Publikavimas:
Valstybės žinios, 1992-10-31, Nr. 30-950
Statusas: Įsigalioja nuo 1992-10-06


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
N U T A R I M A S


1992 m. spalio 6 d. Nr. 735
Vilnius


Dėl žemės sklypų respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose

Siekdama, kad nuosavybės teisių atstatymo, objektų privatizavimo ir žemės reformos procesai miestuose būtų vykdomi pagal paminklosaugos reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. grąžinamų, skiriamų neatlygintinai, parduodamų ar nuomojamų sklypų ribas respublikinės reikšmės urbanistikos paminklų (senamiesčių) ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose nustato miestų (rajonų) valdybos, remdamosi parengtais ir aprobuotais senamiesčių ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų (ar kai kurių jų kvartalų) sklypų išplanavimo projektais. Šie projektai rengiami miestų (rajonų) savivaldybių lėšomis, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų normų ir atsižvelgiant į tyrimais pagrįstus istorinių valdų (posesijų) planus.

Miestų žemės kadastro planai sudaromi, taip pat pirkimo ir pardavimo arba nuomos sutartys notariškai tvirtinamos tik pagal sklypų išplanavimo projektuose patikslintą sklypų dydį bei ribas ir šiuose projektuose nustatytas paminklosaugines sklypų naudojimo sąlygas;

1.2. sklypai, sudarantys respublikinės reikšmės urbanistikos paminklo (senamiesčio) ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklo kvartalą, negali būti skaidomi, jeigu tai prieštarauja sklypų išplanavimo projektuose nustatytoms paminklosauginėms sklypų naudojimo sąlygoms.

Jeigu šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų teritorijų išplanavimo projektuose numatomi žemės sklypai yra didesni negu leidžiama suteikti privatinėn nuosavybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, miesto (rajono) valdyba neprivatizuotiną (negrąžintiną) šių sklypų dalį turi ne konkurso būdu išnuomoti privatizuojamos (grąžinamos) jų dalies naudotojams (savininkams).

2. Pavesti Paminklotvarkos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, suderinus su Statybos ir urbanistikos ministerija, per mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo patvirtinti respublikinės reikšmės urbanistikos paminklų (senamiesčių) ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijų sklypų išplanavimo projektų rengimo instrukciją.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas     Aleksandras AbišalaTrakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto registro numeris
010792000004


LIETUVOS RESPUBLIKA
TRAKŲ RAJONO VALDYBA

POTVARKIS
DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO SKLYPŲ IŠPLANAVIMO PROJEKTO

1993-12-22 Nr.395v

Apsvarsčiusi valdybos tarybos posėdyje nutarta:

1. Patvirtinti Paminklų restauravimo instituto paruoštą Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektą.

2. Patvirtintu projektu vadovautis visoms rajono ir Trakų miesto tarnyboms, vykdančioms žemės valdų nuosavybės teisių atstatymo ir privatizavimo darbus.

Valdytojas     K. Vaitukaitis
Sekretorė      L. Vinclav

S. Senulis, 51916Trakų senamiestis
Sklypų ribų projektas

Darbas atliktas pagal Trakų istorinio nacionalinio parko užsakymą.

Tai yra sudėtinė Trakų ir Senųjų Trakų paminklinių teritorijų regeneravimo tarnybos programos dalis.

Šiame projekte panaudota medžiaga, surinkta PRPI tyrinėjant Trakų senamiestį 1983-84 m. ir 1990-92 m., LMSAMTI paruoštą Trakų istorinio nacionalinio parko koncepciją.

Atsižvelgiant į PRPI Trakų skyriuje paruoštus ir suderintus Vytauto gatvės užstatymo regeneravimo projektus, Birutės skersgatvio užstatymo pasiūlymus.

1984 m. paruošto Trakų genplano veikimas Trakų centrinei miesto daliai buvo sustabdytas 1988 m. Todėl į genplano pasiūlymus neatsižvelgėme.

Miesto ir atskirų sklypų istorinius planus surinko istorikė L. Balėnaitė. Buvo panaudota ir istoriko A. Baliulio 1973 m. ir 1983 m. surinkta medžiaga.

Projektą sudaro dvi dalys – sklypų ribų raidos analizė ir sklypų ribų projektas.

Sklypų ribų raidos analizė
(istorinis — atraminis sklypu planas)


Atlikta, remiantis 1846 m. Trakų miesto planu, 1844 m. centrinės miesto dalies planu, sudarytu inžinieriaus K. Macuro, 1950 m. toponuotrauka, 1948 m. ir dabartinės (1973-93 m.) inventorizacijos medžiaga.

1950 m. toponuotrauka ir 1948 m. inventorizacija, išskyrus kai kurias išimtis , atsispindi valdų ribas iki 1940 metų.

Visa ši medžiaga suvesta ant topografinio pagrindo M 1:500.

Brėžinyje pažymėtos archeologijos, istorijos ir kultūros paminklų teritorijos. Šios teritorijos ne visos yra įteisintos įstatymu. Trakų pusiasalio pilies, buv. Pociejų (Oginskių) rūmų sklypų ribos pažymėtos pagal autorinio kolektyvo pasiūlymus, remiantis turima tyrimų medžiaga, bet nėra pakankamai tikslios. Reikėtų atlikti detalesnę analizę, jas patikslinti ir įstatymiškai pažymėti.


SKLYPŲ RIBŲ PROJEKTAS

Pirmajame brėžinyje – sklypų ribų analizėje – akivaizdžiai matome, kada kuris sklypas susiformavo. Tuo remdamiesi, išskyrėme dvi pagrindines ribų kategorijas – istorines, autentiškas ribas, kurios nekito nuo to laiko, kai sklypas susiformavo, ir vėlyvas, atsitiktinės ribos.

Šios dvi ribų kategorijos savo ruožtu skirstomos dar į tris kategorijas - esamas, projektuojamas ir siūlomas atstatyti perspektyvoje.

Įstatymu saugomos turi būti:
esamos istorinės;
atstatomos istorinės
ir perspektyvoje atstatomos istorinės (kai bus atstatytos) sklypų ribos.

Sklypai pagal jų susiformavimo laiką, skirstomi į keturias grupes:

1) valdas, susiformavusias XV-XVII a.,

2) sklypus, susiformavusius XIX a. I p., nepakitusius arba labai mažai pakitusius (nors užstatymas kai kur yra vėlyvesnis);

3) sklypus, susiformavusius XX amžiaus pradžioje, nepakitusius arba labai mažai pakitusius;

4) sklypus, susiformavusius po II-ojo Pasaulinio karo.

Kiekviename sklype tai pažymėta atskiru ženklu. Remdamiesi 1984 metų Trakų senamiesčio regeneracijos projekte pateiktu pastatų įvertinimu, jį šiek tiek pakoregavę, atsižvelgdami į per pastaruosius metus atliktus atskirų pastatų ir kvartalų tyrimus, nustatėme septynias sklypų paminklotvarkos rėžimo kategorijas, kurios pažymėtos raidėmis:

A - kultūros paminklu rezervatai - tai yra pilių, archeologijos paminklų, kapinių, spėjamų paminklų teritorijos, kuriose leidžiami tik konservavimo restauravimo darbai, atlikus kruopščius natūros tyrimus. Žemės ūkio darbai čia neleidžiami. Leidžiamas tik pievų šienavimas;

B - konservuojamas esamas užstatymas - tai valdos, kuriose turi būti saugomi visi išlikę struktūros elementai, tiek pagrindiniai, tiek ir pagalbiniai pastatai, ir autentiškos mažosios architektūros formos (tvoros, šuliniai, grindiniai).

