WWW LINKS

Government Institutions and other national parks

Ministry of Culture of the Republic of Lithuania

Ministry of Environment of the Republic of Lithuania

The Department of Cultural Heritage Protection of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania

The State Protected Areas Service at the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania

Trakai District Authorities

Elektrėnai District AuthoritiesInternational cultural and nature heritage protection organizations and papers

Lithuanian National Commission for UNESCO

The World Heritage Committee

Organization of World Heritage CitiesPUBLICATIONS ON TRAKAI

1. Adomonis T. Trakų salos pilies rūmų sieninė tapyba // Menotyra.- V., 1969. T. 2. P. 135-161.: iliustr.

2. Adomonis T., Čerbulėnas K. Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija: Monografija. T. 1.- V.: Mokslas, 1987.- P. 58-60, 78-81, 95, 96, 155.

3. Adomowicz A. O zębie mamutowym znalezionym blizko Wilna. – Wilno, 1846.

4. Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczyposlitej. T. 3, cz. 1.- Wrocław, 1992.- S. 161 - 165.

5. Album Widoków Historycznych Polski, poświęcony Rodakom, zrysowany z natury przez Napoleona Ordę.- Gdansk, 1991.- P. 56, 57.: iliustr.

6. Aleksiejūnas L., Kapočius V. Čia tuokėsi Kęstutis ir Birutė, gimė, augo Vytautas // Gimtasis kraštas.- 1994, Nr. 30, p. 6-7.

7. Aleksiejūnas V. Skarb monet XV – XVII w. Z Trok // Wiadomośśi Numizmatyczne (Warszawa). – 1995, sąs. 3 / 4, p. 103- 134

8. Aleksiejūnas V. Trakų miesto XV – XVII a. monetų lobis (1991 m.) // ATL 1990 ir 1991 metais. – V., 1992. – P. 122-125.

9. Aleliūnas G. Žvalgomieji tyrinėjimai Trakuose, Karaimų gatvėje Nr. 57 // ATL 1996 ir 1997 metais. – V., 1998. – P. 363-365.

10. Ambros M. Zarys statystyczny szkół wydziału Wileńskiego // Ateneum Wileńskie. -Wilno, 1939. -R. 14, z. 1.- S. 174-175.

11. Andrašiūnaitė D. Trakų ir Rykantų lobiai // Muziejai ir paminklai. – V., 1967. – p. 90.

12. Ant Galvės ežero / R. V. // Ateitis. – 1943, birž. 10, p. 4.

13. Antanaitytė A. Trakų pilis atgimsta // Tiesa. – 1957, vas. 5.

14. Anusevičius R. Trakų pusiasalį reikia sutvarkyti // Mūsų gamta.- 1979, Nr. 3, p. 12-13.

15. Aplankykime Trakus // Lietuva šiandien. -1968. Nr. 3, p. – 73-77.

16. Archeologiniai ir konservaciniai darbai Vilniaus krašte // Lietuvos aidas. – 1939, birž. 27 (Nr. 328), p. 2.

17. Archeologiniai kasinėjimai Trakų pilyje// Tiesa.- 1956, rugpj. 12.- Tas pat: Valstiečių laikraštis.- 1956, rugpj. 17.

18. Archeologų radiniai // Po Spalio vėliava (Trakai).- 1957, saus. 27.- Tas pat: Komunistinis rytojus (Mažeikiai).- 1957, vas. 21

19. Archiwum Głowne Akt Dawnych. Warszawa. Archiwum Radziwiłłowskie. Dział II.- Nr. 8.- S. 49.

20. Archiwum xiążąt Sanguszków w Słįwucie.- Lwów, 1910. - S. 14.

21. Arlauskas P. Mūsų pilikalniai// Spartuolis (Trakai). – 1972, vas. 29.

22. Atkasti vartai Trakų pilin // Mūsų Vilnius. – 1935, Nr. 17, p. 264.

23. Babickas P. Trakuose // Lietuvos aidas. – 1939, saus. 21 (Nr. 31). Iliustruotas kultūros priedas, p. 4.

24. Bairašauskaitė T. Lietuvos totoriai XIX amžiuje.- V.: Mintis, 1996.- P. 16, 17, 21, 23, 24, 26, 33, 34, 50, 52, 54, 68, 74, 75, 77, 78, 83, 105, 111, 116, 127, 135, 145, 148, 150, 154, 174, 183-185, 190, 191, 193, 194, 197, 199, 206-208, 210, 251, 255, 258, 264, 265.

25. Bałaban M. Studija historyczne.- Warszawa, 1927.- S. 59.

26. Balinski M., Lipiński T. Starožytna Polska. - Warszawa, 1886.- T. 4.- S-242-259.

27. Balinski M., Lipiński T. Starožytna Polska pod względem historycznym, jeograficzszym i statistycznym. T. 3 – Warszawa, 1846. – S. 296-325.

28. Baliulis. A. Kada atsirado Perkasas // Mūsų gamta.- 1977, Nr. 8. P. 13.

29. Baliulis A. Lietuvos urbanistiniai ansambliai 1833 metais // Architektūros paminklai.T. 5.-V., 1980. - P. 40.

30. Baliulis A. 1681 m. Lorencavo palivarko inventorius – Trakų istorijos šaltinis // Architektūros paminklai. T. 3.- V., 1975.- P. 199-202.

31. Baliulis A. Trakų magistrato aktų knygos // Lietuvos miestų istorijos šaltiniai.- V.: Mokslas, 1988.- P. 46-60.

32. Baliulis A. Trakų miesto privilegijos (Lietuvos Metrikos duomenimis)// Lietuvos miestų istorijos šaltiniai.- V.: Mokslas, 1988.- P. 39-61.

33. Baliulis A. ir kt. Trakų miestas ir pilys: Istorija ir architektūra/A.Baliulis, S.Mikulionis, A.Miškinis.- V., Mokslas, 1991.- 294 p.: iliustr.

34. Baliulis A., Miškinis A. Kada ir kaip kūrėsi Trakai //Mokslas ir gyvenimas.- 1988, Nr. 12, p. 13-15

35. Balšaitytė N. Senovės paslaptys // Valstiečių laikraštis. – 1963, lapkr. 22, p. 3.

36. Banionis E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntiniai Krymo chanate XVI a. pirmajame ketvirtyje // Lietuvos istorijos metraštis. 1978 metai. - V., 1979. - P. 15-16.

37. Barokas Lietuvoje: Vadovas.- V.: Baltos lankos, 1996.- P. 84. 85, iliustr.

38. Batūra R. Lietuva tautų kovoje prieš Aukso Ordą.- V.: Mintis, 1975.- P. 49, 130, 266, 271, 275.

39. Batūra R. Petro Dusburgiečio kronika // Dusburgietis P. Prūsijos žemės kronika.- V., 1985.- P. 17.

40. Baubonis Z. Povandeniniai žvalgomieji tyrinėjimai Trakuose, Galvės ežere // ATL 1996 ir 1997 metais. – V., 1998. – P. 257-258.

41. Bažnyčia Lietuvoje.- V.: Mintis, 1987.- P.102, 103, iliustr.

42. Beleckas J. K. Daugiau meilės ir rūpesčio Trakų piliai // Lietuvos aidas. – 1940, birž. 15 (Nr. 280), p. 7.

43. Biziulevičius S., Kutorga V. Iš ligoninių raidos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje. // Iš mokslų istorijos Lietuvoje. T. I.- V., 1960. - P. 130.

44. Biziulevičius S. Iš farmacijos raidos Lietuvoje (iki 1914 m.) // Iš mokslų istorijos Lietuvoje. T. I.- V., 1960. - P. 142.

45. Bliujus A. Saugokime paminklus // Spartuolis (Trakai).- 1979, bal. 8.

46. Blynas M. Rytų Lietuvos senovės paminklai // Rytų Lietuva/ red. A. M. Budreckis. – Chicago, 1980. – P. 39-83.

47. Bogdel G. Trakų ežerų legendos.- Trakai, 1994.- 58 p.: iliustr.

48. Bogdel G. Trakų miesto pasakos.- Trakai, 1995.- 59 p.: iliustr.

49. Borovskis J. Trakų salos pilis, kaip tvirtovė ir Didžiojo Kunigaikščio rezidencija, atliktų konservacinių darbų šviesoje // Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus metraštis. - Kaunas, 1941, t. 1, P. - 199-242.

50. Brammer K. Auf Burginsel von Traken // Wilnaer Zeitung. – 1941, Nowember 1. Nr. 19.


51. Bučas J. Trakų nacionalinis parkas // Literatūra ir menas.- 1989, birž. 3, p.3.

52. Budreika A., Gricius V. Trakų tyrimai bei projektiniai siūlymai VISI urbanistikos katedros studentų darbuose // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas. T. 14. Trakų miesto ir apylinkių urbanistinis formavimas.- P. 100.
 
53. Bukontas A. Nacionalinis parkas... ir karaimai // Literatūra ir menas.- 1987, liep. 18.
 
54. Burda A. Lobis moliniame inde // Tiesa. – 1967, geg. 27.
 
55. Burda A. Surastas lobis // Komjaunimo tiesa. – 1963, bal. 13.

56. Cicėnas J. Dieną Trakuose pabuvus. Vandenin nugrimsta istorija // Vilniaus balsas balsas. – 1941, bal. 11, p. 4.

57. Chlewiński M. Troki // Ziarno (Warszawa). – 1904, Nr. 12, p. 226-227.

58. Cijūnėlis P. Restauruojama apšildymo sistema // Spartuolis (Trakai). – 1972, bal. 13.

59. Civinskas V. Čia Kęstutis girdydavo žirgą / V. Civ. // Lietuvos ūkininkas. – 1939, Nr. 52, p. 8.

60. Čepaitytė R. Lietuvos TSR karaimai // Mokslas ir gyvenimas.- 1962, Nr. 11, p. 30-32., iliustr.

61. Čerbulėnas K. Profesoriaus Martyno Knakfuso kūryba // Lietuvos TSR architektūros klausimai. T.7.- V., 1981. - P. 48.

62. Čerbulėnas K. Užvažiuojamųjų namų architektūra // Lietuvos TSR architektūros klausimai. T. 3. -V., 1966. - P. 158-161.

63. Dagelis S. Trakų miesto generaliniai planai ir jų realizavimas // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas. - V., 1987. T. 14. Trakų miesto ir apylinkių urbanistinis formavimas. - P. 111.

