Užutrakis MGB, KGB ir kitų sovietų organizacijų valdžioje 

(Video pasakojimą žiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=PauLmmLmzFA


Istorinės atminties naikinimas

Bandymas sunaikinti visa, kas liudijo apie sovietų ideologijos požiūriu netinkamą praeitį, ir įtvirtinti komunistinio režimo ženklus – esminis sovietinio laiko bruožas Užutrakyje, tarsi šios vietos okupacija simbolinėje plotmėje.

Pirmą kartą sovietai įžengė į Užutrakį 1940-iais okupavę Lietuvą – ir iš karto pabandė ištrinti ankstesnę istoriją, vietoje Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų portretų grafų Tiškevičių rūmuose pakabindami komunistų partijos "politbiuro" narių atvaizdus. Apie tai paliudijo nepriklausomos Lietuvos karininkas dimisijos majoras Augustas Bernadišius, pasidalinęs atsiminimais su interneto svetainės 15min.lt žurnalistais (žr.: "105 metų sulaukęs majoras Augustas Bernadišius - gyva Lietuvos kariuomenės istorija"):

"Po 1940 m. Lietuvos okupacijos, likvidavus Lietuvos kariuomenę, ltn. A. Bernadišius buvo paskirtas į 29 šaulių teritorinį korpusą, 184 divizijos 260 pulką 3-iosios kulkosvaidžių kuopos vadu. „1940 m. mūsų kulkosvaidininkams Trakuose, Užutrakio grafo Tiškevičiaus dvaro rūmuose, buvo atiduotas apatinis kambarys. Šiose patalpose anksčiau buvo veikusi kultūrinė organizacija. Tame kambaryje visur kabėjo Lietuvos veikėjų paveikslai: Antanas Baranauskas, Maironis, Antanas Jablonskis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Smetona, Jonas Basanavičius, Konstantinas Čiurlionis. Sugyventi turėjome kartu su „prižiūrėtoju" - sovietų kariuomenės politiniu karininku (politruku). Kurį laiką jis mums netrukdė, tačiau vieną dieną savo komisaro įsakymu liepė nukabinti visus mūsų valstybės kultūros ir visuomenės veikėjų portretus. Vietoje jų atnešė Komunistų partijos centrinio komiteto politbiuro narius. Aš jam sakau: „Savo rankomis mūsų tautos žiedo nukabinti negaliu. Jie mūsų visų širdyse",- kalbu šiuos žodžius, ir matau, kaip mano karių kumščiai gniaužiasi, krumpliai bąla. Dar sekundė ir būtų kilusios muštynės. Kai su kariais ryte išvykome į tarnybos vietą, vakare grįžę jau radome vietoje Lietuvos veikėjų sukabintus svetimus - šešiolika politbiuro narių. Naktį mano kariai šiuos portretus ištepė ir politrukui nieko kito neliko, kaip neatitaisomai sugadintus paveikslus tyliai sudeginti lauže, o pelenus išbarstyti Galvės ežere. Jie kas būtų sužinojęs apie tai - visi būtume ištremti į Sibirą. Tačiau išdavikų nebuvo. Tokia buvo mūsų tylioji rezistencija. Ką daugiau galėjome padaryti? Tačiau šiandien, kai kalbama apie Trakuose tyvuliuojančio Galvės ežero dugno paslaptis - žinau, jog ten nusėdę okupantų atvaizdų pelenai".

Vėlesnį Užutrakio likimą sovietinės reokupacijos laikotarpiu nuo 1944 iki 1991 metų trumpai apibūdino lenkų istorikė Liliana Narkowicz 2007-iais Varšuvoje išleistoje knygoje „Tiškevičių ordinacija Užutrakyje" („Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu"):


„Po Antrojo pasaulinio karo rūmai tarnavo aukščiausio rango kariškių iš Vidaus reikalų ministerijos reikmėms. Tada galutinai dingo baldai, žvakidės, paveikslai ir indai. Buvusioje ordinacijos sodyboje sovietai įrengė KGB darbuotojų pensionatą, o parteriuose, suprojektuotuose pasaulinio garso parkų kūrėjo Andre, pastatytos Stalino ir Lenino statulos. 60-ųjų pradžioje pastatas atiduotas pionierių stovyklai, skirtai aukštų sovietų partinių veikėjų vaikams. 1963 metais čia įrengta turistinė poilsiavietė ir priiminėti turistai iš Rusijos. Palaipsniui nebepataisomai nyko židiniai, lipdiniai ir spalvotos grindys, iro ąžuoliniai laiptai ir baliustrada".

