Pateikti pasiūlymai dėl Trakų vystymo ir Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos atnaujinimo

Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcija pateikė institucijoms pasiūlymus dėl problemų, trukdančių tausojamai vystyti Trakus, sprendimo ir TINP planavimo schemos atnaujinimo.

Šie pasiūlymai paskelbti ir TINP direkcijos interneto svetainėje:

pirmoji dalis, 2019 m. rugpjūčio 2 d. pateikta įvairioms institucijoms: http://www.seniejitrakai.lt/pateikta-pirmoji-dalis-pasi-lym-d-l-trak-vystymo-ir-tinp-planavimo-schemos-atnaujinimo/;

antroji dalis, 2019 m. rugpjūčio 30 d. pateikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai: http://www.seniejitrakai.lt/parengta-antroji-dalis-pasi-lym-d-l-trak-vystymo-ir-tinp-planavimo-schemos-atnaujinimo/

trečioji dalis, 2019 m. spalio 9 d. pateikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai: http://www.seniejitrakai.lt/pateikta-tre-ioji-dalis-pasi-lym-d-l-trak-vystymo-ir-tinp-planavimo-schemos-atnaujinimo/


TINP direkcija siūlo:

Iškelti iš Trakų pusiasalio savivaldybę ir kitas įstaigas į tam skirtą vietą už TINP ribų, atkurti tradicinį užstatymą ir pašalinti unikalų kraštovaizdį darkančias deformacijas, rekonstruojant arba nugriaunant su istorine ir gamtine aplinka agresyviai disonuojančius sovietinius pastatus - tai numatyta jau septynerius metus galiojančiame Trakų miesto bendrajame plane, bet iki šiol neįgyvendinta. Priežastys, dėl kurių nuspręsta iškelti iš pusiasalio įstaigas, įkurdintas istoriškai nebūdinguose pastatuose, paaiškintos šio plano aiškinamajame rašte: nurodyta, kad jos traukia lankytojų srautus, o tai kelia automobilių stovėjimo ir kitas problemas, nesuderinamas su siekiu išsaugoti Trakų savitumą lemiančias vertybes, todėl siūloma už TINP ribų sukurti naują administracinį centrą, kuris galėtų kokybiškai funkcionuoti nedarydamas žalos istoriškai susiklosčiusiam kraštovaizdžiui. TINP teritorijoje urbanizavimas, kaip nurodyta bendrajame plane, turi būti minimalus, o pagrindinė plėtra numatyta pietvakarių kryptimi už TINP ribų, įvertinus vizualinio dominavimo ribą (3 kilometrai). Naujajame administraciniame centre turėtų įsikurti Trakų rajono savivaldybė, žemėtvarkos skyrius, apylinkės teismas ir prokuratūra, SODRA, VMI, registrų centras, policijos komisariatas, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Trakų seniūnija, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Trakų rajono specialistas. Be to, šiame centre, kuris užims apie 7,66 ha teritorijos, numatyta ir gyvenamoji bei komercinė paskirtis. TINP direkcijos vertinimu, įgyvendinus šiuos Trakų miesto bendrojo plano sprendinius būtų galima išspręsti nemažai įsisenėjusių problemų ir panaikinti periodiškai kylančias įtampas dėl plėtros, nesuderinamos su Trakų unikalumo išsaugojimu. Belieka apgailestauti, kad to daryti neskubama. Iki šiol nėra įgyvendinti ir bendrojo plano sprendiniai, pagal kuriuos numatyta atkurti tradicinį Trakų užstatymą ir rekonstruoti arba nugriauti sovietinius pastatus, kurie bendrajame plane įvardinti kaip agresyvūs, ardantys senamiesčio vizualinį vientisumą, užgriozdinantys vaizdingą reljefą, disonuojantys su istorine ir gamtine aplinka (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/b-tina-i-kelti-i-pusiasalio-savivaldyb-ir-kitas-staigas-atkurti-tradicin-u-statym-pa-alinti-unikal-kra-tovaizd-darkan-ias-deformacijas/).