64. Dainauskas P., Miškinis A. Architektą Juozą Kamarauską prisiminus // Statyba ir architektūra.- 1971, Nr. 3, p. 31, 32.

65. Danilevičius E., Karvelis V. Vilniaus apylinkėmis.- V., 1962.- P. 79.

66. Daniłowicz I. Skarbiec dyplomatów. T1.- Wilno, 1860.- S. 272-273.

67. Daugudis V. Bražuolė // Mokslas ir gyvenimas.- 1973, Nr. 5, p. 60.

68. Daugudis V. Bražuolės piliakalnis // Sparuolis (Trakai).- 1972, rugpj. 15.

69. Daugudis V. Bražuolės (Trakų raj,) piliakalnio tyrinėjimai 1972 m.// AETL 1972 ir 1973 metais.- V., 1974.- P. 19-22.

70. Daugudis V. Gyvenvietės ir pastatai // Lietuvių materialinė kultūra XI- XIII amžiuje. T. 1.- V., 1978. T. - P. 73-88.

71. Daugudis V. Senoji medinė statyba Lietuvoje. -V., 1982.- P. 56-103.

72. Daugudis V. Senųjų Trakų paslaptys // Švyturys.- 1963, Nr. 7, p. 19.

73. Daujotaitė I., Laukaitytė G.I. Trakų miesto apylinkių kraštovaizdžio išraiškingumo tyrimas rekreaciniam potencialui atskleisti// Urbanistika ir architektūra. XXIV tomas, Nr. 1.- V., 2000.- P. 24-34, iliustr.

74. aukantas S. Laiškai Teodorui Narbutui: epistolinis dialogas.- V.: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996.- P. 73, 200, 204, 208, 232, 244, 257, 352, 364, 376, 394, 503, 507, 509, 537, 540, 543, 545, 548, 550, 592, 600, 605, 609, 611.

75. Davies N. Dievo žaislas. Lenkijos istorija: Nuoseniausių laikų iki 1795 metų. T. 1.- V., 1998.- P. 226.

76. Dideli tvarkymo darbai Trakų pilyje/ Rk.// Darbo Lietuva.- 1940, rugs. 27, p.5.

77. Dla Towarzystwa przyjacioł nauk // Kurjer Litewski. – 1908, rugpj. 15 (28).

78. Długosz J. Dziejów Poskich. T.4.- Kraków, 1869.- P. 144, 151, 174, 181, 202, 226, 249, 260, 290, 313, 377, 383, 444, 480, 521, 574, 609.

79. Długosz J. Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. T. 9.- Warszawa, 1975.- p. 60-61.

80. Drėma V. Architekto Augustino Kosakausko kūryba // Lietuvos TSR architektūros klausimai. -V., 1980. T. 6, sąs. 2. - P. 60-66.

81. Drėma V. Pranciškus Smuglevičius.-V., 1973.- P. 100-103.

82. Drėma V. Vincentas Smakauskas.- V., 2001.- P. 15-19, 32, 196, 226, 227.

83. Dubonis A. Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai: iš Lietuvos ankstyvųjų valstybinių struktūrų praeities.- V., 1998.- P. 23, 31, 60, 67, 84, 89, 90.

84. Duczmal M. Jagiellonowie: Leksykon biograficzny.- Kraków, 1996.- S. 16, 24, 123, 185, 248, 253, 258, 370, 371, 377, 391, 422, 429, 462, 463, 523.

85. Duksa Z. Wiadomości o znaleziskach skarbów monet na Litwie na podstawie doniesień prosowych z lat 1951-1971 // Wiadomości Numismatyczne (Warszawa) – 1973, sąs. 3 (65), p. 167-176.

86. Duksa Z. Žalvarinių šilingų lobis // Tiesa. – 1964, spal. 6.

87. Dundulienė P. Badas ir maras Lietuvoje feodalizmo laikais // LTSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija.- V., 1963. T. 4.- P. 107.

88. Dundulis B. Napoleono armijos kelias per Lietuvą 1812 m. // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija.- V., 1963. T. 4.- P. 102.

89. Dundulis B. Lietuvos užsienio politika XVI a. - V., 1971.- P. 81.

90. Dundulis B. Švedų feodalų įsiveržimas į Lietuvą XVII-XVIII a. - V., 1977.- P. 49-50.

91. Dzikowski M. Znaleziska monet w ruinach Zamku w Trokach // Wiadomości Numizmatyczno- archeologiczne (Kraków). – 1936, t. 18, p. 154-155.

92. Eitmanavičius S. Trakų nacionalinis parkas: hidrologija ir ekologija // Geologijos akiračiai.- 1992, Nr. 4, p. 46-49.

93. Encyklopedja Powszechna. T.24.- Warszawa, 1903.- S. 578, 579, 581, 582.

94. Encyklopedia powszechna Orgelbrandta. T. 25.-Warszawa, 1867. - S. 570-582.

95. Firkavičius S. Galvės ežero salas tyrinėjant // Pergalės vėliava (Trakai). – 1956, saus. 17.

96. Frycz J. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918.- Warszawa, 1975.- S. 24-25.

97. Gaučas P. Trakų rajono gyventojų nacionalinė sudėtis (1959 m. ir 1970 m. gyventojų surašymo duomenys) // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų darbai. Geografija ir geologija.- V., 1973.- T. 10.- P. 71.

98. Gąsiorowski A. Itinerarium króla Władysława Jagiełły, 1386 – 1434.- Warszawa, 1972.- S. 106.

99. Girčys G. Trakai: nūdiena ir senovė // Literatūra ir menas.- 1979, liep. 21. Nr. 29 (1803). p. 6.

100. Gynybinės architektūros paminklų mokslinės projektrinės dokumentacijos ruošimas / Sudarė R. Kaminskas, S. Mikulionis.- V., 1986.- P. 14.


101. Glazunow M. Trakajsi zamek na wyspie // Czerwony sztandar. – 1954, bal. 11.

102. Glemža J. Kad prisikeltų gyva senovė // Kultūros barai.- 1968, Nr. 7. p. 19.

103. Górski J. Na zamku Trakajskim // Czerwony sztandar. – 1969, spal. 8.

104. Gudavičius E. Bandymas lokalizuoti XIII a. lietuvių kunigaikščių valdas // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija.- 1984. T. 3 (88), p. 76-77.

105. Gudavičius E. Dėl Lietuvos valstybės kūrimosi centro ir laiko // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija.- 1983. T. 2 (83), p. 61-69.

106. Gudavičius E. Kas žuvo prie Bajerburgo? // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija.- 1984, T. 4 (89). p. 94.

107. Gudavičius E. Trakų žemė // Voruta.- 1991, Nr. 2, p. 4.

108. Gudavičius E., Jankevičienė A. Trakų pusiasalio pilis // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. – V., 1998. – T. 2., p. 82-84.

109. Gustainis V. Kur buvo Lietuvos galybės širdis – Trakų pilies griuvėsiai ir ežeras su 38 salomis // Lietuvos aidas. – 1936, birž. 16 (Nr. 271), p. 14.

110. Gvagnini A. Z kroniki Sarmacyi Europeiskiej. - Kraków, 1860.- P. 169.

111. Hansisches Urkundenbuch, 1486 bis 1500/ Bearbaitet von Walter Stein.- München; Leipzig, 1916. Bd. 11. - S. 158, 445, 633, 637.

112. Hendel Z. Troki // Sprawozdanie Towarzystwa opieki nad polskiemi zabytkami sztuki i kultuty za rok 1904. – Kraków, 1905.

113. Hoppen J. Mołowidła ścienne zamku trockiego na wyspie // Prace i materjały sprawozdawcze sekcji historii sztuki.- Wilno, 1935. T. 2, z. 1-4.- S. 228 – 239, 316 – 326.

114. Ieškojimai pradėti //Vakarinės naujienos.- 1959, rugpj. 18.

115. Isokas G. Lietuvos gamtos paminklai.- V.: Mintis, 1995.- P. 317, 322-326.: iliustr.

116. Istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje.- V.: Kultūros paveldo centras, 1999.- P. 75-79.: iliustr.

117. Ivanauskas E. Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390-1865 metais: Katalogas.- V.: Savastis, 1995.- P. 21, 27, 132, 187, 203, 233, 265, 340.

118. Ivinskis Z. Trakų Galvės ežero salos pilis // Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus metraštis. – Kaunas, 1941. t. 1, P.. 135-198.

119. Įdomus archeologiniai radiniai // Kauno tiesa.- 1959, liesp. 3.- Tas pat: Vakarinės naujienos.- 1959, liep. 10; Tarybinė Klaipėda.- 1959, liep. 14.

120. Įdomūs radiniai // Tiesa. – 1957, saus. 16.

121. Jablinskis K. Istorija ir jos šaltiniai. -V., 1979.- P. 187.

122. Jagelevičius P. Kary, atmink Trakus / Varėnos dzūkas // Karys.- 1926, Nr. 37, p. 310, 311.

123. Jagiełłowy zamek na wyspie odradza sie z ruin / J. // Głos Nadniemeński (Gardians). – 1938, Nr. 31, p. 8.

124. Jakubowski J. Opis Księstwa Trockiego z r. 1387 // Przegląd historyczny, .-1907. T. 5. S. 22-48.

125. Jaloveckas R. Lietuvos miestų kūrimosi veiksniai // Lietuvos TSR architektūros klausimai. - K., 1960. T. 1. p. 237.

126. Jankevičienė A., Gudavičius E. Trakų salos pilis // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. – V., 1998. – T. 2, p. 59-61.

127. Jankevičienė A. Oginskių rūmų ir pagalbinio pastato liekanos (Trakuose) // Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva. – V., 1998. – T. 2, p. 77.

128. Janikas A. Trakų pilis // Tiesa. – 1949, spal. 13.

129. Janulaitis A. Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX amž. (1795 - 1863).- Kaunas, 1936.- P. 68, 228, 310, 339, 379, 383, 491, 567.

130. Janulaitis A. Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI – XVIII a. - K., 1927.- P. 29, 41, 128.

131. Janulaitis A. Žydai Lietuvoje. -K., 1923.- P. 23, 133, 156.

132. Janušonis S. Trakų herbo problema // Kultūros barai. - 1969. Nr. 1, p. 61-62.

133. Jaroševičius A. Apie lietuvių dailę / A. Jaroševiče // Lietuvių laikraštis (Peterburgas). – 1905, Nr. 15, p. 200-201.