Šioje citatoje minimą Stalino statulą Užutrakyje įsikūrę sovietų represinių struktūrų atstovai pastatė didžiajame parteryje, ten, kur grafų Tiškevičių laikais buvo romėnų deivės Dianos skulptūra (kairėje – 1940 m. nuotrauka, dešinėje – apie 1950 m.):

 

 

Gali būti, kad Užutrakyje stovėjęs Stalinas - šio Maskvoje 1939 m. pastatyto sovietų skulptoriaus Sergejaus Merkurovo paminklo kopija:Galime palyginti Stalinus, stovėjusius Užutrakyje, Maskvoje ir Klaipėdoje:

Stalino statula stovėjo neilgai – po diktatoriaus mirties 1953-iais jo įpėdiniams pasmerkus masines Stalino laikų represijas ir asmens kultą, balzamuoti tirono palaikai buvo slapta išgabenti iš mauzoliejaus Maskvos Raudonojoje aikštėje ir demontuota daug visoje Sovietų Sąjungoje pristatytų jo paminklų, taip pat ir Užutrakyje – todėl šioje nuotraukoje matome jau tik centriniame parteryje stovintį tuščią postamentą su sovietų abipus pasodintomis tujomis:Sovietų Sąjungos įkūrėją ir komunistinio režimo ideologą Leniną matome stovintį mažajame parteryje vyno dievo Bakcho vietoje (kairėje – 1914 m. nuotrauka, kitos dvi – 1950-1960 m.):

„Žydrai nudažytą, apsilaupiusią Lenino statulą dar mačiau Užutrakyje apie 1986 metus - ten, kur Tiškevičių laikais stovėjo Bakchas. Žydra spalva buvo tokio vaiskumo, kaip Baltarusijoje dažomos krosnys, dažai nuėję pūslėm", - prisimena Trakuose nuo vaikystės gyvenanti ilgametė Trakų istorijos nacionalinio parko darbuotoja, botanikė Andželika Kriaučiūnienė, kuri būdama moksleive kartu su draugais valtele atplaukė apžiūrėti Užutrakio. Anot jos, ten įsikūrusioje turistinėje „bazėje" ilsėdavosi ne eiliniai žmonės, bet sovietinės nomenklatūros atstovai iš Maskvos ar tuometinio Leningrado, o trakiškiai buvusioje dvaro sodyboje lankydavosi retai ir jų vaikams tai buvo sunkiai pasiekiama, gana paslaptinga vieta.

1950-1960 metais kompaniją Leninui su Stalinu sudarė parke stovėjusios sportininkų skulptūros, įamžintos nuotraukose, kurias TINP direkcija rado trakiškių asmeniniuose arcgyvuose:


Aristokratiško dvaro merdėjimą atspindi ir šios 1950-1960 m. nuotraukos:

Šie laiptai Užutrakyje pastatyti sovietmečiu – apie tai rašoma 1966 m. išleistoje A. Tauro knygoje "Lietuvos TSR parkai", o nuotrauka daryta apie 1960-uosius:
Ant šios 1957 m. nuotraukos užrašytas toks pavadinimas, kokiu šie poilsio namai vadinti KGB laikotarpio dokumentuose:


Apie 1960 m.:Sunaikinta vaza ir jos postamentas, apie 1970 m.:


Rūmai 1960-1970 metais:
Sovietų ideologijai išnaudojamą Užutrakį matome 1962 m. filmuotame begarsiame siužete „Pionieriška vasara", kuriame įamžinti vaizdai iš pionierių – vaikų ideologinei indoktrinacijai skirtos organizacijos – stovyklos, įkurdintos dalyje dvaro sodybos (redaktorius J. Bagdanskis, operatorius E. Narūnas; gamintojas tuometis Radijo ir televizijos komitetas prie LTSR ministrų tarybos; saugoma Lietuvos centrinio valstybės archyvo Kino dokumentų skyriuje): 

https://youtu.be/tIsWc1Y3TMg


Liudininkų atsiminimai apie MGB ir KGB poilsinę


Informacijos apie tą laiką, kai po Antrojo pasaulinio karo Užutrakyje įsikūrė sovietų represinių struktūrų MGB ir KGB pareigūnams skirta įstaiga, nėra daug - turbūt ne vien todėl, kad nuo tada prabėgo septyni dešimtmečiai, bet ir todėl, kad šios organizacijos akylai saugojo savo paslaptis nuo pašalinių akių.

Vis dėlto šį tą žinome – ir iš liudininkų pasakojimų, ir iš dokumentų.

Anot tais metais Užutrakyje buvusių žmonių, su kuriais bendravo TINP direkcijos darbuotojai, represinių struktūrų perimta teritorija buvo uždara ir į ją galėdavo patekti tik leidimus turintys asmenys. Vadinamoji KGB vila buvo medinis pastatas su kolonomis, tarpukariu priklausęs Vilniaus universitetui - tik sovietai perkėlė jį į kitą vietą, greta centrinėje parko dalyje buvusios didžiosios grotos. Buvusioje dvaro spirito varykloje gyveno poilsiaujančius sovietų pareigūnus aptarnavę žmonės - apie tai papasakojo ten dirbusios virėjos dukra, kuri tuo metu buvo dar vaikas. Ji prisiminė ir šiame pastate stovėjusį įspūdingą žaliai juodo marmuro stalą, galbūt atgabentą iš rūmų, su dažais užrašytu inventoriniu numeriu.


Vienas iš žymiausių Lietuvos dendrologų Evaldas Vylius Navys (1937-2015), pokariu dirbęs Užutrakyje, TINP direkcijos darbuotojams pasakojo apie majorą Krainovą, kuris jam liepęs parodyti kareiviams, kur miške išsikasti berželių - vėliau tie medeliai majoro nurodymu buvę pasodinti prie dviejų Užutrakio tvenkinių, nes, anot jo, „kur berželis - ten tėvynė" („gdie beriozka, tam rodina"). Botanikė A. Kriaučiūnienė spėja, kad galbūt nuo tada išliko keli prie vieno tvenkinio augantys beržai.

Nežinia, kiek patikimas kitas iš lūpų į lūpas perduodamas dendrologo E. V. Navio pasakojimas apie vadinamąją „Kunigaikščių alėją", kuri vedė nuo rūmų link perkėlos ir grafų Tiškevičių laikais buvo ypač svarbi, nes Užutrakio šeimininkai ir jų svečiai atvykdavo į dvarą vandens keliu, persikėlę per Galvės ir Skaisčio ežerų sąsmauką keltininko aptarnaujamu plaustu. Jei tikėtume šiuo pasakojimu, palei alėją stovėję Lietuvos ir Lenkijos kunigaikščių biustai, kuriuos majoras Krainovas kareiviams liepęs sudaužyti. Viena iš skulptūrų - kunigaikščio Algirdo biustas - buvęs ne sudaužytas, bet įverstas į tvenkinį, o E. V. Naviui apie tai papasakojęs kareivis parodęs ir vietą, kur jis galėtų būti. Toje vietoje TINP direkcija atliko paiešką georadaru, bet nieko aptikti nepavyko.

Dalį liudininkų pasakojimų apie Užutrakyje veikusią uždarą sovietų represinių struktūrų poilsinę bei legenda tapusį jos direktorių Krainovą patvirtina ir dokumentai.