Keisti ydingą požiūrį į Trakus kaip „vienos pilies miestą" ir kryptingai kurti „Trakų - ežerų miesto" koncepciją, numatant tam reikalingas konkrečias priemones. Naujas požiūris į Trakus, kaip ežerų miestą, smarkiai išplėstų turizmo ir kultūrinės veiklos erdvę - tam būtų pritaikytas ne tik vienintelis Galvės ežeras ir vienintelė jo pakrantė, kaip dabar, bet ir pusiasalyje įsikūrusį miestą natūraliai juosiantys Bernardinų-Lukos, Totoriškių ir Skaisčio ežerai. Kurti šį naują požiūrį padėtų TINP direkcijos jau seniai siūlomi konkretūs sprendimai, kurie leistų išskaidyti lankytojų srautus visame Trakų mieste, o transporto priemones palikti miesto prieigose. Pvz., tam, kad vietos gyventojai ir svečiai moderniomis ekologiškomis vandens transporto priemonėmis (neteršiančiomis aplinkos, nekeliančiomis triukšmo ir bangavimo) galėtų laisvai judėti visu miestą juosiančiu ežerynu, tereikia padaryti pasukamais du tiltus, kurie dabar yra nepraplaukiami ir trukdo keliauti susisiekiančiais ežerais - vienas tiltas užkerta kelią tarp Galvės ir Totoriškių ežerų, o antrasis atskiria Galvės ir Bernardinų-Lukos ežerus. Toks paprastas tiltų pertvarkymas galėtų tapti daugelio teigiamų pokyčių pradžia. Kaip rodo kitų šalių ežerų regionuose įsikūrusių miestų patirtis, harmonizavus vandens ir sausumos eismo srautus bei tinkamai suderinus tvarkaraščius galima sukurti tik tai kurortinei vietovei būdingą gyvenimo ritmą, poilsiui ir pramogoms skirto laiko, lėtos veiklos ir ramybės atmosferą, kuri skatina turistus ilgiau pabūti išskirtinėje, nekasdieniškoje aplinkoje ir naudotis teikiamomis paslaugomis (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/trakai-e-er-miestas/).

Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles tam tinkamose vietose, kurias TINP direkcija nurodė dar prieš du dešimtmečius pateiktuose pasiūlymuose. Automobiliai, sustatyti ant žolės ar kelkraštyje, pažeidžiant kelių eismo taisykles - jau daug metų įprastas vaizdas karštą dieną, kai daugybė žmonių suplūsta prie ežerų ir Trakai iš žaliojo miesto virsta nelegalia automobilių stovėjimo aikštele, kur niokojama gamta ir negerbiami pailsėti atvykstantys žmonės. Vieną iš pasiūlymų dėl šios problemos sprendimo TINP direkcija pateikė Trakų rajono savivaldybei dar prieš du dešimtmečius, kai nurodė konkrečias aikštelėms tinkamas vietas, ragino nedelsiant pradėti detaliuosius planavimus, išspręsti žemės nuosavybės, aplinkosauginius ir ekologinius klausimus, parengti techninius projektus, apsispręsti dėl jų įrengimo bei eksploatavimo būdo. Deja, tai nebuvo padaryta, priešingai - dalis aikštelėms tinkamų vietų galimai tapo privačia nuosavybe. Per tą laiką TINP direkcija įrengė tris automobilių stovėjimo aikšteles, kurias perėmė eksploatuoti Lietuvos automobilių ir kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (šiaurinėje Galvės ežero pakrantėje ir kelyje Vilnius-Trakai), o taip pat atnaujino bei įrengė tris aikšteles Užutrakio dvaro sodybos teritorijoje, bet akivaizdu, kad to nepakanka. Todėl TINP direkcija prašo užtikrinti, kad automobilių aikštelėms tinkamos vietos nebūtų užstatytos, o jeigu dalis žemės tapo privačia nuosavybe - svarstyti galimybę išpirkti ją visuomenės poreikiams (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/d-l-b-tinyb-s-rengti-aik-teles-automobiliams/).

Įrengti šiaurinį dviračių žiedą, kuris iš šiaurės apjuostų Trakus ir vingiuotų 17 kilometrų vaizdingu maršrutu per TINP teritoriją.
Tai padėtų išlaisvinti nuo automobilių grūsties Trakų senamiestį, atokiau gyvenantiems žmonėms suteiktų galimybę dviračiais ar paspirtukais saugiai nuvykti į mokyklas ir darbus mieste, o Trakų svečiams - ekologiškai nukeliauti toliau nei iki skausmo pažįstama Salos pilis su turistų apsėsta Galvės ežero pakrante, patiriant daugiau nuostabių dalykų, kuriais Trakai yra unikalūs. Ateityje ši idėja galėtų išsivystyti ir į ambicingesnį projektą - dviračių taką, vedantį per tris istorines Lietuvos sostines. Pasiūlymą dėl šiaurinio dviračių žiedo TINP direkcija teikė 2012-iais, deja, kol kas jis nesusilaukė palaikymo, nors galima pasidžiaugti, kad TINP direkcijos pasiūlymu Trakų rajono savivaldybės 2016-2025 metų strateginiame plėtros plane yra numatyta panaikinti automobilių eismą keliu palei Galvės ežerą iki Užutrakio dvaro sodybos ir pritaikyti jį ekologinio transporto priemonėms (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/iaurinis-trak-dvira-i-iedas/).