134. Jasas R., Truska L. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų surašymas 1790 m.- V., 1972.- P. 34, 76.

135. Jučas M. Lietuvos metraštis // Rusų knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva. - V., 1966.- p. 106.

136. Jučas M. Trakai // Komjaunimo tiesa.- 1956, rugs. 11.

137. Jučienė I. Senamiesčių tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1956-1977 metais.- V., 1978.- P. 50-51.

138. Jurgilas R. Dar vienas kelias // Literatūra ir menas.- 1982, liep. 31. Nr. 31 (1861). p. 8-9.

139. Jurgilas R. Išsaugokime Trakų architektūros savitumą // Statyba ir architektūra, 1975. Nr. 11, P. 9-10.

140. Jurgilas R. Landšafto veiksnių Trakų apylinkėse ir mieste reguliavimo klausimai // Lietuvos TSR architektūros klausimai. -V., 1980. T. 6, sąs. 3.- P. 120-122.

141. Jurgilas R. Trakų perspektyva // Statyba ir architektūra.- 1981, Nr. 2, p. 18-19.

142. Jurginis J., Lukšaitė I. Lietuvos kultūros istorijos bruožai.- V., 1981.- P. 71.

143. Jurgilas R., Nasvytis A. Miesto veidas ? // Tiesa.- 1985, lapkr. 7, Nr. 207 (12926).

144. Jurgilas R., Pilypaitis A. Trakų senamiesčio regeneracijos projekto apimties klausimu // Architektūros paminklai. T. 2.- V., 1972. - P. 167.

145. Jurginis J. Feodalinės Lietuvos miestų tyrinėjimai // Lietuvos TSR architektūros klausimai. -V., 1977. T. 5, sąs. 4. p. 7.

146. Jurginis J. Griuvėsių romantika // Literatūra ir menas. – 1967, Nr. 26.

147. Jurginis J. Lietuvos meno istorijos bruožai.- V., 1960.- P. 42.

148. Jurginis J. Nardymo sportas ir istorijos mokslas // Komjaunimo tiesa. – 1959, gruod. 3.

149. Jurginis J. Pagonybės ir krikščionybės santykiai Lietuvoje. - V., 1976.- P. 36.

150. Jurginis J. Senųjų Trakų pilis // Statyba ir architektūra.- 1970, Nr. 6, p. 24-25.

151. Jurginis J. Tautybių santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija.- 1982. T. 2 (79).- P. 45.

152. Jurginis J. Trakų mįslė // Moksleivis. – 1969, Nr. 10, p. 14-16.

153. Jurginis J. Krūminis B., Mikulionis S. Trakų pilys. – V., 1971. – p. 89-102, 122-152.

154. Jurginis J., Lukšaitė I. Lietuvos kultūros istorijos bruožai. -V., 1981. P.- 65-66.

155. Jurkštas V., Miškinis A. Koks turėtų būti Trakų miestas // Statyba ir architektūra.- 1970, Nr. 4, p. 10.

156. Juršė B. Piliakalnių jaunystė // Komjaunimo tiesa.- 1971, geg. 29., p. 3.

157. Juškevičius A. Trakai ir jų pilys // Jaunimo draugas (V.) – 1927, Nr. 5.

158. Juškevičius A., Maceika J. Vilnius ir jo apylinkės.- V.: Mintis, 1991.- P. 19, 22. 25, 73, 88, 111, 184, 204, 205.

159. Kai milžinai gyveno. Padavimai apie miestus, ežerus, kalnus, akmenis.- V.: Vaga, 1969.- P. 17, 76.

160. Kakies M. Die Inselburg Traken von einem deutschen Baumeister erbaut // Wilnaer Zeitung. – 1941, lapkr. 1.

161. Karaimų kenasa Trakuose.- Trakai, 2003.- 12 p.: iliustr.

162. Karpiński H. Lexykon geograficzny. - Wilno, 1766.- S. 567.

163. Kasperavičienė Ž. Trakų Dievo Motina//Kultūros paminklai.D.1.-V.: Savastis, 1994.- P. 118-128.

164. Kelionė į Kernavę ir Trakus: pamoka - ekskursija 8-9 klasės mokiniams / J.Slavinienė ir kt.- Kaunas: Šviesa, 2001.- 56 p.: iliustr.

165. Kiaupa Z. Svečių (pirklių) teisė Vilniuje XV a. – XVI a. pradžioje // Mokslų Akademijos darbai. A serija. -1983. T. 4 (85). P. 37.

166. Kiaupa Z. Trakų pilys – Lietuvos kultūros židinys // Galvė (Trakai). – 1989, spal. 31

167. Kieszkowski W. Teorija i praktyka w Trokach i na Górze Zamkowej. Wywiad z p. Konserwatorem W. Kieszkowskim // Coemedia (V.) – 1938, Nr. 2, p. 15-17.

168. Kilka wraźeń od Starych Trok do Starych Trok di Nowych // Ondyna Druskienickich źródel. Grodno, 1845. Z. 2. S. 17-18.

169. Kilkus K. Įdomioji ežerotyra. – V., 1985. - P. 115, 116.

170. Kirkoras A.H. Lietuva nuo seniausiu laikų iki 1882 metų.- V.: Mintis, 1995.- P.137-141.: iliustr.

171. Klimas P. Ghillbert de Lannoy. Dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais (1413-1414 ir 1421 metais) // Praeitis. T. 2.- Kaunas, 1933. - P. 119-123.

172. Klimas P. Ambrosio Contarini, Vencijos ambasadorius Lietuvoje (1474-1477) // Praeitis. T. 2.- Kaunas, 1933.- P. 167, 175-178.

173. Kłaczynśki S. Prace nad ochroną i restauracją zabytków na terenie Wileńskiego urzędu konserwatorskiego // Kurjer Wileński. – 1929, bal. 30. p. 3.

174. Kłaczyński S. Z. Środa konserwatorska / S. Z. Kl.// Kurjer Wileński. – 1930, vas. 15, p. 2-3.

175. Kłos J. Wilno. Przewodnik krajoznawczy. -Wilno, 1929.- S. 279.

176. Kodex dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. -Kraków, 1932. T. 1, z. 1.-. S. 75-76.

177. Kolupaila S. Gardinas – Trakai – Vilnius // Židinys. – 1938, Nr. 8/9, p. 289-302.

178. Komisya archeologiczna w Petersburgu // Biblioteka Warszawska. – 1889, t. 3, p. 483.

179. Konserwacja historycznych zabytków // Goniec poranny. – 1939, liep. 14, p. 4.

180. Konserwacja zabytków historycznych w Wilne, Trokach i Grodnie // Słowo. – 1938, spal. 13, p. 7.

181. Korotyński W. Troki. Zamek lądowy // Tygodnik powschechny (Warszawa). – 1879, Nr. 40, p. 625.

182. Kosman M. Dokumenty wielkiego księcia Witolda // Studia źródłoznawcze. T. 16.-1971. - S. 151-152.

183. Kosman M. Zmierzch Perkuna, czyli ostatni poganie nad Baltykiem.- Warszawa, 1981.- S. 188.

184. Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV – XIX a. )/ Parengė J. Jurginis ir A. Šidlauskas. -V., 1988.- P. 8-42.

185. Kraujalis P. Trakų pilis ir jos likimas. – V., 1924. – 23 p.

186. Kričinskis S. Lietuvos totoriai: Ist. ir etnogr. monografijos bandymas.- V.: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.- P. 5, 20-22, 24, 25, 28, 32-37, 50, 62-65, 67, 69, 71, 76, 84, 88, 91, 93, 95, 96, 98, 106, 112, 118, 121, 122, 134, 141, 142, 144, 159, 160-163, 172, 199, 220, 223, 224, 243, 244, 259.

187. Kryževičius V. Lietuvos privilegijuotieji miestai.- V., 1981.- P. 22.

188. Kromer M. Polska, czyli o położeniu, obyczjach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego.-  Olsztyn, 1984.- S. 96.

189. Krūminis B. Trakų salos pilis // Mokslas ir gyvenimas.- 1958, Nr. 8, p. 39-41.

190. Krūminis B. Trakų pilis // Tiesa. - 1957, birž. 15.

191. Kuczyński S. M. Maciej (Mathias) // Polski słownik biograficzny. - Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974. T. 19, z. 80. - S. 10-12.

192. Kudaba Č. Ar turime ką vertesnio ? // Literatūra ir menas.- 1987, vas. 7, Nr. 6 (2099), p. 13.

193. Kudaba Č. Dalykiškiau, jaukiau // Literatūra ir menas.- 1979, gruod. ,. Nr. 48 (1822), p. 6-7. Požiūris: senamiestis – paminklas / Parengė A. Žemaitytė. p. 4-5.

194. Kudaba Č. Ežerynas laukia // Literatūra ir menas.-1982, liepos 31, Nr. 31 (1861), p. 9

195. Kudaba Č. Trakai ir jų gamtinis apymiestis // Kultūros barai.- 1986. Nr. 9, p. 38-41.

196. Kulikauskas P. Trakai // Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. – Prag, 1969. T. 2.- P. 1480

197. Kultūros paminklų apsaugos įstaiga aiškinasi // Vilniaus balsas. – 1941, geg. 11, p. 5.

198. Kultūros paminklų enciklopedija: Rytų Lietuva T.2.- V.: Mokslo ir enciklopedijų leid. Institutas, 1998.- P. 18, 19, 48-50, 59-89,

199. Kulwiec E. Troki, przewodnik. -Wilno, 1939.- 30 p.: iliustr.

200. Kuncevičius A. Archeologiniai Senųjų Trakų tyrinėjimai // Baltų archeologija.- 1994, Nr.3, p.3(virš.).


201. Kuncevičius A. Iš sostinės į sostinę //Galvė (Trakai).- 1994, birž. 14, p. 2.

202. Kuncevičius A. XIV a. čia krykštavo kūdikis, vardu Vytautas/ Kalbėjosi žurnalistas E.Juodviršis// Respublika.- 1994, liep. 14, p. 17.

203. Kuncevičius A. Old Trakai // Lithuanian archaeology: investigations and findings.- V., 1998.- P. 24.

204. Kuncevičius A. Senųjų Trakų piliavietės tyrinėjimai 1994 ir 1995 metais //ATL 1994 ir 1995 metais.- V., 1996.- P. 160-163.