MGB ir KGB dokumentai apie saugumo poilsinės įsteigimą ir jos vadovus

Nors bėgdama iš Lietuvos KGB naikino savo veiklos įrodymus, dalis jų išliko ir šiandien yra saugomi Lietuvos ypatingajame archyve, kurio darbuotojai TINP direkcijos prašymu atliko paiešką ir KGB ūkio skyriaus archyviniame fonde surado pluoštą MGB ir KGB raštų rusų kalba, liudijančių apie šį Užutrakio istorijos etapą.


Iš jų matyti, kad sprendimai įsteigti Užutrakyje MGB (sovietų valstybės saugumo ministerijos) poilsio namus ir pagalbinį ūkį buvo priimti 1948-iais. 


1948 m. birželio 7 d. MGB ministro padėjėjas įsakymu sudarė MGB administracinio-ūkinio skyriaus viršininko majoro Kučugino vadovaujamą komisiją, kuriai pavedė perimti tarybinio ūkio "Lentvaris" "Užtrakių" (rus. "Ужтракай") poskyrio rūmus, parką ir žemės sklypą, pagal LTSR Ministrų Tarybos 1948 m. gegužės 28 d. nutarimą steigiant MGB poilsio namus. Po pusmečio MGB ministro padėjėjas 1948 m. lapkričio 17 d. įsakymu nurodė organizuoti MGB poilsio namų "Užtrakiai" (rus. "Ужтракай") pagalbinį ūkį, pavesdamas tam pačiam Kučuginui, jau tapusiam papulkininkiu, per penkias dienas sudaryti ir pateikti tvirtinti su tuo susijusių pertvarkymų planą.


Apie Užutrakio perdavimą sovietų saugumui liudija ir žyma "slaptai" pažymėtas dokumentas, saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve – LTSR ministro pirmininkas Mečislovas Gedvilas 1948 m. lapkričio 10 d. potvarkiu įpareigojo LTSR tarybinių ūkių ministeriją perduoti LTSR valstybės saugumo ministerijai Lentvario tarybinio ūkio Užutrakio (rus. "Ужтракай") skyriaus 595 hektarus žemės kartu su gyvenamaisiais ir ūkio pastatais (štai šis dokumentas: 1 psl., 2 psl.). 


Įrengiant saugumo poilsiavietę darbavosi keliasdešimt stalių, santechnikų, tinkuotojų, elektrikų, suvirintojų, mūrininkų ir nekvalifikuotų darbininkų – tai matyti iš darbininkų, 1948-1950 metais dirbusių poilsio namų "Užtrakiai" (rus. "Затрочье") "statybiniame objekte", sąrašų, saugomų Lietuvos ypatingojo archyvo NKGB-KGB statybos skyriaus fonde.


Lietuvos ypatingajame archyve randame ir legendinio Krainovo pėdsakus – LTSR KGB darbuotojų abėcėlinėje kartotekoje yra išlikusi tarnybos kortelė, kurioje įrašyta, kad nuo 1950 m. birželio 1 d. iki 1954 m. gegužės 31 d. MGB poilsio namų direktoriumi Trakų mieste dirbo Krainov Nikolaj Petrovič (rus. "Kрайнов Hиколай Петрович"). Štai jos pirmasis puslapis:

Kitų puslapių kopijas žr. čia: psl. 2; psl. psl. 3

 psl. 4.

Kas gi buvo žmogus, įsakęs, anot dendrologo E. V. Navio, sudaužyti Užutrakyje kunigaikščių biustus ir prisodinti berželių?

