GALIOJO SOVIETMEČIU


Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos
Ministrų Taryba
NUTARIMAS


1960 m. rugsėjo 27 d., Nr. 517
Vilnius


Dėl gamtinių draustinių įsteigimo Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje


Siekdama užtikrinti gamtos turtų apsaugą ir tikslingą jų naudojimą, sutinkamai su Gamtos apsaugos įstatymu, Lietuvos TSR Ministrų Taryba n u t a r i a:

1. Organizuoti Lietuvos TSR teritorijoje landšaftinius, landšaftinius – istorinius, geologinius, ornitologinius, botaninius – zoologinius ir botaninius draustinius, pagal priedėlius Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Įpareigoti Gamtos apsaugos komitetą, suderinus klausimą su Mokslų akademija, Miškų ūkio ir miškų pramonės ministerija ir Žemės ūkio ministerija, paruošti minėtų draustinių nuostatus, numatant draustinių apsaugos bei naudojimo režimą (sanitarinį, ugdomąjį, miško kirtimą ir kt.), ir pateikti juos Lietuvos TSR Ministrų tarybai tvirtinti.

3. Įpareigoti Žemės ūkio ministeriją, suderinus klausimą su Gamtos apsaugos komitetu ir Miškų ūkio ir miškų pramonės ministerija, per metus laiko, pagal sutartį su Gamtos apsaugos komitetu, nustatyti draustinių ribas ir sudaryti draustinių žemėlapius.

4. Pavesti žemių naudotojams, kurių valdomose žemėse yra šie draustiniai, administruoti draustinius, juos saugoti ir prižiūrėti.

5. Draustinių apsaugos bei naudojimo režimo kontrolę pavesti Gamtos apsaugos komitetui.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų
Tarybos Pirmininkas M. Šumauskas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų
Tarybos Reikalų valdytojas A. Kidulas
Priedėlis Nr.1
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų Tarybos
1960 m. rugsėjo 27 d. Nutarimu Nr. 517
(ištrauka)

LANDŠAFTINIAI DRAUSTINIAI

Landšaftiniai draustiniai yra vietovės, pasižyminčios būdingais fizinio – geografinio rajono gamtiniais kompleksais (reljefu, vandenimis, augalija – gyvūnija) ir turinčios mokslinę, estetinę – turistinę ar poilsinę reikšmę.

Landšaftiniuose draustiniuose draudžiama keisti vietovės pobūdį, žemės paviršiaus formas bei vandens režimą, kasti žemės iškasenas, kirti mišką, išskyrus atvejus, numatytus draustinių nuostatuose, ganyti miške gyvulius, ežerų, upių pakrantėse kirsti ar žaloti medžius, naikinti augalų bendrijas ir retus augalus, važinėti ne keliais; stovyklauti, kurti laužus ar statyti automašinas bei kitokias transporto priemones ne tam reikalui skirtose vietose; vykdyti statybas be Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto ir Gamtos apsaugos komiteto leidimo, teršti vandenis bei draustinio teritoriją arba kitokiais būdais darkyti vietovės išvaizdą.

Eil. Nr. Draustinio pavadinimas Draustinio vieta Draustinio tikslas
13. Trakų landšaftinis draustinis Galvės, Akmenos, Lukos, Skaisčio, Totoriškių ežerų apylinkės (Trakų rajonas) Apsaugoti: a) vaizdingą gamtinį kompleksą, susidedantį iš Galvės, Akmenos, Lukos, Skaisčio, Totoriškių ir kitų ežerų, pakrančių bei salų, iš vietovių, surištų su Lietuvos istorija, o taip pat iš kitų, gausiai turistų ir poilsiautojų lankomų vietų; b) gyvūniją, būdingas augalų bendrijas bei retuosius augalus ir jų augimvietes, tame tarpe didžiažiedę rusmenę (Digitalis ambiqa Murr.), likninį švytį (Eriophorum gracile Koch.), sausažiedį bestiebį (Carlina actulis L.), balandinę žvaigždūnę (Scabiosa columbaria L.), plačialapį begalį (Laserpitium latifoliumn L.), paprastąją auklę (pinquicula vulgaris L.), plaukuotąjį drugišių (Oxytopis pilosa DC.), lietuviškąją naktižiedę (Silene lithuanica Lap.) ir kitus.


Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos
Ministrų Tarybos Reikalų valdytojas
A. Kiudulas


TRAKŲ LANDŠAFTINIO DRAUSTINIO APSAUGOS IR TVARKYMO
NUOSTATAI

Patvirtinti Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų Tarybos 1970 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 221
(Žin., 1970, Nr. 30—254)1. Trakų landšaftinis draustinis įsteigtas sutinkamai su Gamtos apsaugos įstatymu Trakų miesto ir Traku rajono Galvės, Akmenos, Totoriškių, Lukos ir Skaisčio ežerų apylinkėse.