205. Kuncevičius A. Senųjų Trakų piliavietės tyrinėjimai 1996 ir 1997 metais.- V., 1998.- P. 258-261.

206. Kuncevičius A. Senųjų Trakų pilis // Kultūros barai.- 1996, Nr. 1, p. 74-76.

207. Kuncevičius A. Trakai: trys pilys Gediminaičių tėvonijoje/ Pokalbis su J.Lozoraičiu// Respublika.- 1994, liep. 27, p.13.

208. Kurczewski J. Biskupstwo wiłeńskie. -Wilno, 1912. - S. 256.

209. Kurschat A. Die Ruinen von Troki // Altpreussische Monatsschrift (Königsberg). – 1904, t. 41, p. 571-583.

210. Kuršaitis A. Naujieji Trakai ir jų pilys // Dabartis. – 1915, rugs. 22, 25, 29 (Nr. 7-9)

211. Kurtz J. Wycieczka do Trok // Biblioteka Warszawska. – 1847, listopad Z. 83, p. 422-436.

212. Kuzmickis Z. Trakų pilis ir jos valdovai // Kardas. – 1930, Nr. 10, p. 147-155.

213. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios/Churches of Lithuania: V tomas: Vilniaus arkivyskupija. II dalis/ Vol. V: The Archdiocese of Vilnius, part 2.- Chicago: Lithuanian Library Press, 1986.- P. 336-349.

214. Kviklys B. Mūsų Lietuva. T.1 -V., 1989.- P. 439-456

215. Kvizikevičius L., Vaitkevičius G. Žvalgomieji tyrinėjimai Trakų senamiestyje 1997 metais // ATL 1996 ir 1997 metais. – V., 1996 ir 1997 metais. – V., 1998. – P. 396 – 397.

216. Kwieciński J. Odbudowa zamku Trakajskiego // Czerwony sztandar. – 1954, gruod. 9.

217. Laucevičius E., Vitkauskienė B.R. Lietuvos auksakalystė XV - XIX amžius.- V.: Baltos lankos, 2001.- P. 26, 93, 96, 113-118, 123, 124, 126, 141, 166, 423,

218. Laurinavičius. Vykdomi Trakų pilies konservavimo darbai // Pergalės vėliava (Trakai). liep. 23.

219. Lelewel J. Dzieła: T.10. -Warszawa, 1969.- P. 141.

220. Levandauskas V., Mikulionis S. Trakų pilių sienų medžiagos ir mūrijimo technika // Architektūros paminklai. T.3. – 1975.- P. 121-135, 223-224, 234-235.

221. Lietuviškoji Tarybinė enciklopedija. T.11.- V.: Vyr. encikl. red., 1983.- P. 374, 375.

222. Lietuvių enciklopedija. T.31.- Bostonas: LEL, 1964.- P. 374-385

223. Lietuvos architektūros istorija.T1. Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio.- V., Mokslas, 1987.- P. 17, 27, 49, 50, 53-55, 69, 80-83, 160, 162, 193-195, 288, 310, 311, 320.

224. Lietuvos architektūros istorija: Nuo XVIIa. pradžios iki XIXa. vidurio. T.2.- V.:Mokslo ir enciklopedijų l., 1994.- P. 9, 11, 13, 17, 30, 197, 198, 199, 201, 207, 208, 210, 211, 212, 247-251, 276.

225. Lietuvos bažnyčių menas.- V., 1993.- P. 56-59.

226. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija.- V.: Vilniaus dailės akademijos l-kla., 2001.- P. 11, 20, 24, 28, 29, 31-33, 39, 44, 60, 128, 129, 154, 155, 156, 158, 159, 163, 164, 172, 177, 253, 254, 271, 293, 301, 311, 354, 364, 408, 411, 464, 467, 468-470, 514, 515, 521, 530, 531, 532, 545, 551, 553, 625, 675, 6686, 711, 713, 732, 785, 790.

227. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūra.- V.: Aidai, 2001.- P. 29, 97, 130, 155-158, 162, 218-224, 229, 295, 298, 329, 330, 334-338, 345, 352, 353, 357, 362, 363, 380, 385, 415, 454, 457, 462, 468, 469, 473, 474, 498, 576, 610, 625, 631, 642, 643, 651, 665, 673, 677, 695, 703, 709, 724, 725, 728-730, 736, 738, 739,761, 770, 778, 786, 796.

228. Lietuvos miestai: Bendri istorijos bruožai.- Šiauliai: Mūsų momentas, 1932.- P. 227-238.

229. Lietuvos kultūros ir gamtos paminklų atlasas.- V.: Valst. enciklopedijų l-kla, 1991.- P. 80, 81.: iliustr.

230. Lietuvos metraštis: Bychovco kronika.- V.: Vaga, 1971.- P. 27, 32, 35, 36, 71-73, 81, 85, 86, 121, 123-127, 129-131, 133, 135, 136, 140, 140, 143, 144, 149, 152, 161, 167, 179, 181, 194, 196, 206, 213, 223, 227, 228, 252, 254, 260, 262, 268, 270-273, 275, 277-279, , 281-284, 286, 288, 292, 294, 295, 308, 312, 314, 319, 415

231. Lietuvos nacionaliniai parkai.- V.: Darlis, 1996.- P. 2-7.: iliustr.

232. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. 2.-V., 1975. - P. 42, 49, 156, 176, 211.

233. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. 3.-V., 1977.- P. 160.

234. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai: Feodalinis laikotarpis T.1.- V.: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1955.- P. 58, 69, 75, 80, 83, 86, 97-99, 102, 106, 110, 119-121, 128, 129, 135, 136, 138, 142, 145, 153-156, 191, 192, 196-209, 255, 256, 260, 264, 271, 272, 344, 357, 368, 381, 388, 390, 394, 405, 411, 428, 442, 457, 465, 467, 486, 511, 520, 521.

235. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai: T.2 1861-1917.- V.: Mintis, 1965.- P. 6, 78, 90, 154, 176, 213, 217, 229, 254, 255, 261, 266, 271, 272, 294, 312, 319, 340, 401, 482, 483, 485-487, 520

236. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai: T.3.- V.: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958.- P. 259

237. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai: T.4.- V.: Valst. polit ir moksl. lit. l-kla, 1961.- P. 28, 47, 201, 212, 324, 334, 335, 371, 407, 570, 622, 695, 696.

238. Lietuvos vienuolynai: Vadovas.- V., 1998.- P. 214-217, 243-247.: iliustr.

239. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sprendimai (1583-1655) / Parengė V. Raudeliūnas ir A. Baliulis. - V.: Mintis, 1988.- P. 49, 53, 60, 62, 440, 442.

240. Link 1991-ųjų (Trakų rajono vykdomojo komiteto pirmininko atsakymai į A. Žemaitytės klausimus) // Literatūra ir menas.- 1987, bal. 18, p. 3.

241. Limanowski M. Najstarsze Wilno //Wilno i ziemia wileńska. -Wilno, 1930.- S. 128.

242. Lisauskaitė B. Archeologiniai tyrimai Trakuose 1990-1991 m. // ATL 1990 ir 1991 metais. -V., 1992. – Sąs. 2, P. 35-38.

243. Lisauskaitė B. Archeologiniai tyrimai Trakų pusiasalio pilyje // ATL 1992 ir 1993 metais.- V., 1994. – P. 197-199.

244. Lisauskaitė B. Archeologiniai tyrinėjimai Trakų pusiasalio pilyje // ATL 1994 ir 1995 metais. – V., 1996. – P. 165-166.

245. Lisauskaitė B. Istorija tesiasi // Galvė (Trakai). – 1991, rugs. 13.

246. Lisauskaitė B. Skaisčiausios Dievo Motinos gimimo cerkvės Trakuose tyrimai 1988 m. // ATL 1988 ir 1989 metais. – V., 1990. – P. 146-147.

247. Lisauskaitė B. Tyrimai Trakų salos pilies pietiniuose kazematuose // ATL 1992 ir 1993 metais. – V., 1994. – P. 197-199.

248. Lisauskaitė B. Tyrinėjimai Trakų pusiasalio pilyje 1996-1997 metais // ATL 1996 ir 1997 metais. – V., 1998. – P. 262-265.

249. Lisauskaitė B. Trakų salos pilies vakarinių kazematų tyrimai // ALT 1988 ir 1989 metais. – V., 1990.- P.147, 148.

250. Lisauskaitė B. Trakų senamiesčio kultūrinio sluoksnio zondavimas // Galvė (Trakai). – 1995, kovo 31, p. 3,

251. Lisauskaitė B., Katinienė J., Batūra R. Keistai skamba, bet tai tiesa // Gimtasis kraštas. – 1988, Nr. 23, p. 6.

252. Lorentz S. Konserwacja ruin zamków w Trokach // Wiadomości Konserwatorskie: Dodatek “Ziemi” (Warszawa). – 1928, Nr. 17, p. 18-20, 65-74.

253. Lorentz S. Konserwacja ruin zamków w Trokach // Wiadomości Konserwatorskie.- 1929, Nr. 17.- p. 65-75; Nr. 18.- p. 69-79.

254. Lorentz S. Konserwacja zamków w Trokach / Sl. // Žródła Mocy. –1930, sąs. 6, p. 105 - 106.

255. Lorentz S. Konservacja zamków w Trokach / St. L. // Biuletyn Naukowy (Warszawa). – 1932, Nr. 2, p. 48.

256. Lorentz S. Konserwacja zamków w Wileńszczyznie i Nowogródczyznie // Ochrona zabytków sztuki. – Warszawa, 1930/ 1931. – Sąs. 1 / 4. - D. 1, p. 161 – 179.

257. Lorentz S. Konserwacja zamków w Trokach// Kurjer Wileński. – 1934, liep. 8, p. 3-4.

258. Lorentz S. Konserwacja zamków w Trokach// Kurjer Wilenski. – 1934, rugpj. 9, p. 3-4.

259. Lorentz S. Nowe odkrycia wileńskie// Kurjer Wileński. – 1932, lapkr. 25, 26.

260. Lorentz S. Odsłonięcie bramy wjazdowej do zamku na wyspie w Trokach / S. L. // Kurjer Wileński. – 1935, liep. 28, p. 5.

261. Lorentz S. Wycieczki po województwie Wileńskiem. – Wilno, 1932. – P. 14-20.

262. Łopacinski E. Gora Zamkowa i zamek Trocki w nowej szacie /E.L.// Gazeta codzienna.- 1940, kovo 9, p 1.

263. Łopaciński E. Materjały do dziejórzemiosła artystycznego w Wielkiem Księstwie Litewskim (XV-XIX). - Warszawa, 1946.- S. 109, 112, 119.

