LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


2005 m. birželio 22 d. Nr. ĮV-260
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 6 ir 8 dalimis (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 30-834), 14 punktu, atsižvelgdamas į Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriaus teikimą bei atsižvelgdamas į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalimi apie pavadinimo pakeitimą viešai vieną kartą buvo pranešta („Lietuvos žinios“, 2005 m. kovo 30 d., Nr. 72):

1. Keičiu
biudžetinės įstaigos – Trakų istorinio nacionalinio parko pavadinimą į pavadinimą Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, kuri perima šiuo metu veikiančios biudžetinės įstaigos – Trakų istorinio nacionalinio parko visas teises ir pareigas.

2. Tvirtinu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatus (pridedami).

3. Pavedu Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriui Gintarui Abaravičiui Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis dėl šio įsakymo 2 punktu patvirtintų nuostatų.

4. Laikau
netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 73 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 25-842).

KULTŪROS MINISTRAS VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-260TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) direkcija (toliau – Direkcija) – biudžetinė įstaiga, kuri organizuoja TINP veiklą bei rūpinasi jo apsauga ir naudojimu pagal paskirtį.

2. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas bankuose.

3. Direkcijos steigėjas yra Kultūros ministerija.

4. Direkcijos buveinė: Karaimų g. 5, LT-21104 Trakai, Trakų rajonas, Vilniaus apskritis.

5. Direkcijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, TINP nuostatais (Žin., 2000, Nr. 30-834), šiais Direkcijos nuostatais bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

II. DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS

6. Direkcijos veiklos tikslas – užtikrinti TINP nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą.

7. Direkcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius:

7.1. organizuoja ir vykdo TINP, kaip valstybės saugomos teritorijos, stebėsenos, apsaugos, priežiūros, regeneravimo ir pritaikymo lankymui darbus;

7.2. rengia TINP saugojimo, priežiūros, tvarkymo ir naudojimo programas;

7.3. teikia nustatytąja tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl žemės, miško, vandenų, rekreacinės infrastruktūros naudojimo;

7.4. nustato TINP teritorijos, draustinių ir rezervatų lankymo tvarką;

7.5. pagal kompetenciją kontroliuoja fizinių ir juridinių asmenų ūkinę (taip pat ir rekreacinę) veiklą visoje TINP ir apsaugos (buferinėse) zonų teritorijoje;

7.6. teikia ieškinius dėl TINP nuostatų, teritorijos ir apsaugos (buferinės) zonos naudojimo pažeidimų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

7.7. vykdo organizatoriaus funkcijas, rengiant teritorijų planavimo dokumentus TINP teritorijos ir apsaugos (buferinės) zonų tvarkymo, kultūros paveldo ir gamtos apsaugos klausimais, bei nustatytąja tvarka teikia juos tvirtinti;

7.8. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais visoje TINP ir apsaugos (buferinės) zonų teritorijoje pagal kompetenciją nustato specialiąsias sąlygas, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų objektų projektus, juos tikrina ir (ar) derina, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose tikrina ir įvertina statinių tinkamumą naudoti;

7.9. organizuoja mokslinius seminarus, konferencijas, vykdo švietėjišką veiklą, propaguoja TINP ir jos apsaugos (buferinių) zonų teritoriją bei jos kultūros ir gamtos vertybes;

7.10. organizuoja temines ekskursijas po TINP ir jos apsaugos (buferinės) zonų teritoriją;

7.11. rengia ir įgyvendina mokslines, edukacines programas, kultūrinius renginius TINP ir jos apsaugos (buferinės) zonų teritorijoje;

7.12. rengia ekspozicijas ir parodas, kaupia archyvą;

7.13. teikia Kultūros ministerijai tvirtinti TINP veiklos ir tikslines programas, jų įgyvendinimo metų ataskaitas;

7.14. vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir TINP nuostatuose.

