Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašys išaiškinti, ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas dėl buvusio "Žalgirio" jachtklubo yra suderinamas su Konstitucinio teismo išaiškinimu ir nesudaro galimybės gauti naudą iš neteisėtų veiksmų

(Šis pranešimas buvo paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 7 d., naujausią informaciją žr.: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino TINP direkcijos prašymą ir atnaujino bylą dėl buvusio „Žalgirio" jachtklubo)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas patenkinti buvusio "Žalgirio" jachtklubo savininkų reikalavimus gali būti traktuojamas kaip atveriantis kelią vystyti buvusį jachtklubą, kurį pagal galiojančią Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schemą yra numatyta panaikinti ir prie kurio yra savavališkų statinių, įsiteisėjusiu Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu pripažintų griautinais, todėl TINP direkcija prašys išaiškinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą, atsakant į TINP direkcijai kilusius klausimus, ar jis yra suderinamas su Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimu ir nesudaro galimybės gauti naudą iš neteisėtų veiksmų. Taip pat nagrinėjamos galimybės kreiptis dėl proceso atnaujinimo šioje byloje.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-688-525/2019 patenkino buvusio "Žalgirio" jachtklubo pastatų savininkės UAB "Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" apeliacinį skundą ir panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 23 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą - panaikino TINP direkcijos 2017 m. gegužės 24 d. raštą Nr. S-(3.1)-173 "Dėl projekto reikalavimų" ir įpareigojo TINP direkciją išduoti reikalavimus rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą su tikslu suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą UAB "Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" turimiems administraciniams pastatams, sandėliui, elingui, ūkio pastatams ir kiemo statiniams eksploatuoti (sistemoje eteismai.lt paskelbtą sprendimą žr.: https://eteismai.lt/byla/194863663563034/eA-688-525/2019?word=teism%C5%B3%20nutartys%20lat).

TINP direkcijos vertinimu, šis teismo sprendimas kelia klausimų, kurie gali būti svarbūs sprendžiant ne tik šio konkretaus objekto - sovietmečiu ant Galvės ežero kranto pastatytų jachtklubo statinių - likimą, bet ir kaip precedentas, galintis turėti įtakos kitiems sprendimams dėl plėtros TINP teritorijoje.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912 patvirtintoje TINP planavimo schemoje buvęs jachtklubas yra nurodytas kaip viena iš naikintinų poilsio įstaigų - įrašytas 3 priedo lentelėje „Likviduotinos poilsio įstaigos" su paaiškinimu, kad "šias poilsio įstaigas galima privatizuoti nukėlimui". Štai ta lentelė:

 

TINP planavimo schemos brėžinyje toje teritorijoje aiškiai pažymėtas ženklas, reiškiantis naikinamas rekreacines įstaigas ir įrengimus - štai brėžinio fragmentas, naikinamas jachtklubas pažymėtas perbrauktu skaičiumi "2":

Žemiau pateikiame informaciją dėl dviejų iš klausimų, kylančių TINP direkcijai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime konstatavo:

„41. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas siekia suformuoti Ginčo žemės sklypą pareiškėjo nuosavybės teise valdomiems pastatams (pvz., administracinis, ūkiniai, elingas, inžineriniai statiniai) eksploatuoti, sutvarkyti prieplauką, pakrantę ir tinkamai naudoti po pastatais esančią žemę. Atsakovas skundžiamu Raštu nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai patenka į likviduojamų poilsio įstaigų sąrašą, prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnyje išvardintiems dokumentams, tarp jų ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, todėl atsisakė išduoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus."

Be to, šiame sprendime konstatuota:

„50.Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas faktiškai naudoja Ginčo žemės sklypą savo veiklai vykdyti (pastatai stovi nuo 1983 m.) ir toliau siekia ją plėtoti, todėl galimybė teisės aktų nustatyta tvarka naudotis valstybinės žemės sklypu, užtikrinančiu pareiškėjo nuosavybės apsaugą, išlieka."

Prieplauką, kurią, kaip pacituotoje sprendimo dalyje nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" „siekia sutvarkyti", sudaro savavališki statiniai, kurie turėtų būti nugriauti, vykdant įsiteisėjusį Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą. Šiuo sprendimu Trakų rajono apylinkės teismas atmetė UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" ieškinį, kuriuo ji prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. gegužės 2 d. savavališkos statybos aktus dėl dviejų Galvės ežero pakrantėje hidrografinio draustinio teritorijoje savavališkai pastatytų lieptų bei 2011 m. gegužės 9 d. reikalavimus šiuos lieptus nugriauti ir sutvarkyti statybvietę. Kaip nurodė Trakų rajono apylinkės teismas įsiteisėjusiame 2012 m. lapkričio 12 d. sprendime, šie lieptai neturi būti renovuojami ar atstatomi. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1734-881/2013 atmetė UAB "Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" apeliacinį skundą ir paliko Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimą nepakeistą (nutartis paskelbta sistemoje eteismai.lt, žr.: https://eteismai.lt/byla/156220941914953/2A-1734-881/2013). Be kitų dalykų, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog yra akivaizdu, kad UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" „ne tik neteisėtai, neturėdamas nei valstybinės žemės patikėtinio sutikimo, susitarimo ar pan. rekonstruoti ar statyti statinius ar laikinąsias konstrukcijas, valstybinėje žemėje, atliko jų rekonstrukciją, bet ir pastatė naujus lieptus, kuriuos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, surašiusi savavališkos statybos aktus, įpareigojo nugriauti", bei nurodė, kad šios įmonės teiginiai apie neva pažeidžiamą jos teisę į nuosavybę yra nepagrįsti.