264. Łowmiański H. “Wchody” miast Litewskich // Ateneum wileńskie.- 1923. R. 1. Nr. 3-4, s. 411-412.

265. Lukšienė M. Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje.- K., 1970.- P. 273, 435.

266. Maceika J. Trakai. – V., 1939. - 71 p.

267. Maironis. Raštai. T. 1.- V., 1987.- P. 174.

268. Maksimaitienė O. Kaip Lietuvoje atsirado karaimai // Literatūra ir menas.- 1959, rugpj. 15.

269. Maksimaitienė O. Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai.- V.: Mokslas, 1991.- P. 6, 19, 39, 42-44, 46, 48-50, 62, 65-68, 71, 73, 82-84, 87, 95, 101, 103-105, 108, 122, 139.: iliustr.

270. Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863-1864 m.- V.: Mintis, 1969.- P. 97, 104, 158, 160.

271. Mann J. Texts and Studies in Jewish History and Literature. - Philadelphia, 1935. Vol. 2 (Karaitica).- P. 699.

272. Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944). D. 1.- V., 1965.- P. 136.

273. Medeksza S. F. Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-1668.- Kraków, 1875.- S. 17-18.

274. Medonis A. Trakai.- V., 1957.- 62 p.: iliustr.

275. Mekas K. Ar Trakų ežerai nuseko ? // Mokslas ir gyvenimas. – 1968, Nr. 4, p. 42-43.

276. Miglinas S. Rūpinasi Vilniaus senovės apsauga. Dešimtmečio planas Trakams sutvarkyti // Vilniaus balsas. – 1940, kovo 13, p. 4.

277. Mikulionis S. XIX amžiaus Trakų perplanavimo projektai // Architektūros paminklai. T. 5.-V., 1979. - P. 54.

278. Mikulionis S. Atgims Trakų pusiasalio pilis // Gimtasis kraštas. – 1978, Nr. 8, p. 6.

279. Mikulionis S. Buv. Imperatoriškosios archeologijos komisijos ir jos nario V. Šukevičiaus pastangos apsaugoti Trakų Salos pilį // Kraštotyra. -V., 1980. T. 20. P. 86-92.

280. Mikulionis S. Du momentai iš Trakų pusiasalio pilies tyrinėjimo ir apsaugos istorijos // Kraštotyra. – V., 1982. – Kn. 15, p. 81-87.

281. Mikulionis S. Die Inselburg Trakai. – V.: Mintis, 1982.- 62p.: iliustr.

282. Mikulionis s. Gediminas ir Trakai // Vakarinės naujienos.- 1991, spal. 21.

283. Mikulionis S. Inž. B. Malevskio sudarytas Trakų salos pilies priešpilio pietryčių bokšto sutvarkymo projektas // Architektūros paminklai. T.6.- V., 1980.- P. 50-53.

284. Mikulionis S. Kai kurie duomenys apie domininkonų pastatų Trakų pusiasalio pilyje architektūrą // LTSR architektūros klausimai (V.) – 1986, t. 8, sąs. 2, p. 97-103.

285. Mikulionis S. Kas turi būti norma? // Literatūra ir menas.- 1982, liep. 31, Nr. 31 (1861), p. 9.

286. Mikulionis S. Kokia Trakų Didžiosios pilies ateitis // Statyba ir architektūra. – 1978, Nr. 3, p. 29-30.

287. Mikulionis S. Kur dunkso Trakų pilys/ pokalbis su žurnalistu J. Vercinkevičiumi // Literatūra ir menas. – 1983, Nr. 15, p. 9.

288. Mikulionis S. Makovskio 1600 m. Trakų graviūra – Lietuvos kartografijos paminklas // Architektūros paminklai. T. 5.-V., 1979. - P. 49-53.

289. Mikulionis S. Naujausi duomenys apie salos pilį // Lietuvos pilys. -V., 1971.- P. 131-132.

290. Mikulionis S. Parapijinės mokyklos pastato Trakuose architektūra // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Statyba ir architektūra.- 1975. T. 14.

291. Mikulionis S. Pilis // Respublika. – 1990, gruod. 30, p. 12.

292. Mikulionis S. Sokrato Vorobjovo Trakų miesto piešiniai // Statyba ir architektūra.- Nr. 12. p. 22-23.

293. Mikulionis S. Trakai: atsitiktinė samplaika ar harmoninga visuma // Literatūra ir menas.- 1979, gruod. 1. Nr. 48. (1822), p. 6.

294. Mikulionis S. Trakai Insular Castle.- V.: Mintis, 1982.- 62p.: iliustr.

295. Mikulionis S. Trakų įkūrimo ir urbanistikos raidos klausimu // Lietuvos TSR architektūros klausimai. Lietuvos miestų genezė ir raida (V.) – 1977, t. 5, sąs. 4, p. 38-63.

296. Mikulionis S. Trakų miesto silueto formavimasis ir vaizdavimas ikonografijoje // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas. Trakų miesto ir apylinkių urbanistinis formavimas, 1987.- P. 34-36.

297. Mikulionis S. Trakų pilių medinių konstrukcijų mįslės // Statyba ir architektūra. –1971, Nr. 10, p. 26

298. Mikulionis S. Trakų pilys // Mokslas ir gyvenimas. – 1991, Nr. 3, p. 4 - 7.

299. Mikulionis S. Trakų pusiasalio pilį – į Juodąją knygą // Gimtasis kraštas. – 1988, Nr. 45, p. 5.

300. Mikulionis S. Trakų salos ir pusiasalio pilių statybos istorija, remiantis atliktais architektūriniais tyrimais // Muziejai ir paminklai. – V., 1968. – P. 59-65.


301. Mikulionis S. Trakų salos pilis. – V.: Mintis, 1978.- 64 p.. iliustr.
 
302. Mikulionis S. Trakų salos pilis: Svarbiausios žinios. – V., 1987. - 27 p.

303. Mikulionis S. Trakų salos pilis: Svarbiausi faktai, skaičiai. – V., 1988. – 8 p.- Tas pats leid. Rusų k.

304. Mikulionis S. “Trakų štai didinga pilis” // Vakarinės naujienos. – 1985, rugpj. 14.

305. Mikulionis S. Vytauto bažnyčia Trakuose // Kultūros barai. – 1968, Nr. 9, p. 73-74.

306. Mikulionis S. Zamek w Trakai // Czerwony sztandar. – 1978, bal. 6.

307. Mikulionis S. Abramauskas S. Trakų miesto ir jo gynybinės sistemos susidarymo bruožai // Architektūra ir miestų statyba. – 1971, sąs. 1, p. 67-86.

308. Mikulionis S., Abramauskas S. Trakų pusiasalio pilies statybos raida naujų tyrimų šviesoje // Architektūra ir miestų statyba. – 1973, sąs. 2, p. 73-104.

309. Mikulionis S., Baliulis A. Senieji Trakai – piliavietė ir buvęs benediktinų vienuolynas // Lietuvos TSR architektūros klausimai.- V., 1981. T. 7. sąs. 2. p. 15.

310. Mikulionis S., Žilevičius L. Pirmasis Trakų salos pilies apsaugos projektas // Vakarinės naujienos. – 1989, saus. 6, p. 11.

311. Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų paparočius.- V., 1966.- P. 25, 26.

312. Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios: Žinynas.- V.: Pradai, 1993.- P. 568- 571, iliustr.

313. Miškinis A. Dėl Lietuvos miestų atsiradimo laiko // Lietuvos TSR architektūros klausimai.- V., 1977. T. 5, sąs. 4.- P. 26.

314. Miškinis A. Dėl rusų ir Vakarų Europos architektūros poveikio feodalinės Lietuvos miestams // Lietuvos TSR architektūros klausimai.- V., 1977. T. 5, sąs. 4.- P. 95.

315. Miškinis A. Kada atsirado ir kokie buvo pirmieji Lietuvos miestai // Statyba ir architektūra.- 1975, Nr. 5, p. 30-32.

316. Miškinis A. Kai kurios XIX – XX a. Trakų miesto architektūrinio formavimo konsepcijos // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas, 1987. T. 14. Trakų miesto ir apylinkių urbanistinis formavimas. P. 4.

317. Miškinis A. Trakai: kas su jais bus? // Literatūra ir menas.- 1987, vas. 7, Nr. 6 (2099), p. 12-13.

318. Miškinis A. Trakai: senovė ir nūdiena. P. 8 - 9. Požiūris: senamiestis – paminklas / Parengė A. Žemaitytė // Literatūra ir menas. – 1979, gruodž. 29. Nr. 52 (1826)

319. Morelowski M. Przewodnik po okolicach Wilno. - Wilno, 1939.- S. 196-201.

320. Morelowski M. Zamek najeziorny Trocki a žródła jego formy zachodnie i czarnomorskie // Sprawozdania z posiedzień Towarzystwa Nauk Warszawskiego. Wydz. 2. Nauk historicznych, spolecznych i filozoficznych. – Warszawa, 1947. – P. 47-56.

321. Morelowski M., Tochtermann J. Przewodnik turistyczny po wojewódstwie wilenskim.- Wilno, 1939.- S. 189.

322. Narbutt T. Pomniejsze pisma historyczne. -Wilno, 1856.- P. 100-106.

323. Narbutt T. Uwagi nad autentyczością nadania przez Witolda monasterowi Trockiemu // Ondyna druskienickich źródeł. Grodno, 1844. Z. 1. S. 16-20.

324. Narvidas V. Istorijos pamoka Trakuose.- V.: Saulabrolis, 2000.- 77p.: iliustr.

325. Nationalparke von Litauen.- V.: Darlis, 1996.- P. 2-7.: iliustr.

326. Navarackas A. Kada įkurtos Trakų pilys // Kultūros barai. – 1967, Nr. 5, p. 65-68.

327. Navickaitė O. Archeologiniai kasinėjimai Trakų salos pilyje // Valstybibės LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. -V., 1960.- T.2.- P. 69-80.

328. Nemeikaitė S. Archeologai Galvėje surado senuosius tiltus // Lietuvos rytas. – 1997, birž. 25, p. 7.

329. Nemeikaitė S. Archeologai tikisi radę kunigaikštienės Birutės žiedą // Laikinoji sostinė.- 1997, rugpj. 1, p. 6.

330. Nemeikaitė S. Radiniai senojoje sostinėje patvirtino archeologų prielaidas// Lietuvos rytas.- 1996, rugpj. 22, p. 17.