Kaip nurodyta kortelėje, Krainov Nikolaj Petrovič gimė 1902 m. Kuibyševo geležinkelio Raevkos stotyje Baškirijos ASSR, rusų tautybės, kilęs iš darbininkų, profesija – šaltkalvis. Išsilavinimas – nebaigtas vidurinis ir sovietinio saugumo mokykla: trejus metus pasimokė pradinėje, vėliau dvejus – amatų mokykloje, 1925-26 m. jaunesniųjų karininkų mokykloje buvo viršila ir būrio vadu (rus. "staršina školy ml. komsostava, komandir vzvoda na sverchsročnoj službe"), o 1929-1931 m. mokėsi OGPU, t. y. sovietų saugumo struktūros (rus. "ОГПУ") transporto mokykloje Maskvoje. 1924-25 metais tarnavo Raudonosios Armijos 7-ojoje Samaros kavalerijos divizijoje Minske. Nuo 1926 m. – komunistų partijos narys. 1927-28 m. dirbo Kuibyševo geležinkelio Bugulmos stotyje NKVD transporto skyriaus agentu, 1930 m. – jaunesniuoju įgaliotiniu, vėliau – OGPU įgaliotiniu įvairiose Kuibyševo geležinkelio stotyse. 1935-1937 m. Kuibyševo mieste buvo įgaliotiniu NKVD valstybės saugumo valdybos (rus. "УГБ НКВД") transporto ir ypatingajame skyriuose, 1937-40 m. – NKVD transporto skyriaus operatyviniu įgaliotiniu ir viršininko pavaduotoju Ruzaevkos stotyje, stambiame Kuibyševo geležinkelio mazge, 1940-41 m. – NKVD transporto skyriaus viršininku geležinkelio stotyje Kurort Borovoje, 1941-1946 m. – Karagandos geležinkelio NKVD transporto skyriaus viršininko pavaduotoju. Per Antrąjį pasaulinį karą, kurio metu, kaip matyti iš tarnybos kortelės, darbavosi geležinkelyje, apdovanotas keliais ordinais, o 1945 m. – medaliu "Už pergalę prieš Vokietiją". 1946-49 m. dirbo Trakuose MGB skyriaus viršininku, 1949-50 m. – Zarasuose MGB skyriaus viršininko pavaduotoju, o 1950 m. dėl sveikatos būklės atleistas iš MGB organų į atsargą su teise nešioti ginklą. Tais pačiais metais Nikolaj Krainov Petrovič ir tapo MGB poilsio namų direktoriumi Trakuose, o iš šių pareigų buvo atleistas 1954-iais jo paties prašymu.

Šiek tiek mažiau duomenų apie Krainovą pateikta NKVD darbuotojų duomenų bazėje, kurią internete paskelbė tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Memorial" – tačiau įdomu, kad čia paskelbti su jo tarnyba susijusių NKVD įsakymų tekstai (žr.: "Memorial" apie Krainovą).


1954 m. dokumentuose Užutrakyje buvusi poilsiavietė jau įvardijama kaip "KGB Poilsio Namai".

Tuo metu jai vadovavo jau kitas sovietų saugumo darbuotojas, dalyvavęs okupacinių struktūrų operacijose prieš Lietuvos partizanus – NKVD leitenantas Kobelev Ivan Josifovič (rus. "Кобелев Иван Иосифович"), kurio tarnybos kortelę su nuotrauka taip pat randame LTSR KGB darbuotojų abėcėlinėje kartotekoje (žr. čia: psl. 1;psl. 2)

Gimęs 1925 m., rusas, kilęs iš valstiečių, profesija – šaltkalvis. Nebaigęs vidurinio išsilavinimo, bet baigęs NKVD mokyklą Sverdlovske. Nuo 1948 m. – komunistų partijos narys. Nuo 1941 iki 1943 m. sausio dirbo šaltkalviu-surinkėju autodirbtuvėje Krasnojarsko krašte, iš ten pateko į snaiperių mokyklą Maskvos srities Sverdlovsko kaime, o iš jos – į jaunesniųjų vadų mokyklą (rus. "школа мл. командиров") Totorijos ASSR, kurioje buvo kursantu iki 1943-ųjų pabaigos. 1944-45 m. – būrio vado padėjėjas 1-ajame Ukrainos fronte, 1945 m. apdovanotas medaliu "Už pergalę prieš Vokietiją". Antrajį 1945-ųjų pusmetį buvo kursantu MVD mokykloje Sverdlovske. Nuo 1945 m. gruodžio jau dirbo Lietuvoje operatyviniu įgaliotiniu – Kaišiadorių, Vievio, Trakų, Eišiškių MVD ir MGB skyriuose. 1948-1950 m. tris kartus baustas 10 ir 7 parų areštu (priežastis nurodyta tik prie vienos iš nuobaudų: "už operacijų sužlugdymą"). 1952 m. buvo atleistas į atsargą "dėl kadrų mažinimo" (rus. "по сокращению штатов"), o 1954 m. gegužės 26 d. tapo KGB poilsio namų "Zaozernoje" (rus. "Заозёрное") direktoriumi.