Taigi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime nurodyta aplinkybė, jog UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" „ faktiškai naudoja Ginčo žemės sklypą savo veiklai vykdyti (pastatai stovi nuo 1983 m.) ir toliau siekia ją plėtoti", turėtų būti įvertinta atsižvelgiant ir į tai, kad šią veiklą siekiama plėtoti taip pat ir neteisėtais būdais - savavališkai pastačius du lieptus, kurie turėtų būti, bet, TINP direkcijos žiniomis ir dėl TINP direkcijai nežinomų priežasčių iki šiol nėra nugriauti.

Todėl kyla klausimas, ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas nesudaro sąlygų vykdyti ir tokią veiklą, kurią Trakų rajono apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2012 m. lapkričio 12 d. sprendimu pripažino neteisėta.

Tokiu atveju galėtų kilti ir klausimas, ar nesudaroma galimybė gauti naudą iš neteisėtų veiksmų.

TINP direkcijos vertinimu, esminis siekis, dėl kurio UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" inicijavo abi bylas - siekis vystyti veiklą, kuri pagal TINP sprendinius šioje vietoje neturėtų būti vystoma. Tai akivaizdu ir iš UAB „Trakų miesto Žalgirio jachtklubas" apeliacinio skundo, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patenkino 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu. Pvz., šiame apeliaciniame skunde teigiama, neva TINP planavimo schemos sprendinys dėl likviduotinų poilsio įstaigų, iš kurių viena yra vadinamasis buvęs „Žalgirio" jachtklubas, yra neteisėtas: „aptariamas įrašas „likviduotinas yra praktiškai neįgyvendinamas, neteisėtas ir teisiškai aiškiai neapibrėžtas".

Patenkindamas šį apeliacinį skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendime konstatavo:

„49. (...) pirmosios instancijos teismas, visiškai nepagrįstai remdamasis iš esmės vien Parko planavimo schemos sprendiniais, paneigė pareiškėjui Konstitucija ir įstatymu (t. y. aukštesnės teisinės galios aktu) įtvirtintą teisę ir esant įstatyme numatytai sąlygai - pastatų teisėtai registracijai Nekilnojamojo turto registre, padarydamas išvadą, jog aptarti Parko planavimo schemos sprendiniai numato aiškų veiklos ginčo teritorijoje pobūdį, nesietiną su jachtklubo veikla, be to, jachtklubas yra likviduotinas, naikinama poilsio įstaiga, atitinkamai, likviduotini ir naikinami jai priklausantys įrenginiai, todėl skundžiamas Direkcijos Raštas neišduoti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų iš esmės pagrįstas ir teisėtas. Šiuo atveju visiškai sutiktina su Savivaldybės administracijos pozicija, kad Parko planavimo schemos 3 priedo „Likviduojamos poilsio įstaigos" nuostata nesudaro kliūčių teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir tvarkyti parko teritorijoje esantį Nekilnojamojo turto registre registruotą nekilnojamąjį turtą (išskyrus atvejus, kai dėl tokio turto vyksta teisminiai ginčai), taigi Parko planavimo schemoje esantis įrašas „likviduotinas" negali apriboti pastatų valdymo ir naudojimo teisių."

Tai leidžia kelti klausimą, ar pacituotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas yra suderinamas su Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarime pateiktu išaiškinimu, kad jokie su Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos administravimu susiję sprendimai negali prieštarauti TINP planavimo schemos sprendiniams:

"(...) jokie su Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos administravimu (inter alia su gyvenviečių detaliaisiais planais, miškotvarka, žemėtvarka, vandens ūkiu, gyvenviečių planavimu, kaimų regeneravimu, rekreacija, kelių bei inžinerinėmis komunikacijomis ir pan.) susiję sprendimai negalėjo (ir šiuo metu negali) būti priimami neatsižvelgiant į minėtą Vyriausybės patvirtintą Schemą ir negalėjo (ir šiuo metu negali) prieštarauti minėtos Schemos sprendiniams. Jei šių sprendinių būtų nepaisoma, ypač žinant, jog tai, kad Lietuvos valstybė Trakų istorinį nacionalinį parką traktuoja kaip unikalų gamtos ir žmogaus sukurtą kraštovaizdžio kompleksą - saugotiną teritoriją, kuriai nustatytas ypatingas teisinis režimas, yra visuotinai žinomas faktas, kartu būtų nepaisoma ir bendrojo teisės principo bona fides."

Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimą žr.: https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta165/content.

 

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...