Statinių rekonstrukcijai ir nauja statyba čia neleistina. Statiniai tvarkomi, laikantis restauracinių principų. Galimas sunykusių istorinių elementų atkūrimas;

C - autentiškas užstatymas konservuojamas, galima atskirų elementu rekonstrukcija, papildymas - tai sklypai, kuriuose saugomi pagrindiniai autentiški struktūros elementai, vėlesni nevertingi elementai gali būti perstatomi, rekonstruojami ir atstatomos sunykusios struktūros dalys. Nauja statyba neleidžiama;

D - saugomas tradicinis užstatymo charakteris
- šiuose sklypuose atskiri struktūros elementai gali būti perstatomi, rekonstruojami, papildomi, tačiau neturi keistis jų mastelis ir tradicinės architektūros išraiška (neturi didėti namų aukštingumas, išlikti šlaitiniai stogai, siūlome fasadų apdailai naudoti medieną);

E - atkuriamas sunaikintas istorinis užstatymas - tai išnykusios valdos, kurias siūlome atstatyti, arba esamos valdos, kurių užstatymo charakteris dėl modernios architektūros intervencijos visai pasikeitė;

Istorinio užstatymo atkūrimas galimas tiek maketo principu (atstatymas pagal ikonografinę medžiagą), tiek projektuojant naujus statinius, laikantis bendrų reikalavimu senamiesčiui (žiūr. p. D);

F - užstatymas rekonstruojamas, derinant, prie senamiesčio architektūros charakterio - tai daugiausia sklypai, susiformavę tarybiniu laikotarpiu, užstatyti tipiniais pastatais, labai disonuojančiais su tradiciniu senamiesčio architektūros charakteriu. Vykdant šių valdų užstatymo rekonstrukciją reikia numatyti nevertingu struktūros elementu nugriovimą ir pastatų plokščiais stogais uždengimą, šlaitiniais stogais, kai kur mažinant jų aukštingumą.

G - sklypai skiriami rekreacijai - tai ežerų apsaugos juostos, miesto žalieji plotai, susiformavę per pastaruosius metus, senamiesčio ir pilių apžvalgos aikštelės. Nauja statyba šiuose sklypuose neleidžiama, galima mažoji architektūra.

Režimo kategorijos pažymėtos kiekviename sklype. Pagal Trakų istorijos muziejaus archeologės B.Lisauskaitės pateiktą Trakų senamiesčio kultūrinio sluoksnio intensyvumo zonavimą kiekvienam sklypui nurodytas ir archeologinis režimas. Režimo aprašymas pateiktas priede Nr. 2. Projekte yra pateikti ir autorinio kolektyvo pasiūlymai dėl valdų privatizacijos senamiestyje - išskirtos privatizuojamos ir neprivatizuojamos valdos. Neturėtų būti privatizuojamos dabar privačiu piliečių naudojamos žemės, kurios įeina į svarbiausių archeologijos ir architektūros paminklų teritorijas. Tai namo Kęstučio g. Nr. 5 sklypas ir namų Karaimu g. Nr. 7, 9,11, 13 sklypai, kurie yra pusiasalio pilies buv. fosoje. Namo Karaimų gatvėje Nr. 2 sklypo dalis, įeinanti į buv. Pociejų (Oginskių) rūmų teritoriją, namu Bernardinu gatvėje pietinė sklypų dalis, įeinanti į Skaisčiausiosios Dievo Motinos Gimimo cerkvės ir vienuolyno teritoriją.

Dūdakalnio teritorija ir valdos, esančios buv. Rotušės zonoje, kaip labai vertingos architektūriniu požiūriu, taip pat neturėtų būti privačios (namų Vytauto g. Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5, Nr.7 sklypai). Pagal istorinę medžiagą kvartalo tarp Trakų ir Vytauto gatvių nuo buv. Trakų ir Vytauto gatvių sankryžos į pietus iki Kudirkos gatvės žemė priklausė miestui. Siūlytume išlaikyti ir dabar („Bernorincenaja zembia“ - išrašas iš namo, stovėjusio Trakų gatvėje buv. Nr. 10, inventor. bylos, pirkimo - pardavimo aktą).

Priede Nr. l pateiktas trumpas kiekvieno sklypo ribų pasiūlymų aprašymas.

Paruošė projekto vyr. architektė     Giedrė Filipavičienė


TRUMPAS SKLYPŲ RIBŲ APRAŠYMAS

Priedas Nr. 1.1.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kara-imų 1 XX a. pr. D I PV riba PV riba atitrau-kiama nuo ežero kranto, paliekant ežero apsaugos juostą. Neprivati-zuojama (pus. pilies apsaugos zona)
Kara-imų 2 po II Pasau-linio karo E, F, G II Rytinė Iki 1947 m. gaisro šioje terito-rijoje buvo 7 sklypai. Siūlote perspek-tyvoje, pagal galimybę nors dainai atstatyti istorines valdų ribas. Neprivati-zuojama
Kara-imų 4 XX a. pradžia F II Visos ribas, išskyrus PV Ribos lieka esamos Privati-zuoja
Kara-imų 5 XX a. I pusė B I Visos ribos Visos ribos lieka esamos Neprivati-zuojama (pus. pilies teritorija)
Kara-imų 6 XX a. pradžia C II Visos, išskyrus pietva-kariu ribą Sklypas buvo iki ežero ( 1843 m.) Privati-zuojama
Kara-imų 7 XX a. I pusė B I Visos, išskyrus šiaurės rytų, riba. 1848 m. buvo du sklypai Neprivati-zuojama (pus. pilies teritorija)
Kara-imų 8 XX a. pradžia C II Visos, išskyrus pietva-karių ribą Ribos lieka esamos. 1843 m. sklypo riba buvo iki ežero. Perspek-tyvoje siūloma atstatyti sklypo PV ribą iki Kroato g. Privati-zuojama
Kara-imų tarp Nr.8 ir Nr. 14 (į šią valdą įjun-giamas ir namo Kara-imų Nr. 12 skly-pas) XIX a. G II ŠV ir dalis ŠR Ribos lieka esamos. Perspek-tyvoje atsta-toma dalis istorinės PR ribos ir PV riba atitrau-kiama iki Kranto gatvės. Neprivati-zuojama (buvusi turgaus aikštė)
Kara-imų 9 ir 11 XIX a. I pusė C I ŠV ir PR 1944 m. abu sklypai sudarė vieną valdą. Neprivati-zuojama (pusiasalio pilies apsaugos zona).
Kara-imų 10 XX a. pradžia D, F II Visos ribos Atstato-mos 1944 m. ribos Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.2.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kara-imų 13 XIX a. I pusė C I Visos ribos išskyrus ŠR Kore-guojama SR riba Privati-zuojama
Kara-imų 14 XX a. pradžia D II Visos ribos Ribos projek-tuojamos pagal naudo-jamo sklypo ribas Privati-zuojama
Kara-imų 16 XX a. pradžia C II Visos ribas, išskyrus PV Ribos palie-kamos esamos Privati-zuojama
Kara-imų 17 XX a. pradžia C I PV riba Sklypo ribos palie-kamos Privati-zuojama
Kara-imų 18 XX a. pradžia C II Visos ribas, išskyrus PV ir dalį PR Sklypo ribos esamos, truputį koreguo-jamos Privati-zuoti siūloma iki inžinerinių tinklų trasos
Kara-imų 19 po II Pasau-linio karo C I PV riba Sklypo ribos projek-tuojamos pagal naudo-jamo sklypo ribas Privati-zuoti galima tik nustačius buv. Pociejų rūmų pamink-lines ribas
Kara-imų 20 XX a. pradžia C II Visos ribas, išskyrus PV Sklypo ribos palie-kamos esamos Privati-zuoti siūloma iki inžinerinių tinklų trasos
Kara-imų 21 po II Pasau-linio karo C, A I ŠV ir PR Palie-kamos esamos sklypo ribos, fiksuotos 1948 m.. Sklype yra buv. Pociejų rūmų liekanos Privati-zuoti galima tik nustačius buv. Pociejų rūmų pamink-lines ribas
Kara-imų 22 XX a. pradžia D II Visos ribas, išskyrus PV