331. Nemeikaitė S. Senoji Lietuvos sostinė archeologams atveria paslaptis: Gedimino statytoje pilyje tyrinėtojai spėja suradę net kunigaikštienės Birutės žiedą // Lietuvos rytas.- 1997, rugpj. 5, priedas: Sostinė, p. 1-2.

332. Nezabitauskas A. Trakai ir jų apylinkių paminklai // Spartuolis (Trakai).-1964, birž.2.

333. Nežinomos pilies siena // Tiesa. – 1958, birž. 22.

334. Nikžentaitis A. Dar kartą apie tai “Kas žuvo prie Bajerburgo?” // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija.-1987. T. 1 (98). P. 31-42.

335. Noreika L. Trakai // Vairas. – 1914, Nr. 11, p. 2-6.

336. Norkus R. Leidinys apie Trakus // Tiesa.- 1957, geg. 14.

337. Nowe Troki // Kurjer Wileński. – 1929, liep. 5, p. 3.

338. Ochmański J. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. -Poznań, 1972.- S. 102.

339. Ochmański J. Dawna Litwa. -Olsztyn, 1968. - P. 68.

340. … o ji tebestovi dar vis// XX amžius.- 1940, vas. 8, p. 6.

341. Orda J. Trakų pusiasalio pilis // LTSR architektūros paminklų apsaugos inspekcijos metraštis. – V., 1960. - T. 2. p. 49-68, iliustr.

342. O ruiny //Dziennik Wileński. – 1907, geg. 5 (18).

343. O ruiny klastoru w Trokach // Dziennik Wileński. – 1907, rugs. 14 (27); rugs. 20 (spal. 3).

344. Orzeszkowa E. Skarb zaklęty w zamku Trockim.// Kwartalnik Litewski.-T.2.- Petersburg, 1910.- S. 94, 95.

345. Patkauskas S. Archeologiniai tyrimai Trakuose // ATL 1980 ir 1981 metais. – V., 1982. – p. 82-83.

346. Paškevičius B., Kudrickas L. Zamek Trakajski // Czerwony sztandar. – 1957, geg. 12.

347. Petkus V. Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje.- V., 2002.- P. 131, 139, 160, 165, 175, 179, 181, 182, 190, 195, 196, 199, 200, 215-217, 222, 227, 231, 233-235, 241, 242, 245, 247, 249, 257, 262, 275, 304, 310, 322, 330, 352, 354-356, 361, 362, 369, 398, 415, 429, 434, 438, 459, 461, 475, 476, 479, 486, 487. 508, 509, 515, 516, 525, 526, 528, 546, 549, 583, 595, 610, 625, 634, 635, 647, 663-665, 698, 721, 806, 808, 833, 836, 840-843, 853, 865, 858, 861, 862, 868, 869.

348. Petkūnas K. Ėmė griūti restauruojamos Trakų pilies gynybinės sienos // Lietuvos rytas.- 1998, kovo 25, p. 7.

349. Petkūnas K. Senuosiuose Trakuose atkasta XIV amžiaus pilies sienų liekanos// Lietuvos rytas.- 1994, liep. 28, p. 13.

350. Pilypaitis A. Kuo vadovautis tvarkant Trakus // Statyba ir architekltūra.- 1964. rugpj. p. 25.

351. Plėšia Trakų pilį // Lietuvos aidas. – 1929, rugpj. 13, p. 2.

352. Polen; zur Zeit der letzten Theilungen dieses Reichs historisch, statistisch und geographisch beschrieben. -1807.- S. 385-386.

353. Poszukiwania archeologiczne w Trokach // Gazeta Warszawska. – 1854, Nr. 178, 187, 194, 196, 197

354. Poškienė J. Senųjų Trakų XIV a. keramika // LIM, 1995 metai.- V., 1996.- P. 15-28.

355. Prace konservacyjne // Kurjer Wileński. – 1935, liep. 21, p. 11.

356. Prace konserwacyjne na Górze Zamkowej w Wilnie i w Trokach // Kurjer Wileński. – 1938, geg. 8, p. 3.

357. Prace konserwacyjne w Trokach // Kurjer Wileński.- 1930, liep. 25, p. 3.

358. Prace koserwatorskie przy ruinach Zamku Trockiego // Słowo.-1930, liep. 25, p. 3.

359. Prace konserwatorskie przy ruinach zamku na wyspie w Trokach // Kurjer Wileński. – 1932, rugpj. 17, p. 3.

360. Prace konserwacyjne na zamku Wileńskim i Trockim // Kurjer Wileński. – 1933, kovo 24, p. 3.

361. Prace konserwatorskie w województwe Wileńskim // Kurjer Wileńskim i Nowogrudzkim // Kurjer Wileński. – 1936, rugs. 24, p. 6.

362. Program prac konserwacyjnych na Górze Zamkowej w Wilnie i Trokach // Kurjer Wileński. – 1938, birž. 16, p. 5.

363. Pumputis D. Šalintini Lietuvos TSR menininkų veiklos trūkumai // Vilniaus balsas. – 1941, bal. 27.

364. Purvinienė M. Trakų miesto bei apylinkių plėtojimo ir formavimo principai // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas. -V., 1987. T. 14. Trakų ir apylinkių urbanistinis formavimas.- P. -89.

365. Puzinas J. Rinktiniai raštai: Proistorė T.1.- Čikaga, 1983.- P. 60, 185, 203, 226, 657, 672, 673, 767.

366. Puzinas J. Rinktiniai raštai: Kultūros ir politikos istorija. T.2.- Čikaga, 1983.- P. 12, 13, 31, 32, 34, 36-38, 45, 47, 53, 58, 83, 84, 86, 101, 131, 136, 176, 216, 350, 385, 388, 396, 402, 470, 470, 552.

367. Raboty konserwartorskie w Trokach // Kurjer Wileński. – 1935, vas. 27, p. 9.

368. Raudeliūnas V., Firkovičius R. Teisinė karaimų padėtis Lietuvoje XIV – XVIII a. // Socialinė teisė.- 1975, Nr. 4, p. 48-53.

369. Rėklaitis P. Trakai. Pusiasalio pilis. Vytauto pilis Galvės ežero saloje // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1964. – T. 31, p. 380-384.

370. Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lithuaniae / Ed. P. Rabikauskas. -Romae, 1971. T. 1.- P. 11.

371. Rimša E. Trakų savivaldos antspaudai // Spartuolis.- 1986. rugpj. 2. p. 3-4.

372. Romanowicz W. Roboty zimowe na Zamku w Trokach // Prawda Wileńska. – 1941, bal. 8, p. 5.

373. Romer H. Zjazd konserwatorów / Hel. Rom. // Kurjer Wileński. – 1925, birž. 13, p. 2-3.

374. Ruiny Zamku na wyspie w Trokach // Žródła Mocy. – 1929, sąs. 5, p. 137

375. Ruiny zamku trockiego // Kurjer Wileński. – 1911, gruod. 2 (15).

376. Ruiny Zamku w Trokach // Przyjaciól ludu (Lwów). – 1840, Nr. 33.

377. Rumša A.J. Trakai // Mūsų Vytis (Chicago).- 1958, Nr. 4, p. 156-158.

378. Samsonowicz A. Wiadomości o znaleziskach monet na podstawie doniesień prasowych lat 1962-1969 // Wiadomości Numizmatyczne (Warszawa). – 1970, sąs. 3, p. 184-192.

379. Sapiehowie.- Petersburg, 1890. T. 1.- S. 34-37.

380. Sarbievijus M.K. Lemties žaidimai: Poezijos rinktinė = Ludi Fortunae: Lyrica selecta.- V.: Baltos lankos, 1995.- P. 202, 203, 368, 369, 442-489, 555, 576, 609, 615, 618, 619, 624,

381. Schmidt B. Die Burgruine Traken // Das Litauenbuch. Eine Auslese aus der Zeitung der 10. Armee. – Wilna, 1918. – p. 78-82.

382. Scriptores Rerum Prussicarum. - Leipzig, 1863. Bd. 2.- S. 717 – 719.

383. Schiper I. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich.- Warszawa, 1937.- S. 21, 49, 55.

384. Senamiesčio renovacijos problemos: Konferencijos, skirtos architekto St.Mikulionio atminimui, medžiaga.- Trakai: Trakų istorijos muziejus, Trakų istorinis nacionalinis parkas, 1997.- 31 p.: iliustr.

385. Senoji Lietuvos grafika (XVI - XIX a.).- V.: Vaga, 1995.- P. 53, 56, 131, 195.: iliustr.

386. Senulis S. “Kas nežino praeities, visada liks vaiku”// Galvė (Trakai).-1991, rugs. 17, p. 3.

387. Senulis S. Mūsų piliakalniai // Galvė (Trakai). - 1995, geg. 2, 9.

388. Senulis S. Žemėje – mūsų istorija// Galvė (Trakai). – 1991, saus. 12.

389. Serapinas Z. Po šešių šimtų metų // Lenino keliu (Širvintos).- 1960, birž. 25.

390. Sidabrinis radinys ties Trakais// Lietuvos aidas. –1930, saus. 31, p. 5.

391. Sideravičius K. Trakai - lietuvių istorijos paminklas // Jaunimo gretos. – 1946, Nr. 8, p. 13-14.

392. Siedlecka J. Troki i okolice: Przewodnik turystyczny.- Warszawa, 1997.- 96 p.: iliustr.

393. Synodus archidioecesana Vilnensis.- Vilno, 1932.- P. 516.

394. Sisman S. ( Szyszman S.) Gustaf Peringers Mission bei den Karäern // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.- 1952. Bd. 102.- S. 215-218.

395. Syrokomla W. Wycieczki po Litwie. – Wilno, 1857. T. 1. – 190 p.

396. Syrokomla W. Wycieczki po Litwie. – Wilno, 1860. T. 2. – 156 p.

397. Sirokomlė V. Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą. – V.: Mintis, 1989. – P. 29, 33, 34, 36-46, 51-76.

398. Sliesoriūnas F. 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje.- V.: Mintis, 1974.- P. 153, 298, 206, 308- 309.

399. Smokowski W. Wspomnienie Trok w 1822 r. // Atheneum (Wilno).- 1841, t. 5, p. 157-181.

400. Stacevičius S. Archeologinė ekspedicija// Lietuvos aidas.- 1994, birž. 17, p.2.


401. Stacevičius S. Atrasti pilies pamatai Senuosiuose Trakuose// Galvė (Trakai).- 1994, birž. 28.- Tas pat: Lietuvos aidas.- 1994, birž. 28, p.4.

