SUTARTIS DĖL LEIDIMO NAUDOTI VANDENS TELKINIO DALĮ NESUDĖTINGO (-Ų) STATINIO (-Ų) STATYBAI IR NAUDOJIMUI
NUTARIMAS


(data) Nr...

Trakai

1. Mes, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, kodas 191835395, buveinės adresas Karaimų g.5, LT-21104 Trakai, atstovaujama direktoriaus Gintaro Abaravičiaus, veikiančio pagal Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-08-22 įsakymu Nr.ĮV-365 (Žin., 2005, Nr.81-2972), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-16 potvarkio Nr. 995p 6 priedėliu, kuriuo Trakų istoriniam nacionaliniam parkui perduoti miškai bei vandenys, toliau šioje sutartyje vadinama - Direkcija, ir (asmens, naudosiančio vandens telkinio dalį nesudėtingo statinio statybai ir naudojimui duomenys: juridinio asmens pilnas pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir juridinį asmenį atstovaujančio įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), toliau šioje sutartyje vadinamas – Naudotoju, sudarėme šią vandens telkinio dalies naudojimo sutartį nesudėtingo statinio statybai ir naudojimui.

Direkcija naudotojui leidžia naudotis (vandens telkinio pavadinimas, adresas, vandens telkinio dalies vieta, nurodant koordinates arba vandens telkinio dalies vietos tikslus aprašymas), (nesudėtingo statinio pavadinimas, parametrai pagal Trakų istorinio nacionalinio parko individualų apsaugos reglamentą ir STR 1.01.07:2002 “Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai”) statybai ir naudojimui.

2. Statybos, naudojimo, rekonstravimo, remonto ir kitos sąlygos:

2.1. Nesudėtingas statinys statomas, remontuojamas, rekonstruojamas bei juo naudojamasi laikantis statybos, veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šios sutarties sąlygų.

2.2. Statyti nesudėtingą statinį turi teisę tik su vandens telkiniu besiribojančių žemės sklypų savininkai (naudotojai).

2.3. Prieš statant nesudėtingą statinį, būtina parengti ir Statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2002 “Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai” nustatyta tvarka patvirtinti supaprastintą statinio projektą.

2.4. Nesudėtingas statinys statomas atsižvelgiant į vietovės kraštovaizdžio ypatumus, nesudarant vizualios taršos. Viename žemės sklype galima pastatyti vieną nesudėtingą statinį.

2.5. Minimalus atstumas nuo nesudėtingo statinio iki kaimyninio sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 metras. Mažesniu atstumu nesudėtingas statinys gali būti statomas tik turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) sutikimą.

2.6. Nesudėtingo statinio statybai (įskaitant laikančiąsias konstrukcijas), apdailai naudojamas medis.

2.7. Nesudėtingo statinio remontas atliekamas laikantis galiojančio pirminio projekto sprendinių.

2.8. Ketinant rekonstruoti nesudėtingą statinį, būtina statybos teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naują projektą.

2.9. Nesudėtingas statinys naudojamas pagal tikslinę jo paskirtį nekomerciniais tikslais. Naudotis įrengtu nesudėtingu statiniu turi teisę ir tretieji asmenys, t.y. Naudotojas negali drausti ar riboti jo naudojimo jokiomis priemonėmis.

3. Vandens telkinio apsaugos sąlygos ir naudojimo apribojimai:

3.1. Naudotojas privalo laikytis vandens telkinio apsaugos sąlygų ir naudojimo apribojimų, nustatytų Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų, Vandens, Žemės įstatymuose, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, Trakų istorinio nacionalinio parko individualiame apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

4. Kiti sutarties šalių įsipareigojimai:

4.1. Naudotojas įsipareigoja:

4.1.1. naudoti vandens telkinio dalį tik nesudėtingo statinio, nurodyto šios sutarties 1 punkte, statybai ir laikantis šios sutarties sąlygų;

4.1.2. savo lėšomis nuolat remontuoti, dažyti ir prižiūrėti nesudėtingą statinį, užtikrinti saugų jo eksploatavimą;

