Pateiktas prašymas patikslinti Užutrakio dvaro sodybos vertingąsias savybes ir teritoriją bei įtraukti šiuos duomenis į naujai rengiamą TINP planavimo schemą

Surinkusi duomenis apie Užutrakio dvaro sodyboje veikusią žuvų auginimo sistemą, kurią sudarė kanalas iš Apušės ežero, žuvų inkubatorius (perykla), „Ąžuolų" tvenkinys ir tvenkinio pylimas, o taip pat unikalią, istorinio Trakų ežerų kraštovaizdžio nulemtą susisiekimo su dvaru sistemą, kurią sudarė keltininko namas, pylimas, prieplauka ir grįstas, alėja apsodintas privažiuojamasis kelias, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, prašydama patikslinti Užutrakio dvaro sodybos vertingąsias savybes ir teritoriją bei įtraukti šiuos duomenis į naujai rengiamą TINP planavimo schemą. Skelbiame šį raštą.


*******

Kultūros paveldo departamentui 

prie Kultūros ministerijos

Žiniai:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

2020-03-05 Nr. S-(3.2)-84

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO (UN. K. 785) VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IR TERITORIJOS PATIKSLINIMO BEI PASIŪLYMAS Nr. XVII DĖL TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) ATNAUJINIMO

Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) direkcija, siekdama, kad būtų tinkamai apskaitytas nekilnojamasis kultūros paveldas valstybės saugomoje TINP teritorijoje bei laiku ir tinkamai atnaujinta TINP teritorijos planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), vykdydama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytą einamųjų 2020 metų užduotį Nr. 5, teikia naujausius duomenis apie Užutrakio dvaro sodybą (un. k. 785), esančią Užtrakio g. 1, Trakų m., Trakų sen., Trakų raj., ir prašo patikslinti šio nacionalinio kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes bei jo teritorijos ribas ir šiuos duomenis įtraukti į TINP planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) projektą.


Pirma, informuojame, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vašingtone Kongreso bibliotekoje (The Library of Congress, Washington, DC, USA ) saugomo Lenkijos 1929-1939 m. žemėlapio 1936 m. „P30 S40 A (alt. 3040 A) RYKONTY" ir „P30 S40 D (alt. 3040 D) NOWE TROKI" lapuose M1:25000 užfiksuota Užutrakio dvaro sodybai priklausiusi žuvų auginimo sistema, kurią sudarė kanalas iš Apušės ežero, žuvų inkubatorius (perykla), „Ąžuolų" tvenkinys ir tvenkinio pylimas (priedas Nr. 1).

1939-12-14 Lietuvos Respublikos Vilniaus apygardos Žemės tvarkytojo - likvidatoriaus sudarytame „Žinių lapo dėl nužiūrėto paimti žemės reformos reikalams" 12 p. „Kurių pramonės įmonių nužiūrėtoje žemėje yra; kuri jų padėtis, kurie 12 p. jiems priklauso; kiek žemės užima įmonės sodyba ir kiek žemės naudojama įmonėje" nurodyta, kad Užutrakio dvaro sodyboje yra „12 tvenkinių su žuvų perykla – 30 ha" (priedas Nr. 2).

Kad Užutrakio dvaro sodyboje buvo auginamos žuvys, patvirtina ir dvare tarnavusių šeimų palikuonys, kurių prisiminimus surinko bei knygoje „Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu" publikavo Liliana Narkowicz: „Sodybos valdytojo Otono Micheliso kadancijos metu Užutrakyje buvo įrengti tvenkiniai karpiams auginti. Kartą metuose buvo keičiamas tvenkinių vanduo. Švarus buvo pumpuojamas iš ežero. Karpius naktį veždavo į Vilnių parduoti. Tvenkinių buvo keletas." – prisimena Weronika Swiąder. Patikslinkim, kad jų buvo 12. Kartu su žuvų perykla jie užėmė 30 ha plotą." (priedas Nr. 3).

Pažymėtina, kad dar 1974 m. Užutrakio dvaro sodybai buvo priskiriama kur kas didesnė teritorija nei šiandien, t. y. su žuvų inkubatoriumi (perykla) ir „Ažuolų" tvenkiniu, kaip matyti iš dokumento „Vilniaus miesto generalinis planas. Vilniaus kompleksinio želdinimo schema. Projektuojama padėtis. Trakai. M.1:25000" (priedas Nr. 4).

Užutrakio parko tvenkinių sutvarkymo tikslais 1972 m. Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Paminklų konservavimo institutas juos ištyrė – buvo atlikti inžineriniai - geologiniai gręžiniai, nustatytas dumblo ir durpių sluoksnių storis, atraminio sluoksnio gylis bei parengti tvenkinių planai (priedas Nr. 5). Projekte apie „Ažuolų" tvenkinį pasakyta, kad „Uždurpėjusią įlanką nuo Skaisčio ežero šiame projekte laikinai nenumatoma rekonstruoti, kadangi ji bus tvarkoma kartu su ateityje rekonstruojamais tvenkiniais".

Padidinti Užutrakio dvaro sodybos teritoriją buvo numatyta 1980 m. Lietuvos TSR Paminklų konservavimo instituto parengtoje „Trakų turistinės bazės Užutrakyje perspektyvinio išvystymo schemoje" („Схема перспективного развития Тракайской турбазы в Ужутракис"; priedas Nr. 6).