2. Trakų landšaftinis draustinis skirtas gamtos ir kultūros vertybių apsaugai ir propagavimui, mokslui, švietimui, poilsiui, turizmui ir buriavimo bei irklavimo vandens sportui.

3. Draustinyje saugoma:

a) vertingos mokslui reljefo formos, ežerai ir jų salos, pakrantės ir terasos;

b) miškai, parkai ir kiti želdiniai, būdingos augalų bendrijos ir retieji augalai;

c) būdinga gyvūnija, reti žvėrys ir paukščiai;

d) gamtos ir kultūros paminklai;

e) vandens, oro, dirvos ir miško švara.

4. Draustinyje neleidžiama:

a) keisti žemės paviršiaus formas, ežerų vandens lygį, kasti žemės iškasenas ne tam reikalui skirtuose plotuose;

b) statyti pramonės įmones;

c) sakinti ir kirsti mišką, išskyrus sanitarinius, ugdomuosius ir landšaftinius kirtimus, grėbstyti miško paklote;

d) naikinti ar žaloti saugomus parkus, ežerų pakrančių ir salų želdinius, saugomas augalų bendrijas ir retus augalus;

e) žaloti gamtos ir kultūros paminklus;

f) važinėti ne keliais, stovyklauti, kurti laužus ne tam reikalui skirtose vietose;

g) statyti pastatus ir kitus statinius, tiesti kelius ir komunikacines linijas, vykdyti melioravimo darbus be Valstybinio statybos reikalų komiteto ir Gamtos apsaugos komiteto leidimo;

h) plaukioti motorinėmis vandens transporto priemonėmis, neturint atitinkamo leidimo;

i) teršti vandenis, orą, dirvą ir mišką.

5. Poilsis draustinio teritorijoje organizuojamas sutinkamai su Valstybinio statybos reikalų komiteto Miestų statybos projektavimo instituto paruoštu Trakų miesto ir apylinkių poilsio zonų išplanavimo projektu; poilsio kompleksai steigiami šiose projekte numatytose vietovėse:

Rakalinėje ir Varnikuose - viešbučiai, pensionai ir sporto bazės;

Kariotiškėse ir Žydiškėse - pensionai ir profilaktoriumai;

Totoriškėse ir Užtrakyje - turistinės bazės;

Kudrionyse - vaikų poilsio stovyklos.

6. Laikinos stovyklavietės draustinio teritorijoje steigiamos prie Totoriškių ir Akmenos ežerų, Varnikų ir Žydiškių kaimų prie Skaisčio ežero ir kitose Trakų rajono Tarybos vykdomojo komiteto išskirtose, atitinkamai prižiūrimose ir tvarkomose vietose.

7. Sutinkamai su Žvejybos Lietuvos TSR vidaus vandenyse taisyklėmis draudžiama plaukioti motorinėmis valtimis draustinio ežeruose ir upėse žuvų neršto metu (nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. imtinai). Atskirais atvejais leidimą plaukioti motorinėmis valtimis išduoda Gamtos apsaugos komitetas, suinteresuotoms organizacijoms prašant.

Naudotis motorinėmis vandens transporto priemonėmis draustinio vandenyse nuo birželio 30 dienos galima, tik gavus Trakų rajono Tarybos vykdomojo komiteto leidimą; leidimai visų pirma išduodami gelbėjimo tarnybai, rajono vidaus reikalų skyriaus ir valstybinės gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams bei Nemuno laivininkystės valdybos reisiniams motorlaiviams.

8. Žūklė ir kt. leidžiama, atsižvelgiant į draustinio specifinį pobūdį, nežalojant draustinio vaizdo ir nepakenkiant gamtos turtų ištekliams.

9.Uogauti, riešutauti, rinkti vaistažoles draustinio teritorijoje leidžiama, laikantis respublikoje nustatytos tvarkos.

10. Saugoti ir prižiūrėti draustinį pavesta žemių naudotojams, kurių valdomos žemės įeina į draustinio sudėtį; apsaugą ir priežiūra kontroliuoja Gamtos apsaugos komiteto vietos organai ir Trakų rajono Tarybos vykdomasis komitetas.

11. Įstaigos, įmonės, organizacijos ir piliečiai, pažeidę šiuos Nuostatus, traukiami atsakomybėn atitinkamai Gamtos apsaugos įstatymo ar Kultūros paminklų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu už tuos pažeidimus kitais galiojančiais įstatymais nėra numatyta griežtesnė bausmė.

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...