402. Stasiūnas M. Restauruojamas Trakų pilies bokštas // Statyba ir architektūra. –1975, Nr. 11, p. 30-31.

403. Statut Litewski. Zbiór praw Litewskich od roku 1389 do roku 1529. - Poznań, 1841.- S. 137.

404. Stauskas V. Trakai respublikos rekreacinėje sistemoje // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas. T. 14. Trakų ir apylinkių urbanistinis formavimas.- P. 82.

405. Stiprinami Trakų pilies griuvėsiai: iš “Vilniaus rytojaus” // Lietuvos aidas. – 1932, rugpj. 30, p. 5.

406. Studnicki W. Zarys statystyczno – ekonomiczny ziem północno – wschodnich.- Wilno, 1922.- S. 145.

407. Suchacki Z. Z zagadanien muzealnictwa archeologiczno-historicznego Litewskiej SRR // Wiadomosci Archeologioczne (Warszawa).- 1974, t. 39, sąs. 1, p. 3-27.

408. Sutkiewicz J. Miesiąc uporządkowania zabytków// Czerwony sztandar. – 1958, birž. 19.

409. Sužeistas vėjas. Lietuvių liaudies mitologinės sakmės.- V.: Vyturys, 1987.- P. 44, 45.

410. Szajnocha K. Jadwiga i Jagiełło 1374 – 1413.- Warszawa, 1974. T. 1-2.- S. 334 – 337.

411. Szysman A. Osadnictwo karaimskie na ziemiach Wielkego księstwa Litewskiego.-Wilno, 1936.- S. 29.

412. Szyszman A. Osadnictwo karaimskie w trokach za Wielkich Ksiąžąt Litewskich.- Wilno, 1936.- 31 p.: iliustr.

413. Szysman S. Die Karäer in Ost – Mitteleuropa // Zeitschrift für Ostforschung.- 1957. Bd. 6, heft 1. S. 45.

414. Szyszman S. Karaizmas: doktrinos ir istorija.- V.: Pradai, 2000.- P. 93-96, 102, 105, 126, 137.

415. Szukiewicz W. Niektóre wierzenia, przesady i zabobony liudu naszego, legendy i podania // Kwartalnik Litewski (Petersburg). – 1910, t. 2, p.94, 95.

416. Szukiewicz W. Stare Troki // Kurjer Litewski.- 1906, vas. 1 (14), p. 1.

417. Szukiewicz W. Zamek Trocki // Kalendarz iliustrowany “Kurjera Litewskiego” na rok 1909. – Wilno, 1908. – p. 200-213.

418. Szukiewicz W. Zamek w Trokach // Kurjer Litewski. – 1906, gruod.. 17 (30).

419. Šaduikis Č. Bražola - senoviška gyvenvietė // Pergalės vėliava (Trakai).- 1958, vas. 5.

420. Šaduikis Č. Senieji Trakai // Pergalės vėliava (Trakai).- 1958, birž. 11.

421. Šalūga R. Daugiau literatūros gimtajam kraštui pažinti // Literatūra ir menas.- 1957, geg. 18.

422. Šalūga R. Garsioji Trakų praeitis // Tarybinis mokytojas. – 1956, liep. 26.

423. Šaulys V. Bražuolės piliakalnis // Švyturys.- 1969, Nr. 19, p. 30.

424. Šaulys V. Tikrinant archeologinių paminklų būklę // Trakiečių žodis.- 1950, bal. 6.

425. Šėmienė A. Vėl bandoma kastis po senaisiais Lietuvos sostinės pamatais: Senuosiuose Trakuose rengiamasi atidaryti žvyro gamybos karjerą // Lietuvos aidas.- 1996, vas. 2, p. 9.

426. Šėtra V. Uždrausti senovės liekanų naikinimą // Trakiečių šūkis. – 1950, saus. 15.

427. Šidlauskas A. Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių mieste // A. Vilainis// Tėviškė (Šiauliai). – 1944, geg. 12, p. 4.

428. Šidlauskas A. Trakų pilyje / A. Vilainis / Lietuviai. – 1943, Nr. 11, p. 4.

429. Šumskas A. Archeologiniai radiniai Vytauto gimtinėje // Lietuvos aidas.- 1997, rugpj. 7, p. 4.

430. Šumskas A. Lobiai dažniausiai atsiduria numizmatų rankose // Lietuvos aidas.- 1998, lapkr. 28, p. 7.

431. Šumskas A. Trakų pusiasalio pilis gali būti pusšimčiu pasendinta // Lietuvos rytas.- 1998, bal. 2, p. 4.

432. Tamošaitienė V. Lietuvos prekybos centrai XIX amžiuje // Liaudies ūkis.- 1976, Nr. 5, p. 150.

433. Tarasenka P. Naktis Trakų pilyje // Karys. - 1928, Nr. 8, p. 127-128.

434. Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai 1978 metais // Lietuvos istorijos metraštis. 1978. - V., 1979.- P. 156.

435. Tautavičius A. Archeologinių paminklų tyrinėjimai Lietuvoje 1981 metais // Lietuvos istorijos metraštis. 1981 metai.- V., 1982. - P. 166.

436. Tautavičius A. Pusiasalio pilis // Lietuvos pilys. -V., 1971. -P. 102-122.

437. Tautavičius A. Trakų pusiasalio pilis // Mokslas ir gyvenimas. – 1964, Nr. 6, p. 29-31.

438. Tautavičius A. Trakų pusiasalio pilies teritorijos 1962-1964 m. archeologinių kasinėjimų duomenys // Muziejai ir paminklai. – V., 1968. – p. 48-59.

439. Tazbierski Z. Uwagi o kontaktach handlowych Anglii z Polską od XV do XVIII w. W świetle literatury brytyjskiej // Rocznik Gdański.- 1978. T. 38, z. 1. S. 78.

440. The Natiol Parks of Lithuania.- V.: Darlis, 1996.- P. 2-7.: iliustr.

441. Timfavičius M. Trakų pavadinimo kilmė // Pergalės vėliava (Trakai). – 1957, saus. 9.

442. Timfavičius M. Trakų praeitis // Pergalės vėliava (Trakai).- 1956, geg. 19. 

443. Timfavičius A. Trakų salos pilies paslaptys // Pergalės vėliava (Trakai). – 1957, saus. 26.

444. Tyszkiewicz E. Kiernów i Troki / E. hr. T.// Tygodnik Peterburski. – 1840, Nr. 80, p. 446-448.

445. Tyszkiewicz E. Rzeczy krajowe. Kiernów i Troki // Tygodnik Petersburski, 1840. Nr. 79, p. 446-448.

446. Tyszkiewicz J. Tatarzy na Litwie i w Polsce: Studia z dziejów XIII-XVIII w.- Warszawa, 1989.- P. 25, 27, 123, 132, 149, 153-155, 159-161, 208-210, 214, 218, 222-224, 227, 228, 233-235, 241, 276, 278, 285, 286, 294, 306, 307.

447. Tochtermann J. Troki: Zarys antropogeograficzny. - Wilno, 1935. - 24 p.: iliustr.

448. Trakai / D. P. // Mūsų Vilnius. – 1936, Nr. 3 /4, p. 40-41.

449. Trakai: dabartis ir perspektyvos (sociologinis aspektas).- V., 1995.- 99 p.: iliustr.

450. Trakai: Istorinis nacionalinis parkas.- V.: Darlis, 1997.- 23p.: iliustr.

451. Trakai: Praeities ir šių dienų vaizdai.- V.: Darlis, Trakų istorijos muziejus, 2003.- 79 p.: iliustr.

452. Trakai Valentino Romanovičiaus graviūrose 1935-1944 m.- Trakai: Trakų istorijos muziejus, 1998.- 31 p.: iliustr.

453. Trakys Ž. Senųjų Trakų praradimas // Voruta (Trakai).- 1989, Nr. 1, p. 4.

454. Trakų istorijos muziejaus mokslinė konferencija. Diskusija ( I. Jučienė, A. Rulinaitis, K. Mekas, R. Batūra, J. Orda, M. Jučas, A. Pylipaitis) // Muziejai ir paminklai. – 1968. – P. 66-68.

455. Trakų istorinis nacionalinis parkas.- Kaunas: Lututė, 1999.- 40 p.: iliustr.

456. Trakų miesto ir apylinkių urbanistinis formavimas // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Urbanistika ir rajoninis planavimas. Nr. 14.- V.: Mokslas, 1987.- P.122.

457. Trakų pilies griuvėsių aprašymas, kurį skaitė p. Koreva Vilniaus archeologiškos komisijos posėdyje lapkr. Mėn. 1858 m. // Vilniaus žinios. – 1905, rugpj. 28 (rugs. 10), p. 2-3.

458. Trakų pilis XV amžius: Albumas. – V.: Valst. polit. Ir moksl. lit. l-kla, 1952.- 36 p.. iliustr. 40 l.

459. Trakų štai garbinga pilis // Mūsų gamta. – 1968, Nr. 11, p. 14-15.

460. Trimonienė R. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Vidurio Europa XV - XVI a. sandūroje.- Šiauliai, 1996.- P. 15, 21, 25, 34, 38, 42, 44, 46, 47, 71, 90, 95, 104, 106, 108, 136, 154, 155.

461. Tripplin T. Dziennik podroży po Litwie i Źmudzi, odbytej w 1856 roku. – Wilno, 1858. -T. 1. – 267p.

462. Truska L. Lietuvos mokyklos XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje // Kraštotyra. -V., 1980. T. 10.- P. 39.

463. Turisto atlasas.- V.: Mintis, 1994.- P. 246, 247.: iliustr.

464. Umbražiūnas V. Trakų pilies genezė // Draugystė. – 1977, saus. 4, p. 2-3.

465. Ungeitis B. Kyla Trakų pilies bokštai // Vakarinės naujienos.- 1960, birž. 10.

466. Uzięblo L. Losy zbiorow po ś. P. baz. Griaznowie / Sulima // Kurjer Litewski. – 1909, bal. 25 (geg. 8).

467. Uziębło L. Ochrona zabytków w Trokach / Diaulos // Kurjer Wileński. – 1926, spal. 19, p. 2.

468. Uziębło L. Opieka nad zabytkami historycznemi w Nowych Trokach / Sulimczyk // Słowo. – 1926, spal. 6, p. 4.

469. Uziębło L. Zamek w Trokach / L. U. // Kurjer Litewski. – 1905, rugs. 14 (27), p. 3.

470. Uždavinys V. Po Vilniaus apylinkes.- V., 1958.- P. 90.

471. Užutrakio dvaro ansamblis: kultūros paveldas ir gamta.- Kaunas : Lututė, 1999.- 27 p., iliustr.

472. Vaitekūnas S. Lietuvos teritorija ir gyventojai.- V.: Alma littera, 1998.- P. 13, 19, 24, 29, 35, 48, 51, 70, 73, 75, 76, 78, 81, 84, 86, 92, 95, 95, 110, 125, 127, 147.