Palie-kamos esamos ribos

Privati-zuojama

Kara-imų 23 XX a. pradžia C I

Visos ribos išskyrus ŠR

Palie-kamos esamos ribos, truputį pako-regavus

Privati-zuojama

Kara-imų 24 XX a. pradžia F II

ŠR, PR, ŠV

XIX sklypo ribos išnyko, PV sklypo dalyje atsiskyrė naujas sklypas

Privati-zuojama

Kara-imų 24a XX a. pradžia F II ŠV Visos ribos naujai projek-tuojamos Privati-zuojama tik iki inžinerinių tinklų trasos
Kara-imų 26a

XX a. pradžia

F II PR Visos ribos naujai projek-tuojamos

Privati-zuojama

Kara-imų 25 XX a. pradžia C II PV, PR 1848 sklypas buvo žymiai didesnis Privati-zuojama
Kara-imų 27 Po II Pasau-linio karo C II PV, dalis ŠV Sklypo ribos koreguo-jamos pagal naudo-jamas ribas Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.3.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kara-imų 28 Po II Pasau-linio karo B II ŠR, ŠV, PR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Kelias - bendrojo naudojimo valda. Privati-zuojama
Kara-imų 29 XX a. I pusė C II ŠV, PV, PR ribos dalis Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų 30 XX a. I pusė B II Visos ribos Sklypo ribos koreguo-jamos pagal istorines ribas. Privati-zuojama
Kara-imų 31 XX a. I pusė C II Visos ribos, išskyrus ŠR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų 32 XX a. I pusė C II ŠR, PR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Neprivati-zuojama tik inžinerinių tinklų plotas
Kara-imų 34 XX a. I pusė C II ŠR ir ŠV Palie-kamos esamos sklypo ribos (XIX a. abu sklypai Nr. 32 ir Nr. 34 buvo viena valda. Privati-zuojama
Kara-imų 33 XX a. I pusė C II Visos ribos, išskyrus ŠR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų Tarp 32 ir 33 XX a. I pusė G II Visos ribos, išskyrus ŠR Atku-riamos buvusios ribos Siūloma neprivati-zuoti kaip rekreacinę zoną.
Kara-imų 35 XX a. I pusė C II Visos ribos, išskyrus ŠR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų 36 ir 38 XX a. I pusė C II Visos ribos, išskyrus PV Buvo vienas sklypas. Riba tarp sklypų paliekama esama.. Privati-zuojama
Kara-imų 37 ir 39 XX a. I pusė C II Visos ribos, išskyrus ŠR Buvo vienas sklypas. Riba tarp sklypų paliekama esama. Privati-zuojama
Kara-imų 40 Po II Pasau-linio karo C II ŠR, PR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų 41 XX a. pradžia D II ŠR, PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Neprivati-zuojama (Salos pilies prieigos)
Kara-imų 42 Po II Pasau-linio karo C II ŠR, ŠV Senoji ŠV riba susifor-mavusi XX a. pradžioje buvo iki ežero. Namų 42 ir 44 valda buvo viena. Perspek-tyvoje siūloma atstatyti ŠV ribą iki ežero. Privati-zuojama
Kara-imų 43 XX a. pradžia C II PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų 44 XX a. pradžia C II ŠR, PR Palie-kamos esamos sklypo ribos, perspek-tyvoje siūloma atstatyti dalį istorinės PR ribas. Privati-zuojama
Kara-imų 45 XX a. pradžia C II PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.4.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kara-imų 47 Po II Pasau-linio karo C II - Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų 46 XX a. pradžia C, E II ŠV, ŠR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Sklypas gali būti skaidomas Privati-zuojama
Kara-imų 48 Po II Pasau-linio karo D II ŠR, PR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Sklypo būta iki ežero. Privati-zuojama
Kara-imų 49 Po II Pasau-linio karo C II PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama
Kara-imų 51 Po II Pasau-linio karo B II PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Užsta-tymas pamink-linis. Privati-zuojama
Kara-imų 52 Po II Pasau-linio karo C II ŠR Palie-kamos esamos sklypo ribos. Sklypo būta iki ežero. Neprivati-zuojama inžine-rinių tinklų vieta.
Kara-imų 53 Po II Pasau-linio karo B II PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama.
Kara-imų 55 XX a. pradžia C II ŠV, PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Perspek-tyvoje siūloma pratęsti sklypą iki ežero. Privati-zuojama.
Kara-imų 57 XX a. pradžia B II PR, PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama.
Kara-imų tarp 53 ir 55   FG II   Palie-kamos esamos sklypo ribos. Perspek-tyvoje siūloma pra­tęsti sklypą iki ežero. Neprivati-zuojama kaip rekreacinė zona.
Kara-imų 58 1948 C III ŠR, PR, ŠV Koreguo-jama riba su sklypu Žaliojoje gatvėje. Privati-zuojama.
Kara-imų 59 1951 D III PV Palie-kamos esamos sklypo ribos. Privati-zuojama.
Kara-imų ir Galvės gatvių kam-pas     E III PV Atku-riamas sklypas, pastatui, pažy-mėtam 1950 m. toponuo-traukoje Privati-zuojama.
Kara-imų 60 1948 C III ŠV, ŠR, PR, dalis PV Koreguo-jama PV riba. Sklypas skaidomas. Privati-zuojama
Kara-imų 61 1948 D III PV, PR, ŠV ŠR riba koreguo-jama dėl prava-žiavimo į kvartalo gilumą. Privati-zuojama, neprivati-zuojama dujotiekio trasa.
Kara-imų 62 1948 D III ŠV, ŠR, PR Koreguo-jama PV riba. Privati-zuojama.
Kara-imų 63 1948 B III Visos ribos Ribos palie-kamos esamos. Privati-zuojama, išskyrus dujotiekio trasą.
Kara-imų 64 1948 D III ŠR, PR Sklypo ribos keičiamos - atski-riamas mašinų stovėjimo aikštelė ir priski-riamas plotas tarp namų Nr.62 ir Nr.64 Privati-zuojama (prekybinį paviljoną rekomen-duojame nukelti).

Priedas Nr. 1.5.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kara-imų 65 1948 C III PV, PR, ŠV Ribos koreguo-jamos pagal naudo-jamą ribą. Privati-zuojama.
Kara-imų 66 1948 - III PV, PR, ŠV - Neprivati-zuojama (rekomen-duojama).
Kara-imų 67 1948 C III Visos ribos. Koreguo-jama riba su namu Nr.65 pagal naudo-jamą ribą. Privati-zuojama.
Kara-imų 68 1966 D III ŠR Sklypas plečiamas PV kryptimi Privati-zuojama.
Kara-imų 69 1948 C III Visos ribos Sklypas palie-kamas esamas. Privati-zuojama.
Kara-imų 70 1966 D III ŠR Ribos lieka esamos, tik PV riba nuke-liame iki šlaito pradžios. Privati-zuojama.
Kara-imų Tarp 70 ir 71   E III ŠR Visos ribos projek-tuojamos. Privati-zuojama.
Kara-imų 71 1948 D III PV, PR Ribos tiksli-namos pagal naudo-jamas ribas. Siūloma pris-kirti dalį nenau-dojamo sporto bazės sklypo. Privati-zuojama.
Kara-imų 72 1951 D III ŠR Ribos lieka esamos, koreguo-jama pietinė riba. Privati-zuojama.
Kara-imų 76 1948 C III ŠV, V, ŠR Koreguo-jama tik PR riba. Privati-zuojama.
Kara-imų 77 1948 C III PV, PR, ŠV Keičiama riba ties šlaitu prie kelio į sporto bazę. Privati-zuojama.
Kara-imų 78 1948 C III Visos ribos. Ribos palie-kamos esamos. Privati-zuojama.
Kara-imų 79 1948 D III V, PV, PR Koreguo-jama šiaurinė riba ties šlaitu prie kelio į sporto bazę. Privati-zuojama.
Kara-imų Tarp Nr. 76 ir 78 - E III ŠR, ŠV, PV Atsta-tomos buvusios ribos. Privati-zuojama.
Kara-imų 80 1948 C III ŠR, PR, PV Koreguo-jama ŠV riba Privati-zuojama.
Kara-imų 81 1948 D III PV, PR Šiaurinė riba atke-liama iki šlaito krašto, PV riba koreguo-jama dėl prava-žiavimo į namo Nr.83 sklypą. Privati-zuojama.
Kara-imų 82 1948 C III Visos ribos Ribos palie-kamos esamos Privati-zuojama.
Kara-imų 83 1954 D III PV riba ŠR riba atitrau-kiama iki šlaito krašto, rytų pusėje priski-riamas pravažia-vimas. Privati-zuojama.
Kara-imų 84 1954 C III PV, ŠV, ŠR Koreguo-jama PR riba. Privati-zuojama.