Imtis kurti E. F. Andrė parkų kelią ir pateikti detalizuotus jo sprendinius rengiant TINP planavimo schemos atnaujinimą. Lietuvai teko laimė turėti didelį turtą, reikšmingą pasaulio mastu - keturis vieno iškiliausių XIX a. pabaigos kraštovaizdžio architektų, botaniko (Édouard François André, 1840-1911) suprojektuotus parkus, priskiriamus brandžiajam jo kūrybos laikotarpiui, iš kurių trys - Užutrakio, Trakų Vokės ir šio kūrėjo gulbės giesme vadinamas Lentvario parkas - yra visai šalia Vilniaus. Deja, mūsų valstybė kol kas nesugeba pasinaudoti galimybėmis, kurias tai teikia. Lentvario dvaro sodybą - nacionalinės reikšmės objektą, kuris 2005 m. pripažintas valstybės saugomu, o 2008 m. paskelbtas kultūros paminklu - ir E. F. Andrė sukurtą jos parką darko tranzitinis kelias, plieniniu atitvaru ir automobilių eismu atskiriantis lankytojus nuo ežero pakrantės, ir kakofonija, kurią kelia parko kaip visumos pojūtį naikinantys privatūs ūkeliai, kur kiekvienas savininkas tvarkosi kaip išmano arba visai nesitvarko, pūdydamas jam atitekusį ar išnuomotą kultūros paminklą (ypač slogų įspūdį palieka akyse griūvančios ir sąmoningai ardomos, plytomis išrenkamos daržinės liekanos). Panaši padėtis ir Trakų Vokės dvaro sodyboje - valstybės saugomame nacionalinės reikšmės kultūros paveldo komplekse su E. F. Andre sukurtu parku: net centrinė sodybos dalis prie pat rūmų užstatoma ir skaidoma gyvatvorėmis, o istorinis parterio takas užtvertas, privatizuotų pastatų savininkams taip žymintis savo teritorijas. Tokį išskirtinės vertės E. F. Andrė palikimo naikinimą nulėmė neatsakingas, o kartais ir neskaidrus privatizavimas, kai nusitaikyta net ir į tai, ką Lietuvos Respublikos Vyriausybė buvo nusprendusi išsaugoti visuomenei kaip ypatingai vertingus ir todėl nedalomus kultūros paminklus, kurių vientisumas neturi būti pažeistas. Nors teisės aktai numato, kad E. F. Andrė parkai turėtų priklausyti išimtinai valstybės nuosavybei, visų jų teritorijos tebėra neprivatizuojamos (Lentvario ir Trakų Vokės sodybos įrašytos į galiojantį „Neprivatizuotinų buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų teritorijų" sąrašą, žr.: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CDFBD48D2F0D/asr), Lentvario parko dalis šiandien yra padalinta bene į dešimt žemės sklypų, o vien Trakų Vokės dvaro sodybos centrinėje dalyje suformuoti penki dideli sklypai. Vis dėlto TINP direkcija mano, kad šiandien dar anksti laidoti idėją sukurti E. F. Andrė parkų kelią - brandžiausi šio iškilaus kraštovaizdžio architekto kūriniai yra pernelyg didelė vertybė, ir bent dalį juos žalojančių dalykų dar galima pataisyti. Galvojant apie ateitį, verta grįžti ir prie 2008 ir 2013 m. TINP direkcijos teiktų pasiūlymų, kurie lieka aktualūs ir šiandien (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/e-f-andr-park-kelias-tolstanti-vizija-ar-ateitis-kuri-dar-galime-sukurti/).

