10. Trakų salos, vadinta Mažoji, pilis (XIV a. II pusė-XV a.)

Salos pilis stovi Galvės ežero Pilies saloje, Galvės ežero hidrografinio draustinio ir Trakų salos ir pusiasalio pilių kultūrinio rezervato teritorijoje. Pilies kompleksas užima apie 2,15 ha Pilies salos ploto ir yra gerai matomas nuo šiaurinio Galvės ežero kranto. Pilį su miestu pietinėje salos pusėje jungia du tiltai. Tarp tiltų yra vadinama Karaimų arba Karvinės sala. Fosa pilies kompleksą dalina į dvi dalis: reprezentacinę, keturkampio plano šiaurės rytinę dalį, ir pietinę, trapecijos formos priešpilį. Abi dalis supa gynybinė siena su bokštais.

Mažoji arba Salos pilis buvo bendro Trakų miesto ir valstybės sostinės gynybinio komplekso dalis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio valia turėjusi būti jo sosto vieta, kurioje buvo jo iždas ir insignijos.

Salos pilies statybai buvo panaudotos trys salos, tarpus tarp jų užpylus 1,6-1,7 m grunto. Tyrimų metu buvo nustatyta, kad vandens lygis pilies statybos metu buvo 1,6-1,8 m aukščiau negu dabar. Toks nestabilus statybos aikštelės paviršius vėliau sukėlė rūmus supančios gynybinės sienos svirimo, irimo ir donžono sienų skilimo procesus.

Galima išskirti kelis Salos pilies statybos raidos etapus. Pirmame etape t. y. XIV a. II pusėje, valdant Lietuvos didžiąjam kunigaikščiui Kęstučiui, didesniojoje iš trijų salų buvo pastatyti U formos kunigaikščio rūmai, konventinio tipo su romaninio stiliaus bruožais. Jų fragmentai buvo rasti 1960 m. archeologinių tyrimų metu prie rūmų pietinio fasado. Šiame statybos etape rūmai turėjo polichrominį dekorą. Pirmame etape buvo pradėti darbai ir priešpilyje. Tačiau jie nebuvo baigti ir pilis sudeginta 1377 m. Naujųjų Trakų puolimo metu.

Antrasis statybos etapas prasidėjo po ilgo laiko tarpo ir gerokai užtruko. Tai laikotarpis, kai buvo nužudytas Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis ir vyko aršios kovos dėl sosto. Pradėtus Kęstučio darbus pratęsė jo sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas tik apie 1403-1409 metus. Jis pakeitė pilies planą. Buvusių rūmų vietoje pastatyti du stačiakampiai lygiagrečiai stovintys, dviejų aukštų fligeliai su rūsiais ir apšildymo krosnimis, sujungti šiaurės rytinėje pusėje siena, o pietvakarinėje pusėje 9,2 x 9,6 m dydžio, šešių aukštų, 35 metrų aukščio donžono. Donžono pirmame aukšte buvo įrengtas įvažiavimas su pakeliamu tiltu. Antrame aukšte-vartų sargybos patalpa, o penktame - koplyčia. Šeštas aukštas su šaudymo angomis skirtas gynybai.

11,5 x pločio ir 20,8 m ilgio rūmų kiemas grįstas akmenimis, į kurį patenkama per pakeliamą tiltą ir arkinius vartus donžono apačioje bei vartelius šiaurės rytinėje sienoje. Rūmų kiemas grįstas akmenimis su įrengta lietaus vandens nuvedimo sistema. Į rūmų rūsio patalpas patenkama iš kiemo, o antro ir trečio aukštų patalpos turėjo atskirus įėjimus iš medinių kiemą supančių galerijų.

Visus korpusų aukštus ir rūsius skersinės sienos dalija į tris patalpas, tik pietinio korpuso visą antrą aukštą užėmė Didžiojo kunigaikščio menė. Rūmų rūsio patalpų cilindriniai skliautai, II ir III aukštų – nerviūriniai skliautai. Patalpų grindys buvo iš molio plytelių, rūsiai turėjo plūktą molinę aslą. Patalpose įrengta hipokaustinė šildymo sistema. Durų ir langų angokraščiai iš profiliuotų arba laiptuoto pjūvio plytų. Langus dengė vitražai švininiuose rėmeliuose.