III. DIREKCIJOS TEISĖS

8. Direkcija turi teisę:

8.1. teikti finansuotinas kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo, priežiūros ir tvarkymo programas;

8.2. savarankiškai nustatyti teikiamų mokamų paslaugų TINP kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

8.3. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

8.4. steigėjui leidus, steigti viešąsias įstaigas;

8.5. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

8.6. sudaryti ekspertų komisijas veiklos klausimams nagrinėti;

8.7. rengti pasitarimus, konferencijas, seminarus aktualiais TINP kultūros ir gamtos vertybių, istorinio kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo klausimais;

8.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

9. Direkcija turi kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

10. Direkcijos pareigūnai turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

IV. DIREKCIJOS TURTAS IR LĖŠOS

11. Direkcijos turtas – valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas: pastatai, patalpos, kitos pagrindinės priemonės, žemė, vidaus vandenys, miškai, finansiniai ištekliai ir kitas su Direkcijos veikla susijęs turtas, kurį ji valdo, naudoja ir disponuoja juo turto patikėjimo teise.

12. Direkcijos pajamas sudaro:

12.1. steigėjo asignavimai – valstybės biudžeto lėšos;

12.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

12.3. pajamos, gautos už mokamas paslaugas;

12.4. pajamos, gautos už patalpų, transporto nuomą;

12.5. lėšos ir turtas, gautas kaip parama;

12.6. kitos pajamos, kurių nedraudžia turėti Lietuvos Respublikos įstatymai.

13. Direkcijos išlaidas sudaro:

13.1. lėšos, skirtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

13.2. pastatų, inžinerinių statinių ir įrengimų išlaikymo, teritorijos priežiūros, tvarkymo, išlaikymo ir kitos išlaidos;

13.3. išlaidos, susijusios su TINP veikla;

13.4. kitos išlaidos.

V. DIREKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Direkcijai vadovauja TINP direkcijos direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų kultūros ministras.

15. Direktorius:

15.1. vadovauja Direkcijai ir atsako už jos bei TINP uždavinių įgyvendinimą ir veiklą;

15.2. tvirtina Direkcijos struktūrą, pareigybių ir etatų sąrašą, pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių priskyrimą lygiams ir kategorijoms, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, jeigu įstatymai nenumato kitaip;

15.3. tvirtina Direkcijos veiklos pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės ir finansinės veiklos statistines ataskaitas;

15.4. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas;

15.5. išduoda įgaliojimus, Direkcijos vardu sudaro sutartis;

15.6. tvirtina darbo tvarkos taisykles;

15.7. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

15.8. sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas Direkcijos veiklos problemoms spręsti;

15.9. vykdo kitas kultūros ministro pavestas funkcijas.

16. TINP sudaroma taryba – patariamoji direktoriaus institucija. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Tarybą gali sudaryti 7–11 narių. Ji sudaroma ketveriems metams.

17. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš tarybos narių balsų dauguma. Tarybą gali sudaryti Direkcijos, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybių, paveldotvarkos įmonių, Trakų rajono visuomenės atstovai, kiti būtini paveldosaugos ir gamtosaugos specialistai.

18. Taryba:

18.1. analizuoja ir vertina TINP ir jo apsaugos (buferinės) zonose vykstančius procesus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus TINP direkcijai:

18.1.1. dėl TINP tvarkymo tikslinių programų;

18.1.2. dėl TINP infrastruktūros plėtros;

18.1.3. dėl ūkinės veiklos TINP teritorijoje;

18.1.4. dėl TINP teritorijos, draustinių ir rezervatų lankymo taisyklių;

18.1.5. dėl TINP teritorijoje bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo ir realizavimo;

18.1.6. dėl lėšų, reikalingų TINP veiklai organizuoti bei TINP uždaviniams įgyvendinti;

18.1.7. dėl TINP stojimo į nacionalines ir tarptautines organizacijas.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į TARNYBĄ IR DARBĄ, JŲ DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

19. Valstybės tarnautojų tarnybos, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

20. Darbuotojų darbo, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

VII. DIREKCIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

21. Direkcijos finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas, kitos įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. DIREKCIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

22. Direkcija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


Aktuali redakcija Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėje >>

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...