Įkurti savanorystės ir bendruomeninės veiklos centrą Trakų senamiestyje esančiuose TINP direkcijos pastatuose (Kęstučio g. 1 ir Karaimų g. 5) bei atkurti prie miesto rotušės aikštės buvusį užstatymą, įsteigiant turistinių paslaugų centrą dviratininkams ir kitiems aplinką tausojantiems keliautojams. Rūpinantis ateitimi, derėtų sukurti kuo palankesnes sąlygas atjauta ir bendradarbiavimu kuriant jaukesnę aplinką pagrįstiems žmonių santykiams - bendruomeniškumui ir savanorystei. Savanorystės centrai, kuriuose galėtų apsistoti iš kitų Lietuvos vietų ar užsienio atvykę savanoriai, sudarytų galimybę keliauti, plėsti akiratį, geriau pažinti save ir aplinką - o tai ypač svarbu jauniems, savo kelio gyvenime ieškantiems žmonėms. TINP direkcija šia linkme jau yra nuveikusi kai kuriuos darbus. 2019 m. rudenį Užutrakio dvaro sodyboje turėtų atverti duris savanorystės centras, įrengtas viename iš restauruotų pastatų. Jame bus sudarytos sąlygos apsistoti keturiems savanoriams, kurie padėtų gaivinti ir prižiūrėti dvaro sodybą, o ateityje TINP direkcija ketina į jį pakviesti ir iš globos įstaigų išėjusių jaunuolių, kuriems neturint šeimos palaikymo yra sunkiau įsitvirtinti gyvenime - galbūt Užutrakis, kur jie galėtų apsiprasti su savarankiška suaugusio žmogaus buitimi ir užsiimti prasminga veikla, taptų atrama prieš žengiant toliau. Dar viena erdvė, kur galėtų įsikurti ir savo veiklą plečiantys Trakų visuomenininkų įkurti mokymosi namai „Patirčių slėnis", ir iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio atvykę savanoriai - pastatai, kuriuose šiuo metu dirba TINP direkcija, esantys šalia buvusios rotušės aikštės su šv. Jono Nepomuko koplytstulpiu (adresai Kęstučio g. 1 ir Karaimų g. 5). TINP direkcija iš jų persikeltų į vieną iš restauruotų pastatų Užutrakio dvaro sodyboje. Jeigu šalia buvusios rotušės aikštės atsirastų gyvybingas visuomeninės veiklos centras, tai galėtų tapti pirmu žingsniu į istorinio miesto centro atkūrimą ir pritaikymą rekreacijai - tai numatyta ir TINP planavimo dokumentuose, tik, deja, nevykdoma, nors TINP direkcija siūlė atkurti prie rotušės aikštės buvusius namus ir įkurdinti juose centrą, kur dviratininkams ar kito alternatyvaus keliavimo entuziastams būtų teikiamos įvairios turistams reikalingos paslaugos (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/trak-senamiestyje-savanoryst-s-ir-bendruomeni-kumo-erdv/).

Atkurti tradicinį Trakų senamiesčio vaizdą ir grąžinti sovietų atimtą nuosavybę. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisės aktuose buvo išreikšta mūsų valstybės valia atkurti tradicinį Trakų senamiesčio vaizdą ir sunaikintą užstatymą, numatant istoriniais duomenimis pagrįstą gyvenamųjų namų statybą pusiasalio teritorijoje ir rekonstruojant sovietmečio statinius. Vietos gyventojams turėjo būti grąžinta sovietų valdžios nusavinta žemė, atkuriant mieste istorinius sklypus. Deja, praėjus daugiau nei ketvirčiui amžiaus tai tebėra neįgyvendinta - Trakų senamiestį vis dar darko apleisti sovietiniai pastatai, neatkurtas per Antrąjį pasaulinį karą ir vėliau sunaikintas užstatymas, seniesiems trakiečiams negrąžinta jų protėvių žemė. Pvz., aplink buvusios miesto rotušės aikštę su šv. Jono Nepomuko koplytstulpiu buvo numatyta atkurti ir suformuoti net 11 sklypų, kuriems nustatyti režimai „E - atkuriamas sunaikintas istorinis užstatymas" ir „G - sklypai skiriami rekreacijai". Tačiau iki šiol šioje vietoje suformuotas tik vienas sklypas ir nuosavybė grąžinta tik įtakingo vietos politiko šeimai, todėl miesto istorinis centras liko neatkurtas, neatstatyti čia stovėję tradiciniai gyvenamieji namai ir nevykdoma jokia rekreacinė veikla. Kitas pavyzdys: 1998 m. demontuojant Karaimų gatvės namą Nr. 6, vieną iš didžiausių medinių istorinių Trakų pastatų, jis buvo apmatuotas, numatant atstatyti. Tačiau jau beveik 20 metų pastatas neatkuriamas, o žemės plotas senamiesčio viduryje nenaudojamas nei gyvenamajai paskirčiai, nei turizmo, nei verslo tikslams - nors puikiai tiktų tradiciniam Trakų viešbučiui, ypač patraukliam tuo, kad būtų įsikūręs pačiame valstybės saugomos TINP teritorijos centre, prie pat Trakų Pusiasalio pilies (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/kada-atkursime-trak-senamiest-ir-gr-insime-soviet-atimt-nuosavyb/).

