TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 28 d., Nr. V-42
Trakai

Vadovaudamasis Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) nuostatų, Patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 3888 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2000, 30-834) 15 punktu ir TINP direkcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-22 įsakymu Nr.ĮV-260 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatų patvirtinimo"(Žin., 2005, Nr. 81-2972; 2007, Nr.106-4351; 2010, Nr. 8-382), 7.4. punktu:
1. T v i r t i n u TINP lankymo taisykles (pridedama).
2. P a v e d u Leonai Jančiauskienei, Užutrakio dvaro sodybos Informacinio centro vadovei paskelbti TINP lankymo taisykles TINP internetiniame puslapyje www.seniejitrakai.lt.
3. L a i k a u nuo 2011 m. gruodžio 28 d. netekusiu galios TINP direktoriaus 2006 m. spalio mėn. 9 d. įsakymą Nr. V-64 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko lankymo taisyklių patvirtinimo".
Direktorius Gintaras AbaravičiusPATVIRTINTA
Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriaus Gintaro Abaravičiaus
2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.V-42

 

TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO LANKYMO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų istorinis nacionalinis parkas (toliau - Parkas) yra valstybės saugoma teritorija, įsteigta kultūriniu, gamtiniu, rekreaciniu požiūriais vertingoje teritorijoje, kurios apsauga, tvarkymas ir naudojimas nustatyti Parko planavimo schemoje ir Parko nuostatuose.
2. Parko lankymo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato lankymosi Parke pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.
3. Parko lankymo taisyklės papildo Parko planavimo schemą bei Parko nuostatus ir yra privalomos Parko teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, fiziniams asmenims, kurie gyvena ir (ar) lankosi šioje valstybės saugomoje teritorijoje.
4. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų ir kitų įstatymų, Parko planavimo schemos, Parko nuostatų ir kitų teisės aktų, susijusių su Parko lankymo bei šių taisyklių reikalavimų.

II. PARKO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5. Parko lankytojai turi teisę:
5.1. lankytis Parke, išskyrus šių taisyklių 7.1, 7.2 ir 12 punktuose numatytus atvejus;
5.2. statyti palapines, kurti laužus tik atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtose ir specialiai tam įrengtose, informaciniais ženklais pažymėtose vietose (stovyklavietėse, poilsiavietėse);
5.3. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka;
5.4. statyti motorines transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
5.5. žvejoti bei medžioti, laikantis Aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų;
5.6. uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
5.7. plaukioti Parko vandens telkiniuose mažosiomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis Aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos;
6. Parko lankytojai privalo:
6.1. saugoti ir tausoti aplinką, kultūros paveldo bei gamtos objektus ir jų teritorijas,
6.2. tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją;
6.3. mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse, stovyklavietėse ir poilsiavietėse gali būti imamams nustatyto dydžio mokestis;
6.4. saugiai elgtis su ugnimi, o laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamais ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol ji visiškai nustos rusenusi;
6.5. apie pastebėtą gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, Parko direkcijai (Karaimų g.5, Trakai arba telefonu 55776);
6.6. apie pastebėtus kultūros paveldo ar gamtos objektų, jų teritorijų niokojimo atvejus, Parko režimo ar kitus pažeidimus, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, Parko direkcijai (Karaimų g.5, Trakai arba telefonu 55776), Trakų rajono savivaldybės Trakų, Senųjų Trakų arba Lentvario seniūnijoms, Trakų rajono Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio arba Vievio seniūnijoms;
6.7. vykdyti teisėtus įgaliotų valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių, valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų, valstybinių miškų pareigūnų, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti savo funkcijų;
6.8. Parko teritorijos ežeruose nardyti su naro įranga (akvalangu) galima gavus Parko direkcijos raštišką leidimą;
6.9. organizuoti masinius kultūros, sporto, sveikatingumo, sąskrydžius, kitus renginius Parke, išskyrus Trakų miesto ir kaimų teritorijas (be Trakų Salos ir Pusiasalio pilių kultūrinio ir Senųjų Trakų piliavietės kultūrinio rezervatų bei Užutrakio buvusio dvaro sodybos teritorijų), leidžiama tik raštu tai suderinus su Parko direkcija, teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju.