Antra, toje pačioje Kongreso bibliotekoje (The Library of Congress, Washington, DC, USA ) saugomo Lenkijos 1929-1939 m. žemėlapio 1936 m. „P30 S40 D (alt. 3040 D) NOWE TROKI" lape užfiksuota Užutrakio dvaro sodybos reprezentacinio privažiavimo sistema, kurią sudarė: keltininko namas, pylimas, prieplauka ir grįstas, alėja apsodintas privažiuojamasis kelias (priedas Nr. 1).

Dar anksčiau, 1898-06-21, 9 val. vakare rašytame laiške savo žmonai apie išskirtinį atvykimą į Užutrakio Tiškevičių valdą pranešęs Renė Andrė (1867-1942) ne tik apibendrintai aprašė rezidenciją, bet ir įklijavo pirmąsias nuotraukas iš Vilnijos žemės: „<...> Lentvario ežeras ir keltas į Užutrakį" (priedas Nr. 7).

Palyginus 1898 m. nuotrauką, kurią R. Andrė padarė nuo kranto ir kurioje užfiksuota Užutrakio prieplauka, su 1936 m. topopografiniu žemėlapiu, matyti, kad nuo prieplaukos pylimo iki plausto buvo įrengtas platus medinis lieptas, nes minėta vieta ir tuo metu buvo sekli.

Knygos apie Užutrakio Tiškevičius autorė L. Narkowicz pateikia svarbią informaciją apie unikalią dvaro sodybos susisiekimo sistemą, kurią iš esmės nulėmė istorinio Trakų ežerų kraštovaizdžio savybės:

„Tiškevičių rezidencija lyg pilies tvirtovė (kaip taikliai pastebi Potocka) buvo ežero atskirta nuo likusios aplinkos ir Lentvario geležinkelio stoties, buvusios už 7 km. Į bažnyčią, vaistinę, maisto produktų, gydytojo ar kunigo vasarą buvo plaukiama valtimis. Žiemą – važiuojama rogėmis per ledo sukaustytą ežerą. O pavasario polaidžių ir rudens darganos metu naudotasi apie penkių kilometrų apvažiavimo keliu, einančiu aplink Galvės ežerą.
Ordinacijos privažiavimas buvo labai komplikuotas. Dvi privažiavimo alėjos, vedančios iš priešingų pusių - iš žemyno pusės (šiaurės vakarų) ir nuo Skaisčio ežero (pietvakarių), per kurį buvo keliamasi plaustu – driekėsi per parką link rūmų, susijungdamos priešais pastatą. Tai buvo siauriausia vandens vieta, jungianti ordinaciją su Vilniaus-Trakų keliu. Šiandien dar galima atsekti pėdsakus akmenimis grįsto kelio (vietinių žmonių vadinamo „grafų keliu"), XX a. pradžioje pažymėto liepų alėja (nuo kelto Skaisčio ežere iki Rubežiaus kaimo per Varnikų mišką). Tačiau iš Vilniaus buvo patogiausia atvykti geležinkeliu. Tokiu atveju Lentvario stotyje laukdavo iš Užutrakio atsiųstas kinkinys, kuris, perkeltas per ežerą, įvažiuodavo į parką. Kelias į Trakų parapijinę bažnyčią, kurią grafų šeima nuolat lankė sekmadieniais ir per šventes, nebuvo vienas. Viskas priklausė nuo oro sąlygų." 

Atsižvelgdami į aukščiau nurodytus duomenis, prašome patikslinti Užutrakio dvaro sodybos (un. k. 785) vertingąsias savybes bei teritorijos ribas ir šiuos duomenis įtraukti į naujai rengiamą TINP planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planus).

PRIDEDAMA (tik pirmam adresatui):

1. JAV Kongreso bibliotekoje (The Library of Congress, Washington, DC, USA) saugomo Lenkijos 1929-1939 m. žemėlapio 1936 m. „P30 S40 A (alt. 3040 A) RYKONTY" ir „P30 S40 D (alt. 3040 D) NOWE TROKI" lapų fragmentai su paaiškinimais, 1 l., 1 egz.;
2. 1939-12-14 Lietuvos Respublikos Vilniaus apygardos Žemės tvarkytojo - likvidatoriaus sudarytas „Žinių lapo dėl nužiūrėto paimti žemės reformos reikalams" 5 l., 1 egz.;
3. Liliana Narkowicz, „Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu", Warszawa, 2007 m., 73-74 ir 166 psl. kopijos, 4 l., 1 egz.;
4. „Vilniaus miesto generalinis planas. Vilniaus kompleksinio želdinimo schema. Projektuojama padėtis. Trakai. M.1:25000", fragmento kopija, 4 l., 1 egz.;
5. Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Paminklų konservavimo instituto 1972 m. tyrimų medžiaga, fragmento kopija, 2 l., 1 egz.;
6. Lietuvos TSR Paminklų konservavimo instituto parengta 1980 m. „Trakų turistinės bazės Užutrakyje perspektyvinio išvystymo schema" („Схема перспективного развития Тракайской турбазы в Ужутракис"), fragmento kopija, 2 l., 1 egz.;
7. Knygos „Laiškai Ty/ Les letteres TY. Renė ir Eduardo Andrė tekstai ir dokumentai, susiję su parkų kūrimu Tiškevičių dvaruose Lietuvoje (sudarytojai Vaiva Deveikienė ir Steponas Deveikis). Vilnius, 2011 m., 1, 37-43 psl. kopijos, 5 l., 1 egz.

Direktorius Gintaras Abaravičius

 

 

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...