Įamžinti Trakuose gyvenusios žydų bendruomenės atminimą: atkurti 1966-iais nugriautą sinagogos pastatą, kurio tikslią vietą galima nustatyti iš TINP direkcijos skelbiamos 1947 m. aeronuotraukos, sukuriant mieste gyvenusių etninių bei religinių bendruomenių pažinimo centrą, ir remiantis Holokausto aukų liudijimais papildyti Užutrakio dvaro sodybos duomenis Kultūros vertybių registre informacija apie nacių okupacijos metu šioje sodyboje veikusią priverčiamojo darbo stovyklą. Kad Trakuose kadaise gyveno ir žydų bendruomenė, šiandien primena tik ant kalvos prie Lukos (Bernardinų) ežero nykstančios senosios kapinės ir masinė Holokausto aukų kapavietė Varnikų miške netoli Skaisčio ežero, kur, kaip savo ataskaitoje nurodė žydų žudynėms Lietuvoje vadovavęs SS pulkininkas, 3-ojo operatyvinio būrio vadas Karlas Jėgeris, 1941 m. rugsėjo 30 d. buvo sušaudyti 1446 žydai: 366 vyrai, 483 moterys ir 597 vaikai. Daugiau jokių ženklų, kurie liudytų apie žydų gyvenimą Trakuose, mieste nėra - tarsi visi tie į kapus atgulę žmonės būtų neverti jokio atminimo, o gal niekada čia ir negyvenę. Tokia užmarštis kelia nuostabą, nes iki Holokausto žudynių ši bendruomenė buvo svarbi Trakų gyvenimo dalis, ir verčia klausti, kodėl mūsų istorinė atmintis šiuo atveju yra tokia trumpa, vos siekianti vieno žmogaus gyvenimo trukmę. Po 1863 m. įvairiais laikotarpiais iki XX a. vidurio žydai sudarė net iki trečdalio miesto gyventojų, turėjo ir sinagogą, kuri nugriauta tik 1966 m., o stovėjo pačiame miesto centre - maždaug ten, kur dabar yra Trakų rajono savivaldybė ir prie jos esantys garažai. Tikslią jos vietą galima nustatyti iš TINP direkcijos skelbiamos 1947 m. aeronuotraukos, gretinant ją su architekto Stanislovo Mikulionio (1935-1992) prieš pat nugriovimą padarytomis nuotraukomis, todėl TINP direkcija prašo Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos inicijuoti Trakų senamiesčio duomenų patikslinimą Kultūros vertybių registre. Baltų dėmių yra ir su Trakais susijusioje Holokausto istorijoje: nors įvairiuose šaltiniuose yra liudijimų apie Užutrakio dvaro sodyboje nacių okupacijos metais veikusią prievartinio darbo stovyklą, šis faktas nežinomas nei Trakų gyventojams, nei platesnei visuomenei. TINP direkcija skelbia Holokausto aukų liudijimus, iš kurių matyti, kad ši stovykla pradėjo veikti nacių okupacijos pradžioje, 1941-ųjų rugpjūtį, kai dar nebuvo įsteigtas Vilniaus getas, kad Užutrakyje gyvenę kaliniai, tarp kurių buvo ir žinomų žydų bendruomenės narių, dirbo žemės ūkio darbus ir kasė durpes, kad 1943-iais iš Vilniaus geto jiems buvo suorganizuota mobilioji biblioteka, o Trakų vikaras Stanisław‘as Tyszka juos lankė ir drąsino, rizikuodamas užsitraukti valdžios nemalonę. Remdamasi šiais liudijimais, TINP direkcija prašo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos papildyti Užutrakio dvaro sodybos duomenis Kultūros vertybių registre (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/sunaikinta-bendruomen-ir-i-trinta-atmintis-yd-gyvenimas-trak-mieste/).