Jo tarnybos kortelėje yra ir štai toks su nuoroda į 1982 m. spalio 27 d. KGB įsakymą pateiktas įrašas rusų kalba, liudijantis, kad Kobelev Ivan Josifovič buvo vienas iš sovietų okupacinių struktūrų darbuotojų, naikinusių Lietuvos partizanus:

"Зачтены периоды непосредственного участия в боевых операциях по борьбе с националистическим подпольем (бандит... <žodžio pabaiga neįskaitoma, – red. past.>) с 10.07.45 по 31.12.51 – три месяца, что в льготном исчислении 1:3 дополнительно составляет к его боевой службе шесть месяцев".

Pažodinis TINP direkcijos vertimas:


"Įskaityti laikotarpiai, kai betarpiškai dalyvavo kovinėse operacijose prieš nacionalistinį (bandit...) pogrindį Lietuvos SSR teritorijoje nuo 10.07.45 iki 51.12.31 – trys mėnesiai, kas skaičiuojant lengvatas 1:3 papildomai prideda prie jo kovinės tarnybos šešis mėnesius".

 

Iki kada Kobelev Ivan Josifovič buvo KGB poilsio namų direktoriumi – nežinia, tokių įrašų Lietuvos ypatingajame archyve saugomuose dokumentuose rasti nepavyko.

Represinių struktūrų poilsinės kasdienybė


Archyviniai dokumentai teikia šiek tiek informacijos ir apie sovietų saugumo poilsinės bei jos pagalbinio ūkio veiklos organizavimą ir kasdienybę.

1951 m. lapkričio 5 d. LTSR MGB ministras generolas majoras Kapralovas už gerą darbą įsakymu apdovanojo dvidešimt vieną MGB poilsio namų ir pagalbinio ūkio darbuotoją 200-300 rublių dydžio piniginėmis premijomis, o iš apdovanotųjų pareigų galima spręsti, koks tuo metu buvo Užutrakis: poilsio namus aptarnavo šaltkalvis-santechnikas, keli elektrinės mašinistai, pečkurys, vairuotojas, ūkvedys, šeimininkė, oficiantė, virėjas ir keltininkas – taigi, 1951-iais MGB poilsiautojai galbūt tebenaudojo grafų Tiškevičių laikus menantį susisiekimą su Užutrakiu keltu – o pagalbiniame ūkyje dirbo kiaulių ir galvijų prižiūrėtojai, arklininkas, kalvis, traktorininkas, brigadininkas.


1953 m. liepos 23 d. LTSR MGB ministras generolas majoras P. Kondakovas "už sąžiningą darbą aptarnaujant MGB organų darbuotojus" įsakymu paskyrė 300 rublių premiją MGB poilsio namų vyriausiajam virėjui, nurodydamas:

"Bodarenko Tichonas Jefimovičius, dirbdamas vyriausiuoju Poilsio namų virėju, pasižymėjo kaip geras kulinarijos specialistas, puikiai gamina maistą poilsiaujantiems MGB organų darbuotojams, kurie jam ne kartą pareiškė kolektyvines padėkas. Be to, drg. Bondarenko yra pavyzdingas visuomenininkas..." (TINP direkcijos pažodinis vertimas, dokumento kopiją galite pamatyti čia: virėjo apdovanojimas).