Priedas Nr. 1.6.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kara-imų 87 1948 C III PV, ŠV, PR Siūloma atstatyti 1948 m. ribas, leidžiant naudotis sodo žeme Privati-zuojamas iki šlaito krašto
Kara-imų 88 1948 C III Visos ribos Koreguo-jant ŠR riba Privati-zuojama
Kara-imų 89 1948 C III Visos ribos Ribos esamos, priva-žiavimas - bendro naudo-jimo zona su Nr. 91 Privati-zuojama
Kara-imų Sklypas už Nr. 80 1950 toponuo-trauka C III ŠR ir PR Atsta-tomos buvusios ribos Privati-zuojama
Kara-imų 90 1956 D III - Koreguo-jama vakarinė riba Privati-zuojama
Kara-imų 91 1948 E III Visos ribos Ribos lieka esamos. Sklypas gali būti skai-domas Privati-zuojama
Kara-imų Tarp 90 ir Kara-imų skr. Nr.4 - E III - Visos ribos projek-tuojamos Privati-zuojama
Kara-imų 92 1948 C III ŠR, P, PR Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kara-imų 93 1948 D III Visos ribos. Koreguo-jama riba prie Galvės ežero. Sklypas gali būti skai-domas Privati-zuojama
Kara-imų skg. 3 1956 C III ŠR, P, PR Ribos lieka esamos. Šis sklypas - dalis namo Karaimų G. Nr. 92 sklypo Privati-zuojama
Kara-imų skg. 4 1982 D III - Koreguo-jama rytinė riba dėl projek-tuojamo naujo sklypo Privati-zuojama
Kara-imų skg. 5 1984 D III Visos ribos, išskyrus gatvės posūkio ribą. Koreguo-jama gatvės posūkio riba pagal esamą padėtį Privati-zuojama
Kara-imų skg. 6 1951 D III - Koreguo-jama V ir P ribos Privati-zuojama
Kara-imų skg. 8 1963 D - - Koreguo-jama pagal realiai naudo-jamas ribas Privati-zuojama
Žalioji 3 1950 D III PR ŠR ir ŠV ribas praplėsti iki realiai naudo-jamo sklypo ribų Privati-zuojama
Žalioji 4 1948 D III ŠV, PV ir R Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Žalioji 5 1948 D III PR Koreguo-jama PV riba. sklypas gali būti skai-domas Privati-zuojama
Žalioji 6 1953 D III ŠV ir Š Sklypo ribos koreguo-jamos pagal realiai naudo-jamo sklypo ribas Privati-zuojama
Žalioji 7 1951 D III - Ribos lieka esamos, koreguo-jama tik ŠR riba Privati-zuojama, išskyrus sklypo dalį prie ūkinio pastato (Pers-pekty-voje numatyti ūkinio pastato perkė-limą)

Priedas Nr. 1.7.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Žalioji 8 1951 D III ŠV Ribos lieka esamos, kore-guojama PR riba. Privati-zuojama.
Žalioji 9 1948 D III Visos ribos Ribos lieka esamos. Privati-zuojama.
Žalioji 11 1973 D III - Ribos lieka esamos. Privati-zuojama.
Galvės 1 1951 D III - Kore-guojama ŠR ir R ribos. Privati-zuojama.
Galvės 4 1954 E III PR Pietų pusėje sklypo riba kore-guojama, kad dujo-tiekio trasos vietą išnau-doti prava-žiavimui. Privati-zuojama.
Galvės 6 1948 D III ŠV, PV, PR. Ribos lieka esamos Privati-zuojama.
Galvės 8 - D III PV, ŠV, PR. Kore-guojama ŠR riba, priski-riant plotą, susifor-mavusį tarp namų Nr.6 ir Nr.12 sklypų. Privati-zuojama.
Galvės 10 1948 D III Visos ribos. Ribos lieka esamos. Privati-zuojama, išskyrus dujo-tiekio trasą.
Galvės 12 1984 D III - Ribos lieka esamos. Privati-zuojama.
Galvės 14 1984 D III - Ribos lieka esamos. Privati-zuojama.
Galvės Tarp namų Nr.14 ir Nr.16. - E III - Visos ribos projek-tuojamos. Privati-zuojama.
Galvės 16 1976 E III - Visos ribos esamos. Privati-zuojama.
Kęs-tučio 1 XX a. pr. C I ŠV ir PV Visos ribos lieka esamos. Nepriva-tizuojama (pusia-salio pilies apsaugos zona).
Kęs-tučio 3 XX a. pr. C I - Ribos lieka esamos, tik PR keičiama dėl ežero apsaugos juostos. Nepriva-tizuojama (pusia-salio pilies apsaugos zona).
Kęs-tučio 5 XX a. pr. C I ŠV ir ŠR Visos ribos lieka esamos. Nepriva-tizuojama (pusia-salio pilies apsaugos zona).
Vy-tauto 1 XX a. pr. D, E I PV ir PR, ŠR (jei bus atstatyta) Ribos kol kas lieka esamos, Perspek-tyvoje siūloma atstatyti istorinę ŠR ribą, ŠV riba - iki automo-bilių stovėjimo aikštelės. Nepriva-tizuojama (spėjama buvusios rotušės vieta).
Vy-tauto 2 Po II Pasau-linio karo D II ŠR ir ŠV Visos ribos lieka esamos. Sklypas gali būti skai-domas. Rekomen-duojama nepriva-tizuoti.
Vy-tauto 3 XX a. pr. D, E I PV, PR ir ŠR Ribos kol kas lieka esamos, Perspek-tyvoje siūloma atstatyti istorines Š ribas. Nepriva-tizuojama (spėjama buvusios rotušės vieta).
Vy-tauto 4 Po II Pasau-linio karo D II ŠV, PV ir PR Atsta-toma istorinė P riba. Rekomen-duojama nepriva-tizuoti.

