Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino TINP direkcijos prašymą ir atnaujino bylą dėl buvusio „Žalgirio" jachtklubo2019 m. lapkričio 20 d. priimta nutartimi Lietuvos vyriausiojo administracinis teismo (LVAT) teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), patenkino Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau - TINP) direkcijos prašymą ir atnaujino procesą administracinėje byloje Nr. eA-688-525/2019, kurioje anksčiau šio teismo priimtas sprendimas galėjo ne tik atverti kelią vystyti buvusį „Žalgirio" jachtklubą, nors pagal galiojančią TINP planavimo schemą jį yra numatyta panaikinti, bet ir tapti pavojingu precedentu, turinčiu įtakos kitiems sprendimams dėl plėtros TINP teritorijoje.

Atnaujinti procesą TINP direkcija paprašė susipažinusi su LVAT 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu, kuriuo buvo patenkintas buvusio „Žalgirio" jachtklubo pastatų savininkės UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" apeliacinis skundas ir panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 23 d. sprendimas, o TINP direkcija įpareigota išduoti reikalavimus rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą su tikslu suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" turimiems administraciniams pastatams, sandėliui, elingui, ūkio pastatams ir kiemo statiniams eksploatuoti (sistemoje eteismai.lt paskelbtą sprendimą žr.: https://eteismai.lt/byla/194863663563034/eA-688-525/2019?word=teism%C5%B3%20nutartys%20lat).

TINP direkcijos vertinimu, toks teismo sprendimas, priimtas nepaisant galiojančios TINP planavimo schemos sprendinio, būtų ne tik nulėmęs konkretaus objekto - sovietmečiu ant Galvės ežero kranto pastatytų jachtklubo statinių - likimą, bet ir galėjo tapti pavojingu precedentu, turinčiu įtakos kitiems sprendimams dėl plėtros TINP teritorijoje.

Atnaujindamas procesą šioje byloje, LVAT 2019 m. lapkričio 20 d. priimtoje nutartyje nurodė, kad LVAT 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime „nepateikiama jokių teisinių argumentų, kodėl, esant galiojantiems valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, kad pareiškėjui priklausantis pastatų kompleksas priskiriamas prie naikinamų rekreacinių įstaigų ir įrengimų bei priskiriamas prie likviduotinų, jų nepaisoma prioritetą suteikiant iš statinių nuosavybės teisės kildinamai teisei į valstybinės žemės, reikalingos tiems statiniams eksploatuoti, nuomą sudarant sąlygas žemės sklypų formavimui šiems tikslams." 

Taip pat 2019 m. lapkričio 20 d. nutartyje LVAT atkreipė dėmesį į Konstitucinio Teismo išaiškinimą, „kad žemė, miškai, parkai, vandens telkiniai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, nes šių objektų tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augmenija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga bei gamtos išteklių racionalus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas - tai viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė. Turėdamas įgaliojimus atitinkamas vietoves priskirti ypač vertingoms vietovėms, įstatymų leidėjas turi ir įgaliojimus, atsižvelgdamas į gamtos objektų, esančių ypač vertingose teritorijose, ypatingą išliekamąją vertę, svarbą, būtinybę juos išsaugoti ateities kartoms, valstybei tenkančią konstitucinę pareigą rūpintis ypač vertingų vietovių išsaugojimu ir racionaliu naudojimu, nustatyti specialų tų vietovių naudojimo ir apsaugos režimą. Toks specialus teisinis režimas suponuoja inter alia ūkinės ir kitokios veiklos tose vietovėse, dėl kurios gali būti pakeistas kraštovaizdis, atskiri atitinkamose vietovėse esantys objektai ir pan., specialias sąlygas, įvairius ribojimus ir draudimus (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas)."

Kaip nurodyta LVAT 2019 m. lapkričio 20 d. nutartyje, teisėjų kolegija neturi teisinių pagrindų paneigti TINP direkcijos argumentus, kad buvo padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą.

Atnaujinus procesą byloje, ji perduota nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Paskelbta 2019 m. lapkričio 20 d.

 

 Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...