III. PARKO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA

7. Parko lankytojams draudžiama:
7.1. lankyti Plomėnų ornitologinį draustinį nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
7.2. lankyti, įgyvendinant tikslinius kultūrinius integracinius projektus, Trakų Salos ir Pusiasalio pilių kultūrinio rezervato Bažnytėlės salą;
7.3. stovyklauti, iškylauti, statyti palapines, naudoti laikinuosius statinius, įrenginius ar technines priemones visose Parko ežerų salose;
7.4. kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose;
7.5. naikinti ir žaloti kultūros paveldo ir gamtos objektus (vertybes), jų teritorijas;
7.6. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti, naikinti kelių eismo ženklus, rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius;
7.7. rašyti, piešti, raižyti įvairius užrašus ar ženklus ant medžių, statinių, įrenginių;
7.8. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus, pertvarkyti želdinius;
7.9. gaudyti, naikinti ir žaloti gyvūnus, išsinešti juos su savimi, ardyti paukščių būstus (olas, namus, užtvankas, dreves, lizdus ir pan.), rinkti paukščių kiaušinius, kitaip trikdyti laukinę gyvūniją;
7.10. rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes;
7.11. naikinti ar žaloti skruzdėlynus;
7.12. naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško ir pelkių paklotę, samanas;
7.13. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų Parko lankytojų ar vietos gyventojų poilsį;
7.14. kelti pavojų kitų asmenų saugumui;
7.15. leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose, kitose žmonių susitelkimo vietose;
7.16. būti Parko teritorijoje su brakonieriavimo įrankiais: kilpomis, spąstais, žeberklais, tinklais ir kt.;
7.17. statyti, plauti, remontuoti autotransporto priemones vandens telkiniuose bei arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus stovėjimą įrengtose ir atitinkamais ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse;
7.18. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis ant užšalusių Parko ežerų;
7.19. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis miškais, pelkėmis, pasėliais, pievomis, ganyklomis;
7.20. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, skalbti ežeruose, teršti aplinką ir vandens telkinius buitinėmis ir cheminėmis medžiagomis;
7.21. deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines ir kitokias atliekas;
7.22. užkasti šiukšles ir atliekas;
7.23. ardyti, gadinti ar kitaip skatinti ežerų krantų eroziją;
7.24. gadinti šlaitus, ardyti velėną ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
7.25. kasti molį, durpes, žvyrą, smėlį Parko teritorijoje;
7.26. išvežti ar naikinti derlingąjį žemės paviršiaus sluoksnį;
7.27. savavališkai įrengi poilsio ar sporto statinius ir įrenginius.

IV. LANKYMASIS PARKO REZERVATUOSE

8. Parko Trakų Salos ir Pusiasalio pilių kultūrinio ir Senųjų Trakų piliavietės kultūrinio rezervatų lankymas leidžiamas tik mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais, pažintiniais ar tikslinių kultūrinių integracinių projektų įgyvendinimo tikslais, laikantis šių taisyklių 8-12 punktuose nurodytos tvarkos.
9. Lankymasis mokslo tiriamaisiais tikslais yra kultūrinės ir gamtinės medžiagos ir duomenų rinkimas, stebėjimai ir fiksavimas, vadovaujantis su Parko direkcija suderintomis kultūros ir gamtos tyrimų programomis. Programose nurodomi tyrimų tikslai, renkamų duomenų ir kolekcinės medžiagos apimtys, numatomi duomenų skelbimo būdai, tyrimų vieta, laikas, ataskaitų apie atliktus tyrimus ir jų rezultatus pateikimo Parko direkcijai tvarka. Mokslo tiriamaisiais tikslais lankytis rezervatuose leidžiama specialistams, kurių darbo ar studijų sritis yra susijusi su kultūros ir (ar) gamtos tyrimais.
10. Lankymasis mokomaisiais tikslais yra moksleivių, studentų grupių, specializuotų būrelių, mokyklų ar jų grupių dalyvių lankymasis Parko rezervatų teritorijose mokomųjų praktikų metu, siekiant stebėti bei tirti kultūrinius rezervatus, jų kultūros ir (ar) gamtos objektus (tokio lankymosi metu draudžiama paimti išsinešti kultūros ir gamtos objektus ir (ar) jų sudėtines dalis). Mokomaisiais tikslais lankytis rezervatų teritorijose leidžiama tik su grupių vadovais ir Parko direkcijos atstovu, direkcijos nustatytu paros laiku (išskyrus Trakų Salos pilyje) ir laikotarpiu, pagal patvirtintas bei su Parko direkcija suderintas mokymo programas, kuriose turi būti nurodyti mokymo tikslai, mokymo vieta ir ataskaitų apie atliktus stebėjimus ir jų rezultatus pateikimo Parko direkcijai tvarka.
11. Lankymasis pažintiniais tikslais yra lankytojų grupių ar pavienių asmenų lankymasis Parko rezervatų teritorijose, siekiant susipažinti su rezervatuose esančiais kultūros ir gamtos kompleksais ir objektais (tokio lankymosi metu draudžiama paimti išsinešti kultūros ir gamtos objektus ir (ar) jų sudėtines dalis). Pažintiniais tikslais lankytis rezervatų teritorijose leidžiama tik su Parko direkcija suderinus laiką ir laikotarpį.
12. Lankymosi įgyvendinant tikslinius kultūrinius integracinius projektus tikslas yra organizuotų lankytojų grupių lankymasis Parko rezervatų teritorijose, siekiant susipažinti su rezervatuose esančiais kultūros ir gamtos kompleksais, juose organizuojant kultūrinius edukacinius projektus. Lankymasis įgyvendinant tikslinius kultūrinius integracinius projektus rezervatų teritorijose leidžiamas tik su Parko direkcija suderinus laiką ir laikotarpį, kultūrinės edukacinės programos tikslą, vietą, ataskaitos apie programos pasiektus tikslus ir rezultatus pateikimo Parko direkcijai tvarką. Lankymasis įgyvendinant tikslinius kultūrinius integracinius projektus yra draudžiamas Trakų Salos ir Pusiasalio pilių kultūrinio rezervato Bažnytėlės saloje.