Priedas Nr. 1.8.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Vy-tauto 5 XX a. pr. D, E I ŠV, PR ribos, istorinė PV riba - jei bus atsta-toma Perspek-tyvoje sklypas turėtų būti pratęstas iki namo Vytauto g. Nr.9 ŠR ribos ir apimti namo Vytauto g. Nr.7 sklypą. Nepriva-tizuojama (spėjama buvusios rotušės vieta)
Vy-tauto 6 XIX a. I pusė. C I ŠR ir ŠV Visos ribos lieka esamos. Privati-zuojama
Vy-tauto 7 Po II Pasau-linio karo E I - Kol kas lieka esamos ribos, Perspek-tyvoje sklypas turėtų būti sujungtas su namo Vytauto g. Nr.5 valda (istoriškai tai buvo viena valda). Nepriva-tizuojama
Vy-tauto 8 XX a. pr. C I Visos ribos Ribos lieka esamos. Privati-zuojama
Vy-tauto 9
11
13
XX a. pr. C I ŠR ir PR Šių trijų namų valda buvo viena. suskai-dymas pokarinis. Ribos lieka esamos, tik ŠV riba kore-guojama pagal reljefą. Privati-zuojama
Vy-tauto 10 XX a. pr. C I ŠR, ŠV ir PV PR riba žymima pagal naudo-jamo sklypo ribą, kitos ribos - esamos. Privati-zuojama
Vy-tauto 12 XX a. pr. C I ŠR, ŠV ir PV ŠV riba atstatoma pagal buvusią istorinę ribą, kitos ribos lieka esamos. Privati-zuojama
Vy-tauto 14 XX a. pr. C I ŠR, ŠV ir PV Ribos lieka esamos. Privati-zuojama
Vy-tauto 15 XX a. pr. C II PR, PV - jei bus atsta-tyta Kol kas ribos esamos, Perspek-tyvoje sklypui turėtų būti grąžinta dalis, kur dabar yra prava-žiavimas į buitinį kombi-natą. Privati-zuojama
Vy-tauto 16 XX a. pr. C I PV, ŠV ir ŠR. Ribos lieka esamos. Privati-zuojama
Vy-tauto 17 XX a. pr. B II ŠR, PV ir PR ŠV riba kore-guojama pagal reljefą. Kitos ribos esamos. Perspek-tyvoje siūloma koreguoti sklypą į ŠV pusę, priartinti prie isto-rinės ŠV ribos. Privati-zuojama
Vy-tauto 18 XX a. pr. C I ŠR, ŠV, dalis PV Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Vy-tauto 19 Po II Pasau-linio karo F II PV ir PR Visos ribos lieka esamos Privati-zuojama
Vy-tauto 20 XX a. pr. C I ŠV ir dalis ŠR ŠR ir PR ribos projek-tuojamos pagal naudojamo sklypo ribas. Isto-riškai sklypas apėmė pusę namo Vytauto g. Nr.22 sklypo. Privati-zuojama
Vy-tauto 21 XX a. pr. B II ŠR ir PR. PV, ŠV ribos atsta-tytos isto-rinės. ŠV riba kore-guojama pagal reljefą, Perspek-tyvoje siūloma atstatyti istorines ŠV ir PV ribas, dalį ŠR ribos. Kitos lieka esamos. Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.9.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Vy-tauto 22 Po II Pasau-linio karo F II V ir dalis P ribos. Sklypo ribos susi-formavo pagal istorines namų Vytauto g. Nr.20 ir Nr.24 ribas. Sklypas gali būti skaidomas. Nepriva-tizuojama (rekomen-duojama).
Vy-tauto 24 XIX a. I pusė C II Dalis Š, dalis P ir V. Dalis Š ir R ribos kore-guojamos dėl pokarinio užstatymo inter-vencijos, dalis P - pagal reljefą ir dabartinį naudojimą. Privati-zuojama.
Vy-tauto 26 XIX a. I pusė C II Dalis Š, V ir P. Dalis Š ribos kore-guojama pagal reljefą, kitos ribos - esamos. Privati-zuojama.
Vy-tauto 28 XIX a. I pusė C II Visos ribos Ribos esamos, tik neturi likti ribos tarp šio sklypo ir namo Sodų g. Nr.4 sklypo (istoriškai - viena valda) Privati-zuojama.
Vy-tauto 30 XIX a. I pusė G II Visos ribos - jei bus atkurtos Atstatoma sunykusi valda. Ribos atkuriamos pagal istorines ribas. Sklypas gali būti skaidomas. Nepriva-tizuojama (kaip rekrea-cinė zona)
Vy-tauto 32 XIX a. I pusė C II Visos ribos, išskyrus ribą su Maironio g. Nr. 4. Atsta-tomos istorinės ribos Š, V, dalinai R pusėje. Privati-zuojama.
Vy-tauto 33 Po II Pasau-linio karo F, E II R, dalis P ir, jei bus atsta-tytos - Š ir V ribos. Esamu sklypo ribų nėra, visos ribos projek-tuojamos. Perspek-tyvoje siūloma atstatyti ribas palei buv. Trakų g. trasą. Sklypas gali būti skaidomas. Nepriva-tizuojama (istoriškai buvusi miesto žemė).
Vy-tauto 34 Po II Pasau-linio karo D I Š ir V - Privati-zuojama.
Vy-tauto 35 Po II Pasau-linio karo F, E II R, dalis Š Š riba projek-tuojama pagal istorinės ribos kryptį. kitos ribos lieka esamos. Nepriva-tizuojama (istoriškai buvusi miesto žemė).
Vy-tauto 37 Po II Pasau-linio karo F, E II R ir P Kol kas ribos lieka esamos. Perspek-tyvoje sklypas gali būti suskai-dytas, atstatant istorines sklypų ribas ir užstatymą. Nepriva-tizuojama (istoriškai buvusi miesto žemė).
Vy-tauto 39 XIX a. I p. C II Visos ribos. Ribos lieka esamos. Privati-zuojama.
Vy-tauto buv. 41 XIX a. pr. E II Visos ribos. Visos ribos atsta-tomos pagal istorines trasas. Privati-zuojama.
Vy-tauto 43 XIX a. pr. C II Š ir R Ribos lieka esamos. Privati-zuojama.
Vy-tauto 45 XIX a. pr. C II R, dalis P Ribos lieka esamos. Privati-zuojama.

Priedas Nr. 1.10.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Vy-tauto 47 XX a. pr. C II Viso ribos, išskyrus dalį R. Atsta-toma istorinė riba, atkuriant papil-domą sklypą. Nepriva-tizuojama (kol priklauso krašto apsaugos tarnybai).
Vy-tauto tarp Nr.47 ir Nr.49 XIX a. I pusė. E II R, P, V Atsta-tomos istorinės ribos, tik Š riba atitrau-kiama, paliekant prava-žiavimą. Privati-zuojama.
Vy-tauto 49 XX a. pr. C II Š, R, P. Visos esamos ribos. Privati-zuojama.
Vy-tauto 51 XX a. pr. C II Visos ribos. Ribos lieka esamos. Sklypas gali būti skai-domas Privati-zuojama.
Vy-tauto 53 XX a. pr. D II Š, R, V. P riba projek-tuojama pagal naudo-jamą ribą, kitos ribos esamos. Privati-zuojama.
Vy-tauto 55 Po II Pasau-linio karo F III R ir V. Ribos lieka esamos. Sklypas gali būti skai-domas Nepriva-tizuojama (reko-menduo-jama).
Vy-tauto tarp Nr.55 ir Trakų g. - G III P, R ir PV (jei bus atsta-tytos) Visos ribos projek-tuojamos pagal XIX a. ribų trasas. Nepriva-tizuojama (reko-menduo-jama).
Vy-tauto 67 XX a. pr. C III Š, R, P. Ribos koreguo-jamos pagal esamą teritorijos sutvar-kymą. Privati-zuojama.
Vy-tauto 69 XIX a. E III Visos ribos, jei bus atsta-tytos. Atsta-tomos istorinės ribos. Privati-zuojama.
Vy-tauto Sklypas, skirtas miesto turga-vietei. - G III Vaka-rinė riba. XIX a. viduryje čia būta didesnio sklypo, ribos projek-tuojamos pagal esamą situaciją. -
Vy-tauto Teri-torija prieš univer-salinę parduo-tuvę - G III V ir P. Mažosios architek-tūros formomis siūloma atstatyti buvusios gatvės užsta-tymo įvaizdį. -
Vy-tauto Tarp Nr.68 ir Nr.80 1948 E III Visos ribos. Perspek-tyvoje atsta-tomos istorinės ribos. Privati-zuojama.
Vy-tauto - 1948 E III Š, R, V. Perspek-tyvoje atsta-tomos istorinės ribos. Privati-zuojama.
Vy-tauto Sklypas prieš kultūros rūmus - G III ŠR, R ir P. Perspek-tyvoje atsta-tomos istorinės ribos. -
Vy-tauto 77 - D III R. Ribos naujai projek-tuojamos. Perspek-tyvoje Š riba siūloma nukelti prie buvusio kelio ribos. XX a. šis sklypas ir namų Vytauto g. Nr.79 ir Nr.81 sklypai buvo viena valda. Privati-zuojama.