4.1.3. nuolat tvarkyti ir prižiūrėti vandens telkinio dalies, kurioje jam leidžiama statyti nesudėtingą statinį, pakrantės teritoriją;

4.1.4. laikytis reikalavimų, nustatytų vandens telkinio apsaugos juostoms ir zonoms;

4.1.5. pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus savo lėšomis demontuoti nesudėtingą statinį bei sutvarkyti aplinką;

4.1.6. nepažeisti kitų juridinių ir fizinių asmenų teisių ir teisėtų interesų, neriboti jų teisėtos veiklos, susijusios su naudojimusi vandens telkiniu;

4.1.7. vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos pareigūnų, kitų institucijų bei Direkcijos reikalavimus bei kitus įsipareigojimus, kuriuos lemia šios sutarties esmė bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principai.

5. Direkcija turi teisę kontroliuoti, kaip Naudotojas vykdo sutartinius įsipareigojimus.

6.2. Direkcija įsipareigoja:

6.2.1. leisti naudoti vandens telkinio, nurodyto šios sutarties 1 punkte, dalį nesudėtingo statinio statybai ir naudojimui;

6.2.2. vykdyti kitus įsipareigojimus, kuriuos lemia šios sutarties esmė bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principai.

7. Sutarties šalių atsakomybė už šios sutarties vykdymo pažeidimus:

7.1. Už šios sutarties vykdymo pažeidimus šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1. Sutartis tvirtinama notariškai. Už notaro paslaugas apmoka Naudotojas.

8.2. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo bei patvirtinimo notariškai dieną ir galioja penkerius metus.

8.3. Pasibaigus sutarties galiojimo terminui per 1(vieną) mėnesį sudaroma nauja sutartis, jei Naudotojas ir toliau pageidauja naudoti vandens telkinio dalį, arba Naudotojas savo lėšomis demontuoja nesudėtingą statinį ir sutvarko aplinką.

8.4. Jei sutarties galiojimo laikotarpiu nesudėtingas statinys nuosavybės teise pereina kitam asmeniui, tai visi įsipareigojimai pagal šią sutartį pereina naujajam nesudėtingo statinio savininkui. Jis nedelsiant raštu privalo informuoti Direkciją apie nuosavybės teisės perėjimą ir nurodyti savo duomenis (pagal šios sutarties 1 punktą). Naujajam nesudėtingo statinio savininkui nepageidaujant toliau naudotis vandens telkinio dalimi, ši sutartis nutraukiama 8.6., 8.7. punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

8.5. Kiekviena iš sutarties šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei kita sutarties šalis netinkamai vykdo ar nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

8.6. Apie ketinimą nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų privaloma raštu informuoti kitą sutarties šalį, nurodant sutarties nutraukimo datą.

8.7. Nutraukus sutartį prieš terminą bet kurios iš šalies iniciatyva, Naudotojas per 1(vieną) mėnesį nuo sutarties nutraukimo dienos privalo savo lėšomis demontuoti nesudėtingą statinį ir sutvarkyti aplinką.

8.8. Visi šios sutarties pakeitimai bei papildymai galioja tik tuomet, jeigu jie yra sudaryti tokia pačia forma kaip ir pati sutartis bei pasirašyti abiejų sutarties šalių.

8.9. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

8.10. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių arba dėl jų, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus per 1(vieną) mėnesį sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.11. Šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir jos sudarymo, vykdymo, o taip pat nevykdymo arba netinkamo vykdymo pasekmes. Šalys pasirašo šią sutartį kaip dokumentą, visiškai atitinkantį kiekvienos iš šalių valią ir šios sutarties sudarymo tikslus.

8.12. Sutartis sudaryta 3(trimis) egzemplioriais – notarui, Direkcijai ir Naudotojui, turinčiais vienodą teisinę galią.


Direkcija (parašas, vardas, pavardė)
A. V. (tik juridinio asmens)

Naudotojas (parašas, vardas, pavardė)
A. V. (tik juridinio asmens)

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...