1953 m. balandžio 25 d. generolas majoras P. Kondakovas pasirašė įsakymą dėl bausmių skyrimo apsivogusiems poilsio namų "kultūrinio-masinio darbo" "inspektoriui" Ostrovkovui ir vairuotojui Juškevičiui. Įsakyme rašoma:

"1953 m. vasario 27 ir kovo 11 dienomis išvažiavę su Poilsio Namų poilsiautojais į ekskursiją Vilniaus mieste, Lietuvos SSR VRM Poilsio Namų kultūrinio-masinio darbo inspektorius Ostrovkov Jurij Josifovič ir Poilsio Namų vairuotojas Juškčvič Petr Pavlovič surinko iš poilsiautojų po penkis rublius ekskursijos išlaidoms. Iš viso už dvi ekskursijas iš poilsiautojų jie surinko 180 rublių. Iš šios sumos Ostrovkov ir Šukevič 40 rublių išleido bilietams į muziejų, o likusius pinigus, kurių suma 140 rublių, pasisavino (...)"
(pažodinis vertimas TINP direkcijos) 


Inspektorius atleistas iš darbo, o vairuotojas įspėtas, kad bus atleistas, jei dar kartą nusižengs (dokumentą galite pamatyti čia: dėl apsivogusių).

Lietuvos ypatingajame archyve nepavyko rasti informacijos, iki kada Užutrakyje veikė sovietų saugumo poilsinė.

Todėl turbūt negalima atmesti prielaidos, kad ji egzistavo ne tik 5-ajame ir 6-ajame XX a. dešimtmečiais, iš kurių išliko MGB ir KGB dokumentai, bet ir vėliau – galbūt kartu su šioje vietoje įkurdinta pionierių stovykla ir turistine "baze", kurios poilsiautojus vietiniai gyventojai prisimena kaip įtakingus nomenklatūros atstovus iš Rusijos.

Pionierių stovykla Užutrakyje


Dalyje Užutrakio teritorijos įkuriant pionierių stovyklą (1962 m. dokumentinį siužetą žr. čia: https://youtu.be/tIsWc1Y3TMg) buvo atlikti parką sudarkę pertvarkymai, pastatyti tualetai ir karuselė - apie tai liudija šios parko dalies būklę vertinusios komisijos 1962 m. gegužės 8 d. aktas, saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve. Jame nurodyta, jog komisija „patikrino Vietinės pramonės ir komunalinio ūkio darbininkų profsąjungos respublikiniam komitetui priklausančią Užutrakių parko dalį ir konstatavo, kad ši parko dalis tvarkoma nepatenkinamai. Formaliai nesuderinus, tik pasitenkinus rajono architekto ir valstybinio gamtos apsaugos inspektoriaus pritarimu, parke pastatyti du mūriniai pastatai. Aikštėje priešais rūmus įrengta karuselė. Be kvalifikuotos priežiūros retinami krūmai medžių grupių trake ir pakraščiuose. Nepašalinti išvirtę ir išdžiūvę medžiai." Todėl komisija, be kitų dalykų, pasiūlė: „įpareigoti Trakų pionierių stovyklos administraciją" a) parke pastatytas išvietes nudažyti maskuojančia spalva, o rudenį pasodinti medžius, kurie ateityje uždengtų aikštės pakraštyje pastatytą išvietę; b) pašalinti iš parko išvirtusius bei išdžiūvusius medžius; c) medžių grupių trake ir pakraščiuose augančius krūmus retinti tik dalyvaujant Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto arba Gamtos apsaugos komiteto specialistams; d) sporto aikštelių ir įrenginių statybą bei kitus darbus, liečiančius parko išplanavimo ir žemės paviršiaus pakeitimą, derinti su Valstybiniu statybos ir architektūros reikalų komitetu ir Gamtos apsaugos komitetu; e) išsaugoti skulptūrą ant dirbtinių uolų".

Be to, akte nurodyta, kad komisija pritarė Trakų pionierių stovyklos administracijos iniciatyvai „pašalinti iš parko menkavertes skulptūras" (akto kopiją žr.: 1 psl.; 2 psl.).