Sutvarkyti Trakų miesto istorijai ypač svarbią Bernardinų kalvą, atskleidžiant visuomenei istorinį palikimą. Šiuo metu ši vieta yra paversta sąvartynu ir asocialių asmenų lindyne, ant brūzgynais ir piktžolėm apžėlusios kalvos riogso visiems „atviros" nusiaubtų ir apdegusių pastatų griuvenos, o tarp jų ỹra į Kultūros vertybių registrą įrašyta paveldo vertybė - Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno pastato liekanos, menančios nuo XVII amžiaus Trakuose įsikūrusių ir ryškų pėdsaką miesto istorijoje palikusių bernardinų laikus. Dėl šio skandalingo apsileidimo kartais kaltinama TINP direkcija, bet šie priekaištai nėra pagrįsti - direkcija netrukdo tvarkyti Bernardinų kalvos, priešingai - siekia, kad ši miesto istorijai ypač svarbi vieta būtų sutvarkyta, atskleidžiant visuomenei istorinį palikimą. Teisinės sąlygos tai padaryti buvo sudarytos dar prieš 16 metų, kai Trakų rajono savivaldybės taryba 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimu patvirtino Bernardinų kalvos detalųjį planą, pagal kurį numatyta, kad ši teritorija turi būti naudojama visuomenės reikmėms, joje galima atstatyti čia buvusius istorinius pastatus ir atkurti istorinį sodą bei įrengti miesto viešąją erdvę su infrastruktūra ir želdynais. Įgyvendinti šį planą sutrukdė Trakų rajono savivaldybės įmonei - taigi, iš esmės visiems trakiečiams - priklausiusių pastatų privatizavimas ir teisminiai ginčai, suinteresuotiems asmenims dalinantis menkaverčius sovietinio laikotarpio pastatus. TINP direkcija prašo išnagrinėti šį atvejį ir imtis veiksmų užtikrinti viešąjį interesą. Direkcijos manymu, atkūrus bernardinų vienuolyno kompleksą jame galėtų būti įrengta reprezentacinė Trakų miesto koncertų salė ir teminis viešbutis, kurių labai trūksta Trakams (daugiau:http://www.seniejitrakai.lt/del-bernardinu-kalvos-sutvarkymo/).

Užtikrinti, kad Kudrionyse kuo greičiau atsirastų šiuolaikiškas poilsio kompleksas, kaip numatyta TINP planavimo schemoje. Šiuo metu gražioje vietoje šalia Bitiškių ežero netoli Trakų esančiame Kudrionių kaime būtų galima kurti filmą apie pasaulį ištikusią katastrofą - sovietmečiu čia buvusio „Plastos" gamyklos profilaktoriumo pastatai atrodo taip, lyg paskutinį kartą žmogaus koja į šią vietą būtų įžengusi tada, kai prieš tris dešimtmečius griuvo geležinė uždanga, dalis griuvenų kelia akivaizdžią grėsmę žmonių gyvybei. Pagal TINP planavimo schemą čia turėjo atsirasti visuomeninės paskirties objektas - šiuolaikiškas poilsio kompleksas su paplūdimiu: numatyta sovietinius pastatus rekonstruoti, įrengiant poilsio namus, kur vasarą galėtų apsistoti 296, žiemą - 240 žmonių, o 400 m. ilgio šiaurinėje Bitiškių ežero pakrantėje - įrengti iki 250 vietų paplūdimį. Deja, užuot kūrus Trakams svarbų rekreacinį objektą, prasidėjo kitoks procesas - nors į kompleksą investuotos didelės viešosios lėšos, Trakų rajono savivaldybės įsteigta UAB „Trakų paslaugos" nevykdė investicinio projekto, o jai valdyti perduotas turtas pamažu perėjo į kitas rankas. Kudrionių kompleksas buvo minimas Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos tirtoje korupcijos byloje, kurioje už kyšininkavimą buvusiems Trakų rajono merui Vytautui Petkevičiui, vicemerui Sauliui Raščiauskui ir administracijos direktoriui Leonardui Karnilai paskirtos 4 metų laisvės atėmimo bausmės, jų vykdymą atidedant 3 metams. „STT tirtos bylos duomenimis, 2008-ųjų vasarį L. Karnila su įkalčiais kišenėje buvo sulaikytas darbo kabinete, kai tarpininkė jam perdavė 10 tūkstančių litų. Skelbta, kyšis buvo skirtas tam, kad Trakų savivaldybė sutiktų parduoti Kudrionių kaime esančią poilsio bazę už 2,5 milijonų litų", - rašoma STT interneto svetainėje pacituotame straipsnyje. Kai 2017 m., jau pasibaigus korupcijos bylai, TINP direkcija eilinį kartą pasidomėjo Kudrionių komplekso likimu, Trakų raj. savivaldybės merė rašte nurodė, kad 2017 m. gegužės 10 d. jis buvo parduotas, remiantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 4 d. sprendimu. TINP direkcija, ne kartą raginusi savivaldybę sutvarkyti Kudrionių kompleksą, tokios pat pozicijos laikosi ir dabar - Kudrionys yra tinkama vieta rekreacijai ir tokio objekto Trakams reikia, todėl šį atvejį rašoma išnagrinėti ir imtis būtinų veiksmų (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/kas-kalino-kudrionis-griuv-siuose/).