V. LANKYMASIS UŽUTRAKIO BUVUSIO DVARO SODYBOS TERITORIJOJE

13. Užutrakio buvusio dvaro sodybos teritorijos lankymas leidžiamas mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais, pažintiniais, tikslinių kultūrinių projektų įgyvendinimo, ramaus poilsio tikslais.
14. Užutrakio buvusio dvaro sodyboje privaloma laikytis 2005-06-09 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymu ĮV-237 „Dėl Valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinių taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 76-2763) patvirtintų valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinių taisyklių.
15. Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje draudžiama:
15.1. stovyklauti, statyti palapines, naudoti laikinuosius statinius bei įrenginius, rengti piknikus;
15.2. kurti laužus, naudoti kitą atvirą ugnį maisto gaminimui;
15.3. vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas;
15.4. ganyti gyvulius, jodinėti žirgais, važinėti kinkomuoju transportu;
15.5. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis ir dviračiais;
15.6. statyti motorines transporto priemones, išskyrus specialiai tam skirtą vietą;
15.7. prie ežerų ir tvenkinių krantų švartuoti vandens transporto priemones;
15.8. naikinti ir gadinti stendus, kelių eismo ženklus bei informacines rodykles, apsaugos technines priemones, riboženklius ir kt.;
15.9. lipti ant baliustradų, skulptūrų ir vazų, daryti žalą teritorijai ir jos statiniams;
15.10. niokoti, skinti ir rauti augalus, trypti žolę, laužyti, pjauti, kirsti medžius ir krūmus, lipti į medžius, ardyti paukščių lizdus, inkilus, medžioti;
15.11. ardyti ir kasinėti žemės paviršių, gadinti takus, šiukšlinti ir teršti aplinką, vandens telkinius;
15.12. tiesti užtiesalus ir gulėti ant žolės;
15.13. trikdyti viešąją tvarką;
15.14. trikdyti laukinių gyvūnų ramybę, vedžioti palaidus šunis;
15.15. žvejoti parko tvenkiniuose;
15.16. organizuoti ekskursijas, fotosesijas bei filmavimus, prekiauti ar teikti kitokias paslaugas, rengti varžybas ir bet kokius kitus renginius (vestuves, gimtadienius, išleistuves ir pan.) be Parko direkcijos raštiško leidimo;
15.17. kabinti skelbimus, plakatus ir kitokio pobūdžio iškabas, nesuderinus su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija;
16. Bet kokia veikla Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje leidžiama tik su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija suderinus laiką, veiklos pobūdį, vietą ir turint raštišką direkcijos leidimą.
17. Organizuoti masinius renginius ir naudoti laikinuosius statinius, įrenginius ar technines priemones Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje gali būti leidžiama tik iš anksto raštu suderinus su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

VI. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

18. Lankymosi Parke tvarkos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, valstybiniai miškų pareigūnai, valstybiniai aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, valstybiniai nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos ir kiti pareigūnai.
19. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Asmenys, padarę žalą Parkui ar jame esančioms kultūros ir gamtos vertybėms, jų teritorijoms, privalo atlyginti žalą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...