Priedas Nr. 1.11.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Vy-tauto 79 1948 C III R, dalis P. 1948 m. sklypas apėmė namų Vytauto 77 ir 81 valdas. Ribos projek-tuojamos pagal naudojamo sklypo ribas. Privati-zuojama
Vy-tauto 80 1948 B III Visos ribos. Ribos lieka esamos. Privati-zuojama
Vy-tauto 81 1948 C III Visos ribos, išskyrus dalį Š ir V. Ribos koreguo-jamos pagal realiai naudojamą plotą. Privati-zuojama
Vy-tauto 82 1948 B III Visos ribos Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Vy-tauto 84 1948 C III Visos ribos Atstatoma ist. ŠR riba Privati-zuojama tik iki inž. tinklų trasos
Vy-tauto 85 1948 C III P riba XX a. pradžioje namų Nr. 85 ir Nr. 87 valda buvo bendra. Riba tarp sklypų gali būti keičiama, iškėlus garažus. Prava-žiavimas - bendro naudojimo zona. Privati-zuojama
Vy-tauto 86 1948 C III ŠV Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Vy-tauto 87 1948 C III ŠR ir P Vakarinė riba kore-guojama dėl bendro naudojimo tako pakrantėje. Rytinė riba - žiūr. Namo Nr. 85 sklypo aprašymą Privati-zuojama
Vy-tauto 88 1948 XIX a. vid. D III V ir R Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Vy-tauto 89 1948 C III ŠR PR riba kore-guojama dėl pakrantės tvarkymo Privati-zuojama
Vy-tauto 89a   D III R Ribos projek-tuojamos. XIX a. viduryje namų Nr.89 ir Nr.89a, 91 valda buvo viena. Privati-zuojama
Vy-tauto 91 1948 C III R Kore-guojamos Š ir V ribos Privati-zuojama
Vy-tauto Tarp Nr.91 ir Nr.93 1948 G III R Ribos projek-tuojamos pagal istorinę medžiagą Nepriva-tizuojama (kaip rekreac. zona)
Vy-tauto 93 1948 C III Š, R, P Vakarinė riba kore-guojama dėl pakrantės apsaugos juostos Privati-zuojama
Vy-tauto 93b 1948 D III Š, R, P Vakarinė riba kore-guojama dėl pakrantės apsaugos juostos Privati-zuojama
Vy-tauto 93a   D III Š ir R Visos ribos projek-tuojamos Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.12.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Vy-tauto 95   D III R Visos ribos projek-tuojamos (žiūr. namo Vytauto 97 sklypo aprašymą) Privati-zuojama
Vy-tauto 97 1948 C III R, P Ribos koreguo-jamos pagal esamą padėtį XIX a. II pusėje sklypas buvo iki dab. Nr. 93 piet. ribos. Privati-zuojama
Vy-tauto 99   D III Š, P, R Atsta-tomos buv. ribos, išskyrus vakarinę, koreguo-jamą dėl tako ežero pakrantėje Privati-zuojama
Vy-tauto 101 1948 C III Š, R, P Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Vy-tauto 103 1948 C III Š, P, R Atsta-tomos 1948 m. ribos, išskyrus vakarinę, kore-guojamą dėl tako ežero pakrantėje Privati-zuojama
Trakų Buv. 1 XIX a. I pusė G II ŠR, PR, ir PV (jei bus atsta-tytos) Perspe-ktyvoje atsta-tomos istorinės ribos Nepriva-tizuojama (istor. miesto žemės)
Trakų 3 XX a. pradžia D II ŠR ir PV PR - jei bus atsta-tyta istorinė Kore-guojama riba nuo Trakų g. dėl inž. komuni-kacijų. Kitos ribos esamos Privati-zuojama
Trakų 5 XIX a. pirma pusė. D II ŠR ir pietų Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Trakų 8 Po II pas. karo F II Dalis R ribos Visos ribos projek-tuojamos. Dalis R ribos pagal istor. trasą. Nepriva-tizuojama (istor. buv. miesto žemės)
Trakų 6a XX a. pradžia C II Š, R, P Ribos lieka esamos. Išskyrus vakarinę, projek-tuojamą pagal esamą naują užsta-tymą Nepriva-tizuojama (istor. buv. miesto žemės)
Trakų 10 Po II pas. karo F II V - jei bus atsta-tytos istorinės Visos ribos projek-tuojamos pagal esamą padėtį. Perspek-tyvoje siūloma atstatyti istor. V ribas Nepriva-tizuojama (istor. buv. miesto žemės)
Trakų 12 Po II pas. karo F II Visos ribos išskyrus dalį Š Projek-tuojama pagal istorinių ribų trasas Nepriva-tizuojama (istor. miesto žemės)
Trakų 13 Po II pas. karo F III   Ribos lieka esamos, išskyrus vakarinę, kore-guojamą, kad atskirtį Dūdakalnį Nepriva-tizuojama (spėj. Archeo-logijos paminklo teritorija)
Trakų 14 Po II pas. karo F II ŠV, ŠR, PR Ribos projek-tuojamos pagal isto-rinių ribų trasas Nepriva-tizuojama (istor. miesto žemės)
Trakų 16 Po II pas. karo D II V riba R ir P ribos kore-guojamos pagal naudo-jamas ribas Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.13.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Trakų 17 XXa. pradžia C II ŠV ir ŠR Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Trakų 19 XXa. pradžia D II ŠR riba Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Trakų 21 XXa. pradžia D II R ir P Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Trakų 23 Po II pas. karo D II Š, V, R Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Trakų 25 Po II pas. karo F II V, R, P R ir P ribos projek-tuojamos pagal istor. trasas Privati-zuojama
Trakų 25a Po II pas. karo D III Š, R ir dalis V Š riba projek-tuojama pagal ist. Trasą, V- pagal reljefą, kitos - esamos Privati-zuojama
Trakų 27 XXa. pradžia C III R riba V riba kore-guojama pagal reljefą, kitos lieka esamos Privati-zuojama
Trakų 29, 31 XXa. pradžia D III PR ir R ribos V riba kore-guojama pagal reljefą, kitos lieka esamos Privati-zuojama
Trakų 33 XIXa. I pusė D III ŠV, ŠR ir P V riba kore-guojama pagal reljefą, kitos lieka esamos Privati-zuojama
Kranto 3 Po II pas. karo D II PV Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kranto 4 Po II pas. karo D II ŠR ir PV Ribos kore-guojamos pagal naudojamo sklypo ribas. Nuo Trakų gatvės riba atitrau-kiama dėl inž. tinklų trasos Privati-zuojama
Kranto 5 Po II pas. karo D II ŠR Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kranto 6 XIX a. I pusė D II ŠR ir PV Ribos kore-guojamos pagal istorinių ribų trasas. Nuo Trakų g. riba atitrau-kiama dėl inž. tinklų trasos. Privati-zuojama
Kranto 7 Po II pas. karo F II PV Ribos projek-tuojamos pagal naudojamo sklypo ribas Privati-zuojama
Kranto 8 Po II pas. karo D III   Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kranto 9 Po II pas. karo D I   Ribos lieka esamos Nepriva-tizuojama
Kranto 10 Po II pas. karo C III   Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Gėlių buv. 1 XX a. pr. E III P, R, Š (jei bus atsta-tytos) Atsta-tomos istorinės ribos Privati-zuojama
Gėlių 5 Po II pas. karo F III   P ir dalis R ribos kore-guojama pagal esamą teri-torijos sutvar-kymą Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.14.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Ežero 2 XXa. pradžia C II Š, R, V Ribos koreguo-jamos sklypo P dalyje pagal esamą užstatymą ir terito-rijos sutvar-kymą Privati-zuojama
Ežero 3 XXa. pradžia C III ŠR ir PR Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Ežero 4 XXa. pradžia C II Š ir R Ribos koreguo-jamos pagal susiklos-čiusią esamą situa-ciją. Pastaba: V sklypo dalis atskirtą Trakų g. trasa Privati-zuojama
Ežero 5 Po II pas. karo F II PR riba Ribos žymimos pagal naudojamo sklypo ribas Privati-zuojama
Ežero 6 Po II pas. karo D II ŠV riba Ribos lieka esamos išskyrus R ribą - pravedama prie Trakų gatvės Privati-zuojama
Ežero 8 Po II pas. karo D II ŠV riba (kryptis) Ribos lieka esamos išskyrus R ribą - pravedama prie Trakų gatvės Privati-zuojama
Ežero 10 Po II pas. karo D II ŠV riba (kryptis) Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kudir-kos 4 XXa. pradžia C II Š, R irP Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kudir-kos 5 XXa. pradžia C II Visos ribos Ribos lieka esamos Nepriva-tizuojama
?
(istor. miesto žemė)
Kudir-kos 7 Po II pas. karo D II PR, dalis ŠR Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kudir-kos 8 Po II pas. karo F II ŠV, PV, dalis P Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kudir-kos 9 Po II pas. karo D II PR ir V Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kudir-kos 11 XIX a. I p. C II ŠR ir PR Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kudir-kos 12 XX a. I p. C II V, P, ŠV Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Kudir-kos 14 XIX a. I p. C II ŠV ir PR ir R Ribos lieka esamos, tik kore-guojama V riba dėl pakrantės apsaugos juostos Privati-zuojama
Kudir-kos 13 XX a. pr. C II   PR riba projek-tuojama atsiž-velgiant į naują užstatymą, PV riba - į pakrantės sutvar-kymą. Privati-zuojama
Kudir-kos 15 Po II pas. karo D II PV riba Visos ribos projek-tuojamos Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.15.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Birutės 3 XIX a. pradžia C I R ir P Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės 4 XIX a. I p. C II P, V ir Š R riba projek-tuojama pagal pakrantės apsaugos juostą, Š riba numa-toma atstatyti Perspek-tyvoje, paliekant prava-žiavimą Privati-zuojama
Birutės 5 XV a. A I Visos ribos Ribos lieka esamos Trakų parapi-jinės bažny-čios valda
Birutės 6 XIX a. I p. C I V ir Š R riba projek-tuojama pagal pakrantės apsaugos juostą Trakų parapi-jinės bažny-čios valda (buv.)
Birutės 7 XX a. pradžia C I Sklypas bendras su namo Sodų 8 sklypu (valda nedaloma) Dalis P ribos projek-tuojama pagal esamą prava-žiavimą, išlaikant buv. kryptį Trakų parapi-jinės bažny-čios valda
Birutės 8 XIX a. I p. C I P ir V R riba projek-tuojama pagal pakrantės apsaugos juostą Trakų parapi-jinės bažny-čios valda
Birutės 9 XX a. pr. C II Visos ribos Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės 10 XIX a. I p. C II Š ir P R riba projek-tuojama pagal pakrantės apsaugos juostą, vakarinė atstatoma istorinė Privati-zuojama
Birutės 10a XIX a. I p. E II Š, P, V ribos R riba atstatoma istorinė, kitos - esamos Privati-zuojama
Birutės 11 XX a. pr. B II Visos ribos Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės 12 XIX a. I p. C II ŠV ir PR Sklypas bendras su namo Nr. 14 valda Šr riba projek-tuojama paliekant pakrantės apsaugos juostą, PV - pagal naudo-jamą ribą Privati-zuojama
Birutės 13, 13A XX a. pr. C II Visos ribos Valdų tarpu-savio pada-linimas nenuma-tomas. Atsta-toma dalis isto-rinės PR ribos. Yra bendro naudo-jimo zona Privati-zuojama
Birutės 14 XIX a. I p. C II PR, PV, ŠV Ribos lieka esamos, tik PR riba kore-guojama pagal naudo-jamą ribą. Sklypas bendras su namo Nr.12 valda. Privati-zuojama
Birutės 15, 15a XX a. pr. C II Visos ribos Atsta-toma dalis istorinės ŠV ribos. Sklypas naudo-jamas bendrai, valdų tarpu-savio pada-linimas nenuma-tomas Privati-zuojama
Birutės 16 Po II pas. karo C II PV ir ŠV ribos (dalis buv. didelio sklypo) Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės 17 XX a. pr. C II Visos ribos Ribos lieka esamos Privati-zuojama