Abiejų korpusų pastogėse įrengtos šaudymo aikštelės. Keturšlaičiai stogai dengti lovinėmis čerpėmis, archeologinių tyrimų metu rasta ir glazūruotų čerpių liekanų. Aplink rūmus, salos pakraščiu išmūryta gynybinė siena su kontraforsais. Akmuo buvo svarbiausia pilies statybinė medžiaga, iš jų sumūryti sienų pamatai ir 45 % sienų. Tuo tarpu viršutinės sienų dalys, kampai, laiptai, patalpų apdaila iš raudonų plytų gotikinio mūro. Pietinio korpuso pietrytinė siena dekoruota juodų, perdegtų plytų geometriniu raštu. Pilies architektūra šiame etape įgijo gotikos stiliaus bruožų, bet žymi liko ir romaninio stiliaus įtaka.

Trečiame statybos etape XV a. pr. buvo aukštinama priešpilio teritorija supilant žvyro sluoksnius, statomi priešpilio trys apvalūs kampiniai gynybiniai bokštai ir ketvirtasis keturkampio plano - įvažiavimo vartų bokštas. Bokštai keturių aukštų, penktasis aukštas skirtas šaulių galerijoms. Bokštai pritaikyti dideliam patrankų skaičiui. Bokštus jungia taip pat 2,3 –2,1 m. storio mūro gynybinės sienos, dviaukščiai vakariniai kazematai, kurių apatiniuose aukštuose buvo sandėliai, o antrame aukšte gyveno tarnai, bei pietiniai ir trikampiai kazematai, kuriuose buvo virtuvės. Rytiniai kazematai nebuvo baigti, tačiau juose buvo laikyti arkliai. Pietvakarinis pilies bokštas buvo naudotas kalėjimui. Pilies kieme buvo pavieniai mediniai statiniai. Fosa skyrė priešpilį nuo kunigaikščio rūmų ir buvo naudojama įplaukti mažiems laiveliams.

Po Žalgirio mūšio pilis neteko savo gynybinės reikšmės, ji atgavo savo tikrąją, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sumanytą funkciją, t. y. tapo didžiojo kunigaikščio rezidencija. Tad buvo tvarkoma bei puošiama. Apie tai liudija išlikę rūmų dekoro elementai. Ypač puošni buvo didžioji menė: be langų vitražų, salės sienos buvo tapytos vadinama "fresco secco" technika. Tapyta XV a. pirmam ketvirčiui būdinga bizantinės provincinės mokyklos maniera. Pagrindinė tematika – panegirika Lietuvos didžiąjam kunigaikščiui Vytautui ir jo dvariškiams. Polichromiškai buvo puoštas ne tik pilies vidus, bet ir rūmų fasadai.

Salos pilyje nesulaukęs karaliaus karūnos 1430 m. spalio 27 d. mirė Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas, po jo mirties XV a. pab. pilis ėmė nykti. Joje buvo saugomi Maskvos belaisviai. XVI a. pradžioje ją dar bandė rekonstruoti Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas, sumanęs joje įsirengti vasaros rezidenciją. Pilis buvo rekonstruojama renesanso stiliumi. Didžiojo Kunigaikščio reikmėms ji buvo naudojama iki XVII a. II pusės karo.