(Bus papildyta)

Parengė Rasa Kalinauskaitė

Antivirus Software for PC Protection

An antivirus program protects your PC alone is often not sufficient against the latestvirus tricks. Many computers are alreadyinfected. Only with the correct second-scanner tells you whether your PC is actuallyvirus free. A computer that is no protection on the Internet is an easy target formalicious programs. This is especially true for most popularWindows OS, which is attacked daily with hundreds of new viruses andworms. Read more...

Art, famous modern art painting

Especially like painted motifs, the artist in your painting, which are your works in this line present web gallery landscape paintings, Maritime Topics (water pictures, beach pictures, marine pictures), beautiful still life but also realistic flower paintings (especially large-scale sunflower Pictures, great poppy flowers pictures) Art lovers on the Search for more interesting abstract paintings will come at your expense. Read more...

Earn money online with affiliate

Money makes the world go round!- This sentence is certainly all of us a concept and so it's no surprise almost no one that most users who are active on the Internet, think at some point it to earn their own online presence with a few euros to do so.This is of course not yield any small home fortunes overnight, but it is quite possible that one or the other well-placed blog, a forum or other websites soon settles at least its cost of domain and hosting, and eventually so much yields that one can talk of earning money. Read more...

Lawyers and commercial business laws

Attorney designated so-called qualified lawyers who represent clients legally.Lawyers need a license from the Bar Association, the district in which they settle.Lawyers have a legal monopoly on legal services for individuals and businesses.The legal system in United States, sees the business lawyer as an "independent judicial body," ie, the lawyer is obligated not only his client, but also the legal system.It is forbidden, for example, that the lawyer argues in court the truth. In current case, the Federal Labour Court over the payment of a Entschdigung decided because of the neglect of a severely disabled applicant. Read more...

Jewelry: unique gemstone, silver, stainless steel and fashion

In our designs as pendants are often the subjects of our nature entnommen. In shop for silver you can buy necklaces, different types of silver chains, earrings and special solid stainless steel bracelets cheap.We have chains for men in line, and heavy rings of solid silver.Silver jewelry chains with crosses and heavy trailers with precious stones in antique style, complete the picture.For our silver is 995/1000 fine silver and used mostly all hand-crafted .Meter of elven chains, where you can select the desired length and the corresponding cover themselves for their silver. Read more...

Hints on buying a used vehicle

Should make sure the buyer both vehicle and vehicle registration letter templates.These documents provide a relatively simple overview of the used cars.For example, can be determined via the car radio, how many owners the car had been.The more owners, the car should be more thoroughly checked.As has often been waiting for a vehicle in a workshop or is inspected in the inspection checkbook.Inspections were carried out regularly, this is called "checkbook maintained vehicle." Read more...

Create a website - Quick and Easy!

Hi, this is unfortunately not fast with just the way you can tell from the many "home pages" that can not watch it.I have also made the experience not just the websites are rightly so quickly cobbled, hours of work were to follow, and the result-was solala.Finally, I can only say, take your time for making or buying a template from which the design is appealing.Read more...

GPS tracking device for a car

GPS tracking devices are part of a vehicle tracking system.The unit is installed in a vehicle or vehicles in the fleet, you want to capture.There are specially designed software on operational center with the help of which the owner or a third party can monitor the progress of the vehicles.The GPS technology is most commonly used for this purpose; GLONAS (The Global Navigation Satellite System) is used, however. Read more...

Best Workout Supplements for Building Muscle

We know that after a proper exercise and diet routine is important for building muscle.At the same time it is important that all the necessary nutrients needed to build muscles quickly consume.These nutrients may not be available from the diet alone.In this case, you have to go for nutritional supplements, also known as bodybuilding supplements, with their help in fast muscle. Read more...

Cyber Teacher for Internet slaves

Housewives, policemen - everyone is suitable as a teacher, a contribution by the American computer scientist David Gelernter in the FAZ is of 8February 2012, titled his plea for a cyber academy.Schools and universities would disappear and be replaced by net-based education systems and cyber courses.Lectures are a relic from the Middle Ages, and the network-basedonline degrees at education5is to sweep away. Read more...