx746mkt8bsk49dexqau1).

TINP direkcija prašo imtis būtinų veiksmų, kad piliečiams būtų atkurtos nuosavybės teisės į Trakų mieste turėtą nekilnojamąjį turtą bei užtikrinti, kad bus įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, numatantys Trakų senamiesčio tradicinio vaizdo ir sunaikinto užstatymo atkūrimą, istoriniais duomenimis pagrįstą gyvenamųjų namų statybą pusiasalio teritorijoje bei sovietmečio statinių rekonstrukciją.

Šiuos klausimus prašome apsvarstyti planuojant Trakų vystymą ir rengiant TINP planavimo schemos atnaujinimą, dėl kurio sprendimas buvo priimtas 2019 m. liepos 3 d. Trakų raj. savivaldybėje įvykusiame Seimo Aplinkos apsaugos ir Kultūros komitetų posėdyje.

 

 

 

 

 

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...