9. Trakų pusiasalio pilies, vadintos Didžioji pilis, griuvėsiai, (1350- XVII a. pab.)

Trakų pusiasalio pilis, vadinama Didžiąja pilimi, yra Trakų mieste, 0, 1 km į šiaurę nuo Karaimų gatvės pradžios, Kęstučio gatvės gale, pusiasalyje įsiterpusiame tarp Galvės ir Bernardinų ežerų, Trakų salos ir pusiasalio pilių kultūrinio rezervato teritorijoje. Šiaurinėje iškyšulio dalyje yra medžiais apaugęs kalnas, vadinamas Aukų. Vakarinėje ir pietvakarinėje pusėje pilį nuo miesto skiria išlikęs gynybinis griovys- fosa. Pilies teritorijoje yra XIX a. vidurio sodinto parko fragmentai.

Pusiasalio pilies statybą pradėjo Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis apie 1350-1377 metus. Ji minima 1387-1392 m. sudarytame "Rusų miestų sąraše". Ši pilis buvo bendro Trakų miesto ir valstybės sostinės Vilniaus gynybinio komplekso dalis Ordino puolama ir griaunama 1382, 1383 ir 1390 m.

Pusiasalio pilis pradėta tyrinėti dar 1854 m., kai Imperatoriškosios archeologijos komisijos narys archeologas V. Tiškevičius tyrė Aukų kalną, nuo kurio kai kurių tyrinėtojų nuomone ir buvo pradėta Pusiasalio pilies statyba. Deja, 1962 metais ištyrus 582 m² plotą ankstesnių radinių nerasta, išskyrus aikštelėje išlikusius renesansinių kunigaikščio rezidencinių rūmų, statytų iki XVII a., rūsius.

Dabar Pusiasalio pilyje yra ištirtas apie 3 500 m² plotas. Archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad pilis pradėta statyti iškirtus pusiasalyje mišką ir atlikus didelius žemės darbus visoje priekinio kiemo teritorijoje. Šiame statybos etape buvo iškasta 12,0 - 14,0 m pločio fosa, skirianti pilį nuo miesto iš pietų ir šiaurės vakarų pusių, ir kita apie 15,0 m pločio fosa, skirianti priekinį kiemą nuo Aukų kalno. Lyginant pilies kiemą jo pakraščiuose supiltas iki 2,3 m storio žemės sluoksnis. Rytų ir vakarų kiemo pakraščiuose bei apie Aukų kalną ir antrąjį kiemą supilti pylimai iš žvyro ir molio. Viršuje jie turėjo medinius įtvirtinimus. Pilis pradiniame savo statybos etape bokštų neturėjo, išskyrus įvažiavimo bokštą, pietinėje mūrinėje sienoje statytoje pirmame pilies statybos etape ir skyrusioje pilį nuo miesto.

Atsižvelgiant į gynybinius poreikius pylimai su mediniais įtvirtinimais buvo keičiami į mūrines gynybines sienas su bokštais kampuose bei fosos tvirtinamos mūrinėmis atraminėmis sienelėmis. Atrodo, kad 1383 metų rugsėjo mėn. kryžiuočių apgulties metu pilis jau buvo mūrinė, nes rašytiniuose šaltiniuose nurodoma, kad bombardomis griovė mūro sienas.

XV a. pradžioje jau buvo pastatytas dviejų kiemų gynybinis kompleksas, užimantis maždaug 4 ha plotą ir turintis vienuolika skirtingo dydžio bokštų. Pilį nuo miesto skyrė gili fosa, užpildyta vandeniu. Pilies planą ir struktūrą nulėmė žmogaus sugebėjimas panaudoti sudėtingas gamtines sąlygos gynybos poreikiams. Priekinį kiemą, esantį pietinėje pilies dalyje, pagal turimus tyrimų duomenis, saugojo septyni bokštai. Bokštus jungė gynybinės sienos, kurios buvusios apie 10 m. aukščio. Visi bokštai keturkampio plano, mūryti iš lauko riedulių ir plytų. Pirmieji aukštai mūryti iš lauko akmenų, tarpus kyliuojant plytų ir skaldytų akmenų pleištais. Plytos naudotos formuojant langų, durų angas, mūrijant bokštų kampus bei viršutinių aukštų sienų apdailai. Plytų rišimas-gotikinis. Tarpaukštinės perdangos buvo – medinės sijos.

Stambiausi trys bokštai formavo svarbiausią gynybai pietvakarinę išklotinę nuo miesto pusės. Jų gabaritai - 15x15 m, sienų storiai pirmuose aukštuose 3,8 – 3,4 m. Geriausiai išlikęs pilies pietryčių bokštas, buvęs, spėjama, penkių aukštų. Jis vienintelis pilyje kampuose turėjo kontraforsus. Manoma, kad šio bokšto viršutiniuose aukštuose gyveno valdovas.