Priedas Nr. 1.16.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Birutės 18 XIX a. I p. C II PR ir PV Atstatoma istorinė PR riba, kitos ribos esamos Privati-zuojama
Birutės 19 XIX a. I p. C II Visos ribos Natūroje atstatoma V riba pagal dokumen-tinę medžiagą Privati-zuojama
Birutės 19a XX a. pr. E II ŠR riba PR riba projek-tuojama pagal fiksuotą 1950 m. toponuo-traukoje, PV - pagal esamą padėtį Privati-zuojama
Birutės 20 XIX a. I p. D II PR, PV, ŠV Atstatoma istorinė ŠV riba, kitos ribos esamos Privati-zuojama
Birutės 22 XIX a. I p. D II PR, PV, ŠV Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės 23 XX a.pr. E III ŠR riba Ribos tiks-linamos ruošiant detalų atstatymo projektą Privati-zuojama
Birutės 25 XX a.pr. E III ŠR riba Ribos tiks-linamos ruošiant detalų atstatymo projektą Privati-zuojama
Birutės 28 XIX a. I p. C, G II PV, ŠV PR riba projek-tuojama įteisinant naujai skirtą sklypą. ŠR riba projek-tuojama paliekant pakrantės apsaugos juostą Nepri-vatizuo-jama, kaip rekreac. zona
Birutės 28a 1993 D II PR, PV ŠV riba pratęsiama pagal tradicinį sklypų skaidymo principą. ŠR riba projek-tuojama paliekant pakrantės apsaugos juostą Privati-zuojama
Birutės 30 Po II pas. karo D II PR, ŠV (gretimų sklypų ribos) Projek-tuojama ŠR riba, paliekant pakrantės apsaugos juostą ir įteisinant naudojamą plotą. Kitos ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės 32 XX a. pradžia C III PV, ŠV ir R Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės 34 XX a. pr. C III R ir PV Ribos lieka esamos. Sklypas gali būti skaidomas Privati-zuojama
Birutės 36 XX a. pr. C III PR, PV, ŠV ŠR riba lieka esama, numatant sklypo padalinimą, atstatant ŠR ir dalį PR ribos Privati-zuojama
Birutės 38   F III Dalis PR ribos Atskiros vietos keičiamos pagal prava-žiavimo raudo-nąsias linijas. Sklypas turi būti suma-žintas, atstatant kaimyninę valdą Privati-zuojama
Birutės 40 Po II pas. karo D I ŠR ir V Keičiama Š ribos kryptis pagal istorinius duomenis ir esamą padėtį Privati-zuojama
Birutės 46 XX a. pakitęs D III ŠV PR riba kore-guojama, pritaikant prie esamų šlaito altitu-džių Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.17.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Sodų 6 XIX a. I p. C II Visos ribos PR riba kore-guojama, paliekant 5 m pločio prava-žiavimą, natūroje atstatoma šiaurinė istorinė riba. Kitos ribos esamos Privati-zuojama
Sodų 8 XX a. pr. D II Visos ribos Visos ribos esamos. Bendra su namo Birutės g. Nr. 7 valda Trakų parapi-jinės bažny-čios valda
Sodų 10 XX a. pr. C II ŠR, PV ir ŠV Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Sodų 12 XX a. pr. C II ŠR, PV ir PV Ribos lieka esamos, naudo-jamas bendras prava-žiavimas su sklypu Birutės g. Nr. 13 Privati-zuojama
Birutės skg. 3 Po II pas. karo D III   Keičiama Š sklypo riba, paliekant 5 m pločio skersgatvį. Sklypas gali būti skaidomas Privati-zuojama
Birutės skg. 4 Po II pas. karo D III   Keičiamos Š sklypo ribos, paliekant pakrantės apsaugos juostą Privati-zuojama
Birutės skg. 5 Po II pas. karo D III   Keičia-mos P ir V ribos pagal esamą padėtį Privati-zuojama
Birutės skg. 6 Po II pas. karo D III   Keičiama dalis Š sklypo ribos pagal esamą padėtį. Sklypas gali būti skaidomas Privati-zuojama
Birutės skg. 7 Po II pas. karo D III   Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Birutės skg. 8 Po II pas. karo D III PR riba Ribos lieka esamos. Sklypas gali būti skai-domas Privati-zuojama
Birutės skg. 9 Po II pas. karo D III   Ribos lieka esamos. Sklypas gali būti skai-domas Privati-zuojama
Birutės skg. 10 XX a. pr. D III Š riba Keičiama dalis ŠR ribos pagal esamą padėtį. Sklypas gali būti skaidomas Privati-zuojama
Birutės skg. 11 Po II pas. karo D III   Ribos lieka esamos. Privati-zuojama
Birutės skg. 12 XX a. pr. C III ŠV riba ŠR riba projek-tuojama, paliekant pakrantės apsaugos juostą ir nugriau-nant menka-verčius ūkinius pastatus Privati-zuojama
Birutės skg. 13 Po II pas. karo D III   Projek-tuojama PR ir V riba pagal esamą padėtį. Sklypas gali būti skai-domas Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.18.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Maironio 3 Pakito po II pas. karo C III ŠR riba R ir V ribos projek-tuojamos pagal esamą padėtį Privati-zuojama
Maironio 4 po II pas. karo D II PV riba Pagal gatvę tiks-linama P riba Privati-zuojama
Maironio 5 Pakito po II pas. karo D III ŠR riba Kitos ribos projek-tuojamos pagal esamą situaciją ir inž. tinklų trasas Privati-zuojama
Maironio 6 XX a. pr. F II ŠR ir PV R riba projek-tuojama pagal esamą padėtį Privati-zuojama
Maironio 8 po II pas. karo E II ŠR, PR ir P Atsta-tomos istorinės ribos įver-tinant esamą padėtį Privati-zuojama
Maironio 10 XX a. pr. E II Visos ribos Atsta-tomos istorinės ribos Privati-zuojama
Maironio 11 XX a. pr. D II Visos ribos Atsta-tomos istorinė Š, ŠR, PV ir ŠV ribos. PR riba esama Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 3 XX a. pr. D III ŠV riba Keičiama rytinė riba pagal esamą padėtį Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 4 XX a. pr. D III R, P ir PV Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 5 Po II pas. karo E III ŠV riba Ribos projek-tuojamos pagal esamą padėtį. Galimas pastato atsta-tymas Nepriva-tizuo-jama dėl inž. komuni-kacijų
Bernar-dinų skg. 6 Po II pas. karo D III V ir P Kitos ribos lieka esamos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 8 Po II pas. karo D III P riba Š riba projek-tuojama pagal šlaitą. Kitos ribos - esamos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 9 Po II pas. karo D III ŠR riba Keičiama sklypo V riba pagal esamą praėjimą, kore-guojama dalis P ribos Privati-zuojama išskyrus dalį sklypo virš inž. trasų
Bernar-dinų skg. 10 Po II pas. karo D III   Keičiama P riba, paliekant reikiamą gatvės plotį, dalis Š ribos projek-tuojama pagal šlaitą. Galimas sklypo skaidymas Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 11 Po II pas. karo D III Šr ir R Ribos lieka esamos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 12 Po II pas. karo D III   Ribos lieka esamos  
Bernar-dinų skg. 13 Po II pas. karo D I Š ir V P riba kore-guojama dėl Skaisč. Dievo Motinos gimimo cerkvės pamink-linės teritorijos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 14 Po II pas. karo D III   Ribos lieka esamos, tik R riba kore-guojama pagal naudoj. ploto ribą Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 15 Po II pas. karo D I Š P riba kore-guojama dėl Skaisč. Dievo Motinos gimimo cerkvės pamink-linės teritorijos. Kitos ribos esamos Privati-zuojama