Užtikrinti, kad būtų kuo greičiau sutvarkytas Trakų rajono savivaldybei priklausantis buvusios internatinės mokyklos pastatas Trakų senamiestyje, Birutės gatvėje šalia Lukos ežero, kuris jau daug metų stovi nusiaubtas, išdaužytais langais, šiurpindamas visai greta darželį ir mokyklą lankančius vaikus vaizdais, vertais zombių miestu kadaise vadinto Didžiasalio nykiausių laikų, ir keldamas pagrįstą miesto gyventojų pasipiktinimą. Kodėl netvarkomas šis pastatas, kuris iškėlus globos namus buvo įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą ir 2011 m. Trakų raj. savivaldybės sprendimu perduotas patikėjimo teise valdyti UAB „Trakų šilumos tinklai", TINP direkcijai nėra žinoma, tačiau pagal galiojantį Trakų miesto bendrąjį planą jis gali būti modernizuojamas, nedidinant aukštingumo ir laikantis Trakų senamiestyje nustatytų reikalavimų (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/kas-nusiaub-ir-kod-l-netvarko-trak-internatin-s-mokyklos-pastato/).

Užtikrinti, kad Trakų senamiestyje esanti kultūros vertybė - mokytojų seminarijos pastatų kompleksas - būtų tinkamai sutvarkyta ir pradėta naudoti šiuolaikinės visuomenės poreikiams Jau daug metų be gyvybės ženklų ant Totoriškių ežero kranto stovintys du istorizmo stiliaus namai plokštėmis aklinai uždengtais langais - iš tų vaiduoklių, į kuriuos žvelgiant Trakų gyventojams ir svečiams kyla klausimas, kas ir kodėl „užkonservavo" šį miestą. Šiuos namus, esančius adresu V. Kudirkos g. 14 ir 14A, būtina kuo greičiau sutvarkyti, nes tai - vietinės reikšmės kultūros vertybė, mokytojų seminarijos pastatų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 41939), kurį sudaro seminarijos ir pagalbinis pastatai, išlaikę autentiškus istorizmo stiliaus bruožus ir puošybos elementus, būdingus XIX a. II p. gyvenamiesiems ir visuomeniniams pastatams. Iki 2005 m. kompleksas priklausė Trakų rajono savivaldybei, kuri pardavė jį privačiam juridiniam asmeniui, o 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu patvirtino detalųjį planą, kuriuo pakeitė sklypo naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties į gyvenamųjų teritorijų. 2013 m. institucijos suderino projektą ir išdavė statybos leidimą. Nepaisant to, šie paveldo požiūriu vertingi namai dėl TINP direkcijai nežinomų priežasčių ir toliau stovi apmirę ir netvarkomi, o Trakų rajono savivaldybė tai toleruoja. Ypač apmaudu pagalvojus, kad šioje nuostabioje ežero pakrantėje per tą laiką būtų galėjęs atsirasti puikus viešbutis, kurių taip trūksta Trakuose (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/apie-vaiduoklius-totori-ki-e-ero-pakrant-je/). 