Romantiški pilies griuvėsiai traukė visuomenės dėmesį. 1822 m. į Trakus atvykęs dailininkas V. Smakauskas, tuomet dar studentas, piešė Salos pilį. Iki šiol liko trylika jo piešinių: vienas – bendras pilies vaizdas, o vienuolika – pilies didžiosios menės freskų likučių. 1822-1823 m. ir 1837 m. Vilniaus gubernijos pilių atlasuose pilies vaizdai parengti Trakų matininko I. Vrublevskio ir pateikti šalia Pusiasalio pilies. Šie žmonės ne tik fiksavo, bet ir viešai savo atsiminimuose skatino tautą saugoti savo tautos kultūros paminklus. Vėliau 1855 m. Salos pilies piešti į Lietuvą buvo atvykęs iš Peterburgo, vėliau žinomas dailininkas S. Vorobjovas, XIX a. II pusėje N. Orda. Kritiška Salos pilies būkle susirūpino ir garsus lingvistas E. Volteris, 1894 m. Trakams paskyręs lingvistinę studiją „Zur altlitauischen Topographie der russischen Stadte Wilna und Troki// Mitteilungen det Litauischen Literarischen Gesellschft“. Pirmoji Salos pilies apsaugos dokumentacija buvo parengta apie 1888 m. Imperatoriškosios archeologijos komisijos iniciatyva. Prie jos rengimo prisidėjo Peterburgo civilinis inžinierius M. Prozorovas, Statistikos komiteto sekretorius A. Šverubovičius, Vilniaus fotografas S. Fleri ir piešimo mokytojas Griaznovas. Kitą Salos pilies gelbėjimo akciją 1901 m. pradėjo archeologas V. Šukevičius. Jam Imperatotiškoji archeologijos komisija leido rinkti aukas pilies tvarkymui ir tyrimams. Ją išsinuomojęs iš Trakų miesto magistrato 1903 m. ėmėsi konservuoti priešpilio pietryčių bokštą pagal inžinieriaus B. Malevskio parengtą projektą. Lietuvą okupavus kaizerinei kariuomenei į Trakus atvyko vokiečių specialistai, kurie tyrė pilis ir parengė keletą straipsnių tyrimų jų apsaugos klausimais. Tuomet buvo išleisti keli atvirukai su pilių vaizdais. Pirmo pasaulinio karo metais pilis iro. Ir tik 1926 m. Vilniaus konservatoriaus E. Remerio pavedimu inžinierius V. Girdvainis apmatavo Salos pilies griuvėsius, o 1928 m. padarė jos geodezinę nuotrauką. Konservavimo ir restauravimo darbai buvo tęsiami nuo 1929 m. iki 1941 m., jiems vadovavo J. Borovskis. Buvo sustiprintas rūmų mūras, restauruotas donžonas ir dalis kontraforsų, stiprinamas avarinės būklės esantis pilies priešpilio pietvakarių bokštas. 1935-1936 m. pradėta atstatinėti rūmų reprezentacinė salė, rūmų kiemelio šiaurės rytų siena ir tęsti darbai prie priešpilio pietvakarių bokšto. 1938 m. konservatorių S. Liorencą pakeitus V. Keškovskui, dar didesniam pilies atstatymo šalininkui, buvo restauruotas priešpilio pietryčių bokštas. 1939 m. pradėti atstatinėti rūmų reprezentacinės menės skliautai. 1939 m. Vilniaus kraštą gražinus Lietuvai, pilių priežiūrą perėmė Vytauto Didžiojo kultūros muziejus Kaune. Darbai vyko sistemingai. Darbų priežiūrai vėl buvo pakviestas J. Borovskis. Tačiau pradėtus darbus nutraukė II pasaulinis karas. Po karo Salos pilimi vėl susirūpinta 1946 m. Tačiau realiai darbai pradėti tik 1951-1952 m. Nuo 1955 m. buvo konservuojami ir restauruojami pilies rūmai ir 1962 m. juose jau įsikūrė Trakų istorijos muziejus, 1987 m. baigus priešpilio restauravimo darbus išplėsta ekspozicija.

Šiuo metu darbai vykdomi pagal Lietuvos kultūros ministro 2000 m. patvirtintą Trakų salos ir pusiasalio pilių rezervato tikslinę tvarkymo ir naudojimo programą.

Rengiamas Trakų Salos ir pusiasalio pilių kultūrinio rezervato detalusis planas.Salos pilis yra Trakų Salos ir pusiasalio pilių kultūrinio rezervato teritorijoje, Lietuvos valstybės nuosavybė.

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...