Priedas Nr. 1.19.

Adresas Sklypo susifor-mavimo laikas Sklypo pamink-lotvar-kos režimas Sklypo archeo-logijos zona Saugo-mos sklypo ribos Trumpas projek-tuojamų sklypo ribų aprašy-mas Pasiū-lymai dėl sklypo privati-zavimo
Gatvė namo Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8
Bernar-dinų skg. 15 a. Po II pas. karo D I Š riba P riba kore-guojama dėl Skaisč. Dievo Motinos gimimo cerkvės paminklinės teritorijos. Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 16 Po II pas. karo D III   ŠV riba kore-guojama pagal naudoj. ploto ribą. Kitos ribos lieka esamos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 17 Po II pas. karo D I Š riba P riba kore-guojama dėl Skaisč. Dievo Motinos gimimo cerkvės pamink-linės terito-rijos. Kitos ribos lieka esamos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 19 Po II pas. karo D I   P riba kore-guojama dėl Skaisč. Dievo Motinos gimimo cerkvės pamink-linės terito-rijos. Kitos ribos lieka esamos Privati-zuojama
Bernar-dinų skg. 21 Po II pas. karo D I   P riba kore-guojama dėl Skaisč. Dievo Motinos gimimo cerkvės pamink-linės terito-rijos. Kitos ribos lieka esamos Privati-zuojama

Aprašymą paruošė autorinis kolektyvas:
B. Biekšienė
V. Dabašinskaitė
A. Steponavičius
G. Filipavičienė

Pastaba:
Sklypo susiformavimo laikas (p. 3) nustatytas pagal šiuo metu turimus tikslius istorinius duomenis. Kai kuriais atvejais yra žinoma, kad sklypo užstatymas yra ankstyvesnis, o kai kuriais – vėlyvesnis, tačiau šiame darbe nagrinėjama tik sklypo raida, neanalizuojant pastatų.Priedas Nr. 2.


TRAKŲ SENAMIESČIO KULTŪRINIO SLUOKSNIO INTENSYVUMO ZONAVIMAS

Režimas pagal archeologinį senamiesčio zonavimą

I zona - intensyvus kultūrinis sluoksnis leidžiami tik archeologijos tyrimai nauja statyba negalima

II zona - intensyvus kultūrinis sluoksnis statybos darbai leidžiami tik atlikus archeologinius tyrimus

III zona - neintensyvus kultūrinis sluoksnis statybos darbai leidžiami atliekant archeologinę priežiūrą

Paruošė
Trakų istorijos muziejaus archeologė B. Lisauskaitė
Archeologas S. Senulis


Aktuali redakcija Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėje >>

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...