Užtikrinti, kad įgyvendinant TINP planavimo schemoje numatytą sprendinį buvusi „Žalgirio" irklavimo bazė būtų rekonstruota įrengiant poilsinę, kurioje galėtų ilsėtis iki 130 žmonių. Šiuo metu vieną iš gražiausių Galvės ežero pakrančių su chrestomatiniu Salos pilies vaizdu darko griuvėsiai, jau daug metų pūdomi tarsi bandant įrodyti, kad labai nemylime Trakų, amžius menančio jų kraštovaizdžio ir savęs pačių. Tai vienas iš objektų, dėl kurių 2017 m. grupė verslininkų ir juos palaikę politikai viešai kaltino TINP direkciją, neva jie piktybiškai trukdanti tai sutvarkyti ir pritaikyti šiandienos gyvenimui. TINP direkcijos vertinimu, dabartinės padėties priežastys visai kitos - nepagarba teisinei valstybei. TINP planavimo schema sudaro puikias sąlygas šioje vietoje sukurti šiuolaikišką poilsio įstaigą: kompleksą numatyta rekonstruoti, įrengiant iki 130 nakvynės vietų poilsiautojams. Tuo tikslu 1995 m. buvo suformuotas ir išnuomotas valstybinės žemės sklypas, o pastatus įsigijusiai privačiai įmonei TINP direkcija jau daugiau nei prieš dešimtmetį sudarė sąlygas kurti poilsio kompleksą: 2008 m. vasario 15 d. išdavė specialiąsias sąlygas viešbučio rekonstravimui, miegamųjų korpusų, teisėjų bokštelio, garažo, elingų, stoginės, sandėlių griovimui ir miegamųjų korpusų statybai bei nustatė, kad rekreacinės įstaigos teritorijos pastatų, įrenginių statybai, aplinkos sutvarkymui reikia parengti detalųjį planą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau užuot parengusi detalųjį planą įmonė pradėjo bylinėtis, teismuose įrodinėdama, kad to daryti nereikia, nes ji nebenorinti rekonstruoti, o norinti tik suremontuoti pastatus. Teismai visus šios įmonės skundus pripažino nepagrįstais ir atmetė - šį ginčą išsprendė net kelios įsiteisėjusios teismų nutartys. TINP direkcijos vertinimu, TINP planavimo schemoje numatytas sprendinys - rekonstruoti buvusią „Žalgirio" irklavimo bazę įrengiant poilsinę, kurioje galėtų ilsėtis iki 130 žmonių - turėtų būti įgyvendintas, nes atitinka tiek viešąjį ir privatų verslo interesą turėti Trakuose šiuolaikišką rekreacijos įstaigą, tiek ir viešąjį interesą išsaugoti istorinės Lietuvos sostinės unikalumą lemiančias vertybes. Todėl TINP direkcija siūlo rengiant TINP planavimo schemos atnaujinimą nekeisti sprendinių dėl buvusios „Žalgirio" irklavimo bazės ir pažymi, kad poreikis juos keisti kiltų vieninteliu atveju - jeigu būtų nuspręsta šią teritoriją naudoti ne rekreacijos įstaigai, bet gyvenamųjų namų statybai. Taip pat TINP direkcija ragina Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos užtikrinti, kad šioje teritorijoje esanti regioninės reikšmės kultūros vertybė - 1932-iais pastatytas Trakų jachtklubo pastatas - būtų tinkamai sutvarkyta, o ne nyktų tarp sovietinių griuvenų (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/tai-k-nor-jote-su-inoti-apie-buvusi-algirio-irklavimo-baz-bet-nedr-sote-paklausti/).

Užtikrinti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo įgyvendinimą ir nustatyti TINP buferinės apsaugos zoną tvirtinant TINP planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planus). Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi yra nustatyta, kad valstybiniams parkams privalo būti nustatytos buferinės apsaugos zonos: "1. Kad būtų sumažintas neigiamas veiklos poveikis valstybiniams rezervatams, valstybiniams parkams, biosferos rezervatams, paveldo objektams, išsaugota šių teritorijų regimoji aplinka, jiems nustatomos, o valstybiniams draustiniams gali būti nustatomos buferinės apsaugos zonos." Deja, nepaisant šios įstatymo nuostatos iki šiol nėra patvirtinta dar prieš dešimtmetį Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei TINP direkcijos parengta TINP buferinė apsaugos zona su reglamentu. Taip pat TINP direkcija prašo užtikrinti, kad iki to laiko, kai bus nustatyta TINP buferinė apsaugos zona, tose teritorijose, kurios tiesiogiai ribojasi su TINP teritorija, nebūtų planuojami jokie pakeitimai, galintys neigiamai paveikti TINP. Pastarąjį prašymą teikiame susipažinę su Trakų rajono savivaldybės planais pakeisti 2005-2009 metais parengto galiojančio Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius, perplanuojant tiesiogiai su TINP teritorija besiribojančias miško teritorijas į gyvenamąsias, kas reikštų intensyvią betarpiškos TINP aplinkos urbanizaciją. Manome, kad tokie pakeitimai prieštarautų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymui, kuris iš esmės draudžia betarpiškoje valstybinių parkų aplinkoje vykdyti veiklą, neigiamai veikiančią saugomas teritorijas, ir trukdytų tinkamai nustatyti TINP buferinės apsaugos zoną (daugiau: http://www.seniejitrakai.lt/pateikta-tre-ioji-dalis-pasi-lym-d-l-trak-vystymo-ir-tinp-planavimo-schemos-atnaujinimo/).

Pranešimas paskelbtas 2019-08-30, papildytas 2019-10-16

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...