Šiaurės rytų išklotinės, skiriančios pietinę ir rytinę pilies dalis, bokštai mažesni, plane 10x11 m, sienų storiai 2,5 – 2,8 m. Dabartinis šiaurinis bokštas yra statytas ant sugriauto ir sudeginto bokšto pamatų. Pilies šoninėse išklotinėse, 30 - 40 metrų atstumu nuo kampinių bokštų, buvę mažesni tarpiniai bokštai. Jų gabaritai plane 7,0 - 8,0 x 8,0 m., sienų storiai 2,2 – 2,4 m.

Priekinę pilies dalį nuo antrojo kiemo ir Aukų kalno skyrė gynybinis griovys su tiltu per jį. Aukų kalną juosė mūrinėmis sienelėmis gynybinis griovys. Antrąjį kiemą ir Aukų kalną saugojo pilies gynybinės sienos su trimis bokšteliais. Pilies kiemas ilgai buvo neužstatytas. Įgula gyveno pilies bokštuose.Pagal tyrimų duomenis, išskiriami trys ryškūs Pusiasalio pilies statybos etapai:pirmasis - pradėta gardinio tipo pilies statyba – spėjama, kad tai vyko 1375 -1383 m.;antrasis – suformuojamas priekinės pilies planas su septyniais bokštais ir gynybinėmis sienomis tarp jų (XIV a. pab.);trečiasis – baigiama priekinės pilies dalies statyba, gynybinėmis sienomis apjuosiamas Aukų kalnas, pradedami statiniai Aukų kalne - šį etapą galima būtų sieti su Lietuvos didžiojo kungaikščio Vytauto pradėtu pilies rekonstravimu iki Melno sutarties 1422 m.

Apie tolimesnį pilies panaudojimą po Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties žinių yra nedaug. Tačiau žinoma, kad tuomet prasidėjus kovoms tarp pretendentų į Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės sostą pilies statyba nutrūko. Yra žinoma, kad joje gyveno ir 1440 m. kovo 20 d. - verbų sekmadienį, buvo nužudytas Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis.

Pilis neteko savo reikšmės. XVI a. pradžioje joje buvo laikomi aukštos kilmės kaliniai ir pradėti dalinti žemės sklypai kilmingiesiems. Po 1655 m. karo metu stipriai apgriauti statiniai buvo apleisti ir nenaudojami. XVII-XVIII a. atsirado pavieniai pastatai prie buvusių gynybinių sienų. XVIII a. pabaigoje pilyje įsikūrė dominikonų vienuolynas, pradėta bažnyčios statyba.

Pusiasalio pilimi pradėta domėtis nuo 1817 m., kai Vilniaus gubernijos matininkas G. Velikorodov išmatavo pietinį bokštą ir parengė jo brėžinį. 1827 m. Vilniaus gubernijos pilių atlase buvo pateiktas planas ir vaizdas užfiksuoti 1826 m., vykdant Rusijos imperatoriaus įsakymą išmatuoti ir aprašyti senus gubernijų pastatus. 1838 m. rengiantis sudaryti papildomą senų statinių atlasą Trakų matininkas I. Vrublevskis padarė tris pilies piešinius. XIX a. II pusėje Pusiasalio pilį su šalia jos esančiais mediniais statiniais piešė dailininkas V. Guminskis, 1872 m. dailininkas E. Andriolis. Lietuvą okupavus kaizerinei kariuomenei į Trakus atvyko vokiečių specialistai, kurie tyrė pilis ir parengė keletą straipsnių tyrimų ir apsaugos klausimais. 1928 m. inžinierius V. Girdvainis padarė Pusiasalio pilies situacijos planą ir 1929 m., vadovaujant inžinieriui J. Borovskiui, sutvirtino pilies šiaurinį bokštą, apvalė griuvenas nuo kitų bokštų. 1930 m. laukiant Lenkijos prezidento vizito, buvo patvarkytas ir pilies kiemas, tačiau pilies tvarkymo darbai toliau strigo. Tik Vilniaus konservatoriaus S. Liorenco iniciatyva Pusiasalio pilis 1933 m. buvo paskelbta paminklu. 1939 m. Vilniaus kraštą gražinus Lietuvai, pilių priežiūrą perėmė Vytauto Didžiojo kultūros muziejus Kaune - jis 1940 m. sudarė 1941-1949 m. Pusiasalio pilies darbų planą, tačiau prasidėjus II pasauliniam karui darbai neprasidėjo. Darbai pratęsti tik 1953 m. fragmentiškai restauravus rytinį bokštą. 1953-1961 m. laikotarpiu buvo fiksuojami pilies likučiai, rengiami konservavimo ir restauravimo projektai ir pradėti restauravimo bei konservavimo darbai, kurie tęsiami ir dabar pagal Lietuvos kultūros ministro 2000 m. patvirtintą Trakų salos ir pusiasalio pilių rezervato tikslinę tvarkymo ir naudojimo programą.

Dosjė parengta 1996-12-10, apsaugos reglamentas 2002-07-05, Nr. 81. Šiuo metu rengiamas Trakų Salos ir pusiasalio pilių kultūrinio rezervato detalusis planas. Pusiasalio pilis yra Trakų Salos ir pusiasalio pilių kultūrinio rezervato teritorijoje, Lietuvos valstybės nuosavybė.

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...