473. Vaitkūnas S. Architektūrinio paminklo aprašymas ar feodalizmo idealizavimas // Tiesa.- 1952, rugpj. 14.

474. Valatka V. Ką perskaitėm žemės knygoje // Kibirkštis (Plungė). – 1969, rugpj. 16.

475. Varakauskas R. Lietuvos ir Livonijos santykiai XIII-XVI a. V., 1982. p. 252-254.

476. Venckus L. Atstatoma Trakų pilis // pergalės vėliava (Trakai). – 1956, rugpj. 11.

477. Vercinkevičius J. Pusiasalio pilies atgimimas // Tiesa. – 1979, kovo 14, p. 4.

478. Vercinkevičius J. Pusiasalio pilis Trakuose // Spartuolis (Trakai). – 1980, rugpj. 2, 7.

479. Vercinkevičius J. Trakų rajonas. -V.: Mintis, 1981.- 72p.: iliustr.

480. Vercinkevičius J. Zamek na półwyspie // Cerwony szandar. – 1980, liep. 4.

481. Vercinkevičius J., Mikulionis S. Bronislavas Malevskis // Statyba ir architektūra.- 1986, Nr. 8, p. 31.

482. Vygandas Marburgietis. Nauja Prūsijos kronika.- V.: Vaga, 1998.- P. 27, 33, 35-37, 41, 42, 45, 48, 86, 140, 147, 151, 155-157, 169, 173, 175-178, 180-182, 184, 185, 200, 214, 245, 268, 316, 319, 324-326, 329, 332, 334, 336, 349-357, 365, 368.

483. Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a. - XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose.- V.: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1994.- P. 12, 13, 42, 43, 108, 154, 155.

484. Vyšniauskaitė B. Sensacingi šalies archeologų atradimai Senuosiuose Trakuose // Lietuvos rytas.- 1994, rugpj. 20, p. 1, 3.

485. Vijūkas-Kojelavičius A. Lietuvos istorija = Historia Lituana:1-2d.- V.: Vaga, 1989.- P. 205, 217, 218, 233, 236, 260, 265, 266, 270, 276, 285, 287, 306, 318, 324, 330, 334, 380, 395, 428, 431, 441-443, 448, 450, 461, 462, 465, 473, 479, 780, 508, 540, 547, 548, 560, 564, 584, 610, 617, 646, 649, 675, 684, 685, 715, 721, 734, 737, 761.

486. Vilniaus krašto žmonių padavimai // Trimitas. – 1934, Nr. 27, p. 543.

487. Vilnius et Trakai: Le guide.- V.: R.Paknio l-kla, 2001.- P. 69-73.: iliustr.

488. Vitkevičius P. Nuo žygūno į pasaulį.- Kaunas, 1997.- P. 43, 61-64, 86.: iliustr.

489. Vladimirovas L. Knygos istorija. -V., 1979. - P. 133.

490. Volkaitė - Kulikauskienė R. Lietuva valstybės susidarymo išvakarėse // Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje.- V., 1978. T. 1.- P. 4.

491. Volkaitė - Kulikauskienė R. Lietuvių tautybės susidarymas (archeologiniais duomenimis) // Lietuvos istorijos metraštis 1977 metai.- V., 1978.- P. 15.

492. Volteris E. Senovės ir meno paminklų apsaugojimo reikalu/ Lietuvos aidas. – 1928, vas. 9, p. 2.

493. Vorobjovas M. Trakai ir jų pilys// Naujoji Lietuva. – 1943, birž. 20, Nr. 144 (609), p. 4.

494. Vulff H. Die Burg Traken // Ostland (Riga). – 1943, Nr. 1, p. 26-28.

495. Wawrzyńczyk A. Studia z dziejóhandlu Polski z Wielkim Księstweam Litewskim i Rosją w XVI wieku. - Warszawa, 1956.- S. 16, 35.

496. Wielka Encyklopedia Powszechna. T. 11.- Warszawa, 1968. - S. 655.

497. Wierzbowski T. Szkoły parafjalne w Polsce i na Litwie za czaś Komisji Edukacji Narodowej 1773-1791.- Kraków, 1921.- S. 226.

498. Wolter E. Zur altlitauischen Topographie der russischen Städte Wilna und Troki// Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft (Heidelberg).-1899, t. 4, p. 281-293.

499. W Trokach natrafiono na ciekawe wykopaliska // Kurjer Wilenski.- 1936, liep. 31.

500. Wznowienie robót konserwacyjnych na górze Zamkowej w Wilne i na zamku w Trokach // Kurjer Wileński. – 1933, kovo 9, p. 3.

501. Zabiela G. Lietuvos medinės pilys.- V.: Diemedis, 1995.- P. 19, 34, 36, 62, 167, 178, 179, 190, 192, 196, 199, 220, 238, 239, 254, 255.

502. Zajączkowski A. Elementy tureckie na ziemiach polskich (Odbitka z tomu 2 “ Rocznika Tatarskiego”).- Zamość, 1935. - S. 26 – 27.

503. Zajączkowski A. Najstarsza wiadomość o języku tureckim karaimów Polsce (z XVII w.) // Mysł Karaimska. -Wilno, 1939. Z. 12.- S. 90-99.

504. Zajączkowski A. Karaims in Poland: History. Language. Folklore. Science. -Warszawa, 1961.- P. 107.

505. Zajączkowski W. Mordechaj ben Nisan // Polski słownik biograficzny.- Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1976. T. 21, z. 91.- S. 764.

506. Zahorski W. Troki i zamek Trocki. – Wilno, 1902. – 58 p.

507. Zakończienie robót konserwacyjnych na wyspie Trockiej // Kurjer Wileński. – 1932, rugs. 6, p. 3.

508. Zalys S. Prieš 340 metų - carai. Trakai ir pinigai // Galvė (Trakai).- 1995, gruod. 1.    

509. Zamek Trocki / M. K. // Ondyna Druskienieckich žródel (Grodno). – 1845, Nr. 2, p. 11-15.

510. Znamierowska-Prüfferowa M. Rybołówstwo jezior Trockich: Rys etnograficzny.- Wilno, 1930.- 105 str.: iliustr.

511. Zuzevičius A. Influence of groundwater on the Lakes in Trakai Area // Geologija.- 1998, Nr. 24, p. 37-44.

512. Żytkowicz L. Rządy Repnina na Litwie w latach 1794 -7. - Wilno, 1938.- S. 301-302.

513. Žibietis P. Istoriškieji Trakai // Vilniaus balsas. – 1940, geg. 29-31.


514. Берельсон З. Реставрация замка в Тракай // Труженик.- 1941, 8 апр.

515. “В начале июля нынешнего года из Вильни в Троки отправились…” //  Виленский вестник.- 1888, 1 окт.

516. Вольтер Э. Об Этнографической поездке по Литве и Жмуди летом 1887 года. //Приложение к 56 тому Записок Импер. Академии наук.- СПб., 1887.- С. 51-56.

517. Вольтер Э. Развалины Трокскаго замка // Памятная книжка Виленской губернии на 1889 год.- Вильна, 1888.- Ч. 2, с. 181-185.

518. Вольтер Э. Развалины Трокского замка // Памятная книжка Виленской губернии на 1899 год.- Вильна, 1898.- Ч. 2, с. 181-185.

519. В Тракай на замковом острове // Советская Литва.- 1957, 11 янв.

520. Город Троки и его замки// Виленский вестник.- 1893, 7 авг., с. 1.

521. Древний замок Гедимина// Виленский вестник.- 1902, 9 июля, с. 3.

522. Древний замок Гедимина// Известия ИАК (СПб.).- 1902, вып. 3, приб., с. 44ю

523. Из Трок // Виленский вестник.- 1866, 25 апр., с. 2.

524. Изыскание способов поддержки развалин Трокского замка и научные экскурсии по Литве// Виленский вестник.- 1888, с. 1, 2.

525. Киркор А. Археологическиe разыскание в Виленской губернии. – Известия Русского Археологического общества. T. 1. – 1858, cт. 15-16.

526. Киркор А. Город Троки // Памятная книжка Виленской губернии на 1852 год.-  Вилъна , 1852 .- Ч 2.- 214, 215.

527. Киркор А. О развалинах готического замка на озере в Троках // Северная пчела (СПб.).- 1852, № 244.

528. Коновалов Н., Пономаренко Ю. Время ли востановить замки? // Известия (М).- 1960, 20 дек. (№ 300).

529. Кравченко Т. В гостях у озерной царицы Эгле // Наука и жизнь (Москва).- 1968, № 5, с. 96-98.

530. Круминис Б. Островной замок в Тракай // Советская Литва.- 1958, 28 юля.

531. Мядонис А. Тракай.- Вильнюс, 1957.- 62 с., ил.

532. Микуленис С. Бывшая Имп. Археологическая комиссия и дело охраны памятников в Литве в XIX - начале XX вв. (на примере Тракайских замков)// Проблемы истории архитектуры: Тезисы Всесоюзной научной конференции.- Москва, 1991.- Т. 1, с. 31-35.

533. Микуленис С. Комплексное исследование и реставрация ансамблей Тракайских замков на острове и полуострове // Охрана, исследование и регенерация памятников истории и культуры (межресп. научн. конф., Клайпеда, 25-29 октября 1982.- С. 59-61.

534. Отчет Виленской публичной библиотеки за 1914 год.- Вильна. 1915.- С. 14-17.

535. Пашуто В.Т. Образование Литовского государства.- Москва, 1959.- С. 73, 261, 262-264, 266, 272, 280, 344, 349, 350.

536. Раскопки в Тракайском замке // Советская Литва.- 1953, 7 окт.

537. Раскопки в Тракайском замке // Советская Литва.- 1956, 16 авг.

538. Турцевич А.О. Трокский замок // Виленский календарь на 1902 год.- Вильна, 1901.- С. 281-307.

539. Ференц Х. Троки // Виленский вестник.- 1